شناسایی و اولویت بندی مولفه های تولید پایدار در صنایع کارتن سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج ، ایران

3 دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

4 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج ، ایران

چکیده

واحدهای مختلف کارتن‌سازی در گستره وسیعی از کارگاه‌های کوچک تا واحدهای صنعتی بزرگ در کشور فعالیت می‌کنند که با داشتن شرایط لازم در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه بازارهای صادراتی نقش مؤثری ایفا می‌کنند. معرفی مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری تولید در این صنعت می‌تواند نقشه راه فعالیت‌های تجاری علاقه‌مندان به این نوع از کسب‌وکارها باشد. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی  مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه‌های پایداری تولید در صنایع کارتن‌سازی، تعیین جایگاه فعلی آنها با نگرش ارزیابی فعالیت‌های مختلف مدیریت عملیات و نظارت بر عملکرد تولید پایدار برای دستیابی به سطوح مطلوب پایداری تولید واحدهای صنایع کارتن‌سازی می‌باشد. با مطالعه و بررسی منابع در دسترس تعداد هفت مؤلفه اصلی تأثیرگذار بر پایداری تولید در صنعت کارتن‌سازی به نام‌های قوانین و مقررات، اقتصادی، زیست‌محیطی، تکنولوژیکی، اجتماعی، انسانی، مواد و محصول و 43 زیر مؤلفه شناسایی شدند با تنظیم پرسشنامه‌ای محقق ساخت و توزیع آن در بین مدیران و کارشناسان صنعت کارتن‌سازی باهدف تأثیرگذاری هر مؤلفه و زیر مؤلفه بر پایداری تولید و نیز وضعیت فعلی آنها بررسی و نتایج حاصله با آزمون‌های مربوطه تحلیل گردید. بر اساس یافته های تحقیق ، کلیه مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری تولید بر اساس ضرایب استاندارد و معناداری معادله‌های ساختاری و نیز معیار پیش‌بین تأیید و کیفیت داده‌های ارائه شده با شاخص افزونگی با روایی متقاطع از اعتبار لازم جهت پیش‌بینی برخوردار هستند. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها بر اساس میانگین رتبه‌ای و فاصله تا پایداری  مؤلفه‌های اقتصادی، مواد و محصول و تکنولوزیکی کمترین فاصله و مؤلفه‌های زیست‌محیطی، قوانین و مقررات بیشترین فاصله را برای نیل به پایداری در صنعت کارتن‌سازی داشتند بنابراین برای نیل به پایداری تولید در صنعت کارتن‌سازی مؤلفه‌های زیست‌محیطی، قوانین و مقررات باید بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرند. شرکت‌های صنایع کارتن سازی می‌توانند با بهره‌گیری از نتایج این تحقیق در راستای  نیل به تولید پایدار جهت‌گیری نمایند. بنابراین  با بررسی  و تحلیل وضعیت موجود خود، موقعیت سازمان خود را از نظر مولفه‌ها و زیر مولفه‌های پایداری تولید تعیین نموده و سپس برای نیل به جایگاه بهتر، با تعیین و اجرای پروژه‌هایی، کمبودها و مشکلات مرتبط را برطرف نمایند. 

