تأثیر افزودن آرد سویا به چسب اوره-فرم‌آلدهید بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و میزان انتشار فرم-آلدهید تخته‌لایه ساخته شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کارگاه ساخت و تولید گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه شهید رجائی

3 مدیر گروه صنایع چوب

4 گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر افزودن آرد سویا به چسب اوره فرم‌آلدهید بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و میزان انتشار فرم-آلدهید در تخته‌لایه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا آرد سویا در سه سطح 5، 10 و 15 درصد (بر اساس وزن خشک چسب اوره فرم آلدهید) با چسب اوره فرم‌آلدهید مخلوط و تخته سه‌لایه ناهمسو از لایه‌های گونه صنوبر ساخته شد. ویژگی‌های تخته‌های تولید شده از جمله انتشار فرم‌آلدهید مطابق استاندارد EN-717-3، مقاومت برشی بر اساس استاندارد EN-314 و جذب آب و واکشیدگی ضخامت بر اساس استاندارد EN-317 اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که افزایش آرد سویا تا سطح 15 درصد سبب کاهش 34/29 درصدی میزان انتشار فرم‌آلدهید گردید. هم‌چنین افزایش سطح آرد سویا به چسب اوره فرم‌آلدهید تا سطح 15 درصد سبب افزایش میزان مقاومت برشی نمونه‌ها گردیده است. به‌علاوه، آزمون مقاومت به لایه شدن هم مطابق استاندارد ANSI/HPV-HP1 نتایج قابل قبولی (از نظر امکان استفاده از فرآورده در مکان‌های درون و برون ساختمانی) نشان داد. نتایج آزمون جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت نیز نشان داد که افزودن آرد سویا سبب افزایش اندک میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت می‌گردد. به-طوریکه بیشترین میزان جذب آب و مربوط به افزودن آرد سویا به چسب اوره فرم‌آلدهید در سطح 10 بوده است، درحالی‌که واکشیدگی ضخامت نمونه‌ها از نظر آماری در همه سطوح آرد سویا در یک گروه نسبت به نمونه شاهد قرار گرفتند و با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند.
درحالی‌که واکشیدگی ضخامت نمونه‌ها از نظر آماری در همه سطوح آرد سویا در یک گروه نسبت به نمونه شاهد قرار گرفتند و با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات