دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1383 
1. ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب کلن های مختلف صنوبر تولید شده در دوره بهره برداری دو ساله

صفحه 1-24

10.22092/ijwpr.2004.117549

عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی؛ مرتضی ناظریان


5. بررسی اشباع چوب تبریزی (Populus nigra L. var. italica) به روش تیوب لاستیکی

صفحه 97-114

10.22092/ijwpr.2004.117563

حبیب الله عرب تبار فیروزجایی؛ علی رضانژاد؛ عبدالرحمن حسین زاده