تغییر روش نگارش مقالات

روش نگارش در مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران تغییر کرده و نویسندگاه باید نکات جدید را از راهنمای نگارش دریافت و مقالات خود را مطابق با آن ارسال نمایند