بررسی تاثیر نوع اتصال بر روی توزیع تنش و نحوه شکست سازه صندلی به روش عناصر محدود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

در این تحقیق مقاومت و تمرکز تنش بر روی سازه ی صندلی با تغییر نوع اتصال(اتصال کام و زبانه- اتصال دوبل) مورد بررسی قرار گرفت.برای ساخت صندلی ها از چوب چنار(platanus orientalis) استفاده و برای محاسبه ی مقاومت صندلی ها از دستگاه آزمون مکانیکی با سرعت بارگذاری 7/12 میلی متر بر دقیقه و برای نشان دادن توزیع تنش بر روی عضوهای صندلی از نرم افزار Ansys استفاده شد.نتایج نشان می دهد که صندلی با اتصال زبانه و کام و ساختاری ساده و با قید دارای مقاومت بیشتر و توزیع تنش کمتری نسبت به صندلی با اتصال دوبل با ساختار ساده و با قید بوده و تاثیر نوع اتصال روی مقاومت صندلی معنی دار بود.توزیع تنش نشان می دهد که تنش حداکثر بر روی اتصالات افقی صندلی قابل مشاهده می باشد.مدل های عناصر محدود نشان می دهند که توزیع تنش در صندلی های با اتصال زبانه و کام یکنواخت تر می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Eckelman, C., 2003.Text book of product engineering and strength design of furniture.Purdue university press, West Lafayette, Usa, 231p.

-Ebrahimi, Gh., 1997.Mechanical wood and its composite products.theuniversity of Tehran.Tehran University Press, second edition, 660p.

-Jahed motlagh, H., Novian, H., Eshraghi, M., 1991. Ansys. Amirkabir University Press,400p.

-Lashgari, A., 2011. Predictive failure analysis and stress distribution in the double connection to the finite element method.Journal of Wood and Paper Science Research.26 (4):708-718.

-Lashgari, A., 2012. Engineering and Structural Design Furniture.Islamic Azad University of Takestan. Tehran University Press, The first edition, 353 p.

-Lashgari, L., mohammadi, A., 2012.Fracture Mechanics and Fatigue in wood. The Islamic azad university of Takestan. Tehran University Press, the first edition, 312p.

-Igor,D.,Dusan, S., 2009. Stress distribution in chair construction. Faculty of forestry, Journal of Wood Science, 52:358-362.

-Gustafson, S.,1995. Furniture design by use of the finite element method.HolzalsRoh-und werkstoff, 53(4):257-260.

-Keith, F., Fahenty, p., Thomas, G., Williamson, E., 1995. Wood engineering and construction handbook. -McGraw-Hill Education, Krieger Publishing Company, 928p.

-Safdari,v., Sepidehdam,M., Hosseini hashemi, Kh., 2009. Wood Science and Forest Products. Islamic azad University Press,333-379.

-Smardzewski, J., Prekrad, S., 2004. Stress distribution in angle joints of skelection furniture electronic. Journal of polish agriculture universities technology (7) I(1)