کلیدواژه‌ها


-Abdul-Rashid, S.H.H., Sakundarini, N., Raja Ghazilla, R.A. and Thurasamy, R., 2017. “The impact of sustainable manufacturing practices on sustainability performance: empirical evidence from Malaysia”, International Journal of Operations & Production Management, 37(2) (182-204).
-Azar, A., Rajabzadeh ghatromi, A. and akhavan, A., 2017. Mapping sustainable production model using ISMand Fuzzy Dematel.Journal of industrial management studies.15 (46) (1-26).
-Azizi, A., Mohebbi, N. and De Felice, F., 2016. Evaluation and sustainable development of wooden furnature industry using AHP method.Agricutre and agricultural science procedia. (8)(387-394).
-Baghersad, M. and Zobel, C.W., 2021. Assessing the extended impacts of supply chain disruptions on firms: An empirical study. International Journal of Production Economics, (231) (107862).
-Buyukozkan, S. and Berkol, E., 2011. Designing a sustainable supply chain using an integrated analytic network process and goal programming approach in quality function deployment. Expert Systems with Applications. (38) (11) (13731-13748).
-Chavooshi, A., Bahmani, A.A., Darijani, A., Mootab Saei, A., Mehrabi, E. and Gholipour, M., 2012. The role of wood and paper industries management
Of Iran in sustainable development. .journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, (1) (3) (79-96).
-Estegi, G., Pourmousa, S. and Tajdini, A., 2021. Identification of cleaner production indicators in the corrugated box making industry by multiple decision making methods. Journal of Packaging Science and Techniques. (12) (45) (34-41).
-Gandhi, A.V., Shaikh, A. and Sheorey, P.A., 2017. Impact of supply chain management practices on firm performance: Empirical evidence from a developing country. International Journal of Retail & Distribution Management.45 (4) (366-384).
-Geissdoerfer, M., Vladimirova. D. and Evans, S., 2018. Sustainable Business Model A Review, Journalof Cleaner Production, (198) (401-416).
Herva, M., Franco, A., Carrasco, E.F. and Roca, E., 2011. Review of corporate environmental indicators. J. Clean. Prod. (19)(1687-1699).
-Henseler, J., Ringle, C. and Sinkovics, R., 2009.The use of partial least squares path modeling in international marketing.Newchallenges to international marketing.
-Mohebbi, N.A., Azizi, M., Ziaie, M. and Hosseinzadeh, Q. 2017. Providing a model for sustainable development of Iran wooden furniture industry. Journal of Wood & Forest Science and Technology, (24) (1)(117-130).
-Mohebbi, N., Azizi, M., Fatollahzadeh, A. and Mohebbi Gargari, R., 2010. Determination of the effective criteria on development of Iran furniture industry by analytical hierarchy process (AHP). Journal of Wood & Forest Science and Technology, (17) (1) (115-116).
-Pourmousa, S., 2019.Challenges and strategies for the development of the Iranian corrugated box making industry. Journal of Packaging Science and Techniques. (10)(37)(6-13).
-Prajogo, N., Paolo, B. and Pontron, J., 2016. “Supply Chain Processes: Logistics Integration Supply Relationship, Supply Performance, Output Processes and Competitive Performance “Production Eeconomics, (21) (4) (234-251).
-Roshanrou, N.S., Tajdini, A. and Pourmousa, S., 2016. Analytical hierarchy process in selecting the factors affecting thecompetitiveness of the corrugated box making industries in Iran. J. of Wood & Forest Science and Technology, (23) (2) (243-260).
-Schaltegger, S., Hansen, G, E., and Lüdeke-Freund, F (2015). Business Model for Sustainability: origins, present research, and future avenues, Journal of Organizational Environment, (29) (1) (3-10).
-Seuring, S., Martin, M., 2008. From a Literature Review to a Conceptual Framework for Sustainability Supply Chain Management, Journal of Cleaner Production, (16) (15) (1699-1710).
-Susanty, A., Sari, D.P., Budiawan, W., Sriyanto, D. and Kurniawan, H., 2016,  Improving green supply chain management in furniture industry through Internet based Geographical Information System for connecting the producer of wood waste with buyer, Procedia Computer Science, (83)(734- 741).
-Tenenhaus, M., Amato, S. and Esposito Vinzi, V., 2005. Aglobal goodness-offit index for PLS structural equation modeling,proceeding of the XL11 SIS science meeting,VOL,Contributed papers,CLEUP,Padova,pp:739-742.
-Thakur, V. and Mangla, S.K., 2019. Change Management for Sustainability: Evaluating the Role of Human, Operational and Technological Factors in Leading Indian Firms in home appliances sector, Journal of Cleaner production. (213)(847-862). Production,
-Tseng, M.L., 2013.Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences. Journal of CleanerProduction, 40(0), 46-56.