دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1385، صفحه 1-60 
5. بررسی مقایسه ای تولید خمیر کاغذ از نی P.australis

صفحه 43-51

10.22092/ijwpr.2006.117592

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ کامیار صالحی؛ حسین فامیلیان؛ حسین کرمانیان