دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 23، زمستان 1384، صفحه 151-309 
2. بررسی مقاومت کششی اتصال میخ چوبی در تخته خرده چوب

صفحه 169-184

حبیب نوری؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد غفرانی


4. شناختی درباره مهمترین آفات چوبخوار (خانواده سوسکهای شاخک بلند) ایران

صفحه 207-236

ابراهیم فراشیانی؛ حمید یارمند؛ مجید توکلی؛ بهمن صدقیان؛ حسن آل منصور؛ سید میرسل احمدی


6. مطالعه رفتار جذب آب و واکشیدگی ضخامت در بلند مدت تخته های چوب - پلاستیک

صفحه 255-270

مجید چهار محال؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی؛ رضا حاجی حسنی