•  تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI
  • جهت نمایه شدن نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه "تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید.
  •