بررسی مقادیر بارگذاری کششی و فشاری قطری اتصال های جداشونده در MDF و تخته خرده‏ چوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی و مقایسه مقادیر بارگذاری کششی و فشاری قطری اتصال‏های گوشه‏ای جداشدنی در تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) و تخته‏خرده‏چوب پرداخته شده است. نمونه‏های L شکل به اندازه 20×20 سانتیمتر با 5 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. در این تحقیق از سه نوع اتصال جداشدنی پرمصرف‏: فلزی پروانه‏ای، ذوزنقه‏ای و پلاستیکی درب‏دار توسط دو نوع پیچ MDF و خودکار برای اتصال استفاده گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین مقادیر بارگذاری کششی قطری مربوط به اتصال جداشدنی فلزی پروانه‏ای و بیشترین مقادیر بارگذاری فشاری قطری، مربوط به اتصال جداشدنی فلزی ذوزنقه‏ای می‏باشد. همچنین کم‏ترین مقدار مقادیر بارگذاری کششی و فشاری قطری, در نمونه‏های ساخته شده با اتصال جداشدنی پلاستیکی بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که اتصالاتی که در ساخت آن‏ها از پیچ خودکار (لولا) استفاده شده، مقاومت بیشتری نسبت به پیچ MDF داشته است. با مقایسه نتایج آزمون‌ها مشخص شد، در هر سه نوع اتصال جداشدنی، مقادیر بارگذاری کششی بیشتر از مقادیر بارگذاری فشاری بوده است. بیشترین ظرفیت تحمل بار کششی قطری در MDF همراه با اتصال نانو چسب و دوبل، پیچ خودکار (لولا) و اتصال جداشدنی فلزی پروانه‏ای و کم‏ترین ظرفیت تحمل بار کششی قطری در تخته‏خرده‏چوب همراه با اتصال بدون دوبل، پیچ MDF و اتصال جداشدنی پلاستیکی مشاهده گردید. بیشترین ظرفیت تحمل بار فشاری قطری مربوط به MDF با اتصال نانو چسب و دوبل، اتصال جداشدنی فلزی ذوزنقه‏ای و پیچ خودکار (لولا) و کم‏ترین ظرفیت تحمل بار فشاری قطری در تخته‏خرده‏چوب همراه با اتصال بدون دوبل، پیچMDF و اتصال جداشدنی پلاستیکی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Abbasi,  M., 2014, The comparative strength of biscuit joint in wood and wood composite. Master of Science thesis. Shahid rajaei teacher training university.

- Arbabi Ghamsari,  F., 2014, The comparative capacity of stress bearing in V-shaped metal edge joint and dovetail joint in MDF and particle board. Master of Science thesis. Shahid rajaei teacher training university.

- Atar, M., Ozcifci, A.,  Altinok, M. and Celikel, U., 2009. Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Materials & Design. 30: 665-670.

- European standard ,1993. EN 310: Wood-Based Panels. Determination of Modulus of Elasticity in Bending and of Bending Strength [English version].

- Ebrahimi, Gh., 2007, The designing of furniture structure. Tehran University press. Page430.

- European standard, 1993. EN 319: Particleboards and Fibreboards. Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board [English version].

- European standard, 1993. EN 323: Wood-Based Panels. Determination of density [English version].

- Esfandiari,  A. and Taghavinejad,  B., 2007, The statues of furniture and wood products.  The ministry of none-metal industries and mine.

- Ghofrani, M., Noori, H. and Hosseinkhani, H., 2010. Study on the tensile strength of ready-to-assemble and fixed corner joints on medium density fiberboard. Tehran, Iranian Journal of Wood and Paper Industries. 2: 1, 22-7.. (In Persian)

- Ghofrani, M., Nori, H. and Rangavar, H., 2012, The comparative strength of two types of detachable joints in lateral force and fixed joint. Iranian Journal of wood and paper science, 27, No. 4, page. 619-634.

- Ghofrani, M. and Noori, H., 2002. Lateral holding strength of wooden dowel, screw and ready-to-assemble joints (RTA joints) constructed of Medium Density Fiberboard (MDF). Tehran, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 02: 0,012-0.1. (In Persian)

- Kasal, A., 2008. Effect of the number of screws and screw size on moment capacity of furniture corner joints in case construction. Forest products journal, 58(6), 36.

- - Maleki, S., Dalvand,  M., Rostampur Haftkhani,  A. and Faeezipur,  M., 2011,  Investigating the adhesive type and dovetail height on stress bearing capacity in mitter joints  made of particle board and mdf. Journal of forest and wood products.

- Maleki, S., Derikvand, M. Dalvand, M. and Ebrahimi, G.H., 2012. Load carrying capacity of mitered furniture corner joints with dovetail keys under diagonal tension load. Turk J Agric For, 36: 636–643

- Saar, K., Kers, J., Luga,U. and Reiska, A., 2015. Detachable connecting fittings failure loads on plywood furniture. Polymer science. 64, 1S, 113–117.

- Simek, M., Haviarova, E. and Eckelman, C., 2010. The effect of end distance and number of ready-to-assemble furniture fasteners on bending moment resistance of corner joints. Wood and Fiber Science, 42(1): 92-98.

- Taghiyari, Hamid R., Ghofrani, M. and Arbabi Ghamsari F., 2016, Tension and compression strength of edge joints with V shape metal strips. Iranian Journal of wood and paper science, 31, No. 4, page. 621-633