بررسی تاثیر آنزیم زایلاناز در ویژگی‌های نوری خمیر کرافت باگاس در رنگبری ECF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق تاثیر استفاده از آنزیم زایلاناز تجاری در پیش رنگ­بری خمیر کرافت باگاس بررسی شد. آنزیم زایلاناز حاصل از قارچTrichoderma virideدر مقادیر 10، 25 و50 واحد و سطح زمانی 2 ساعت بر خمیرکاغذ تاثیر داده شد. سپس رنگ­بری اصلی به صورت جداگانه یکبار روی نمونه تیمار شده با آنزیم و سپس روی نمونه بدون تیمار آنزیمی (تیمار شاهد) با توالی 2ED1DA (اسید سولفوریک + دی­اکسید کلر 4، 6، 8، 10 درصد + استخراج قلیایی + دی­اکسید کلر 2 درصد به­عنوان کلر قابل دسترس) انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان دی­اکسید کلر در مرحله 1D رنگ­بری، درجه روشنی نهایی خمیرکاغذ به طور معنی­داری ((P<0.01 افزایش می­یابد. همچنین در مورد نمونه­های تیمار شده با آنزیم زایلاناز افزایش معنی­داری ((P<0.01 در درجه روشنی و ماتی و کاهش معنی­داری ((P<0.01 در درجه زردی، عدد کاپا و میزان دور پالایش برای رسیدن به درجه روانی مشخص خمیرهای رنگ­بری شده مشاهده شد. بیشترین درجه روشنی و کمترین درجه زردی و عدد کاپا مربوط به تیمار آنزیمی U25 می­باشد که به ترتیب اختلاف معنی­داری ((P<0.01 در حدود 8/10درصد، 98/3 درصد و 24/2 واحد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. بیشترین ماتی خمیرهای رنگ­بری شده مربوط به تیمار آنزیمی U50 می­باشد که به ترتیب اختلاف معنی­داری ((P<0.01 در حدود 3 درصد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تیمار آنزیمی U25 به عنوان تیمار بهینه آنزیمی انتخاب می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Bajpai, P., 1998. Biotechnology for Environmental Protection in pulp and paper Industry. Springer. Germany, Pp: 91-107.

-Buchert, J., Tenkanen, M., Kantelinen, A., and Viikari, L., 1994. Application of xylanases in the pulp and paper industry, Bioresource Technology, 50(1): 65-72

-Christov, L.P., Akhtar, M., and Prior, B.A., 1996. Impact of xylanase and fungal pretreatment on alkali solubility and brightness of dissolving pulp. Holzforschung, 50: 579-582.

-Costa, M.M., and Colodette, J.L., 2007. The impact of kappa number composition on eucalyptus kraft pulp bleachability. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 24(1): 61-71.

-Durate, M.C.T., Cristina Da Silva, E., Gomes, I.M.D.B., Ponezi, A.N., Portugal, E.P., Vicente, J.R., and Davanzo, E., 2003. Xylan-hydrolyzing enzyme system from Bacillus Pumilus CAMAI 0008 and its effects on eucalyptus grandis kraft pulp for pulp bleaching improvement. Bioresources Technology, 88: 9-15.

-Eriksson, JE., and Cillbert, A., 1997. Family-10 and family-11 xylanase in their capasity to enhance the bleachability of hardwood and softwood pulps. Appl Microbial Biotechnol, 48: 177-183

-Jeffries, T.W., and Viikari, L., 1996. Enzymes for pulp and paper processing. American Chemichal Society. Washington, DC, 326p

-Mansfield, D.,Shown, K.Y.,Wong, Ken.,Dickson, Alen., 2000. Variation in the response of three different pinus radiate kraft pulps to xylanase treatments. www.apt.allenpress.com

-Medeiros, R.G, Dasilva Jr, F.G., Bao, S.N., Hanada, R., and Filho, E.X.F., 2007. Application of xylanases from amazon forest fungal species in bleaching of eucalyptus kraft pulps. Brazilian Archives of Biology and Technology, 50(2): 231-238

-Roncero, MB., Torres, AL., Colom, JF., Vidal, T., 2005. The effect oF xylanase on lignocellulosic components during the bleaching of wood Pulps. Bioresource Technology, 96: 21-30

-Sarwar, J., Mohaiuddin, M.G., Talukder, S.H., and Rashid, H., 2001. Xylanase bleaching of non wood pulps. The 8th ICBPPI, June 4-8, Helsinki, Finland. Abstract-book.

-Solomon, K.R., 1996. Chlorine in the bleaching of pulp and paper. Pur& Appl. Chem, 68(9): 1721-1730

-Viikari, L., Kantelinen, A., Sundquist, J., and Linko, M., 1994. Xylanases in the bleaching from and idea to industry. FEMS Microbial Rev, 13: 335-350.

-Yang, jane L., 1993. Bleaching eucalyptus kraft pulp with enzone process.  www.paperloop.com