رتبه بندی مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران در سال 1401

 مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران در رتبه بندی مجلات علمی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 موفـق بـه کسب رتبه الف گردیـده و همچنیـن در سامـانه ارزیـابی نشـریات وزارت جهـاد کشـاورزی نیز بـا امتیـاز 84 رتبه الف را بدست آورده است.