اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عادل جلیلی

اکولوژی گیاهی استاد پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jalilirifr-ac.ir
+98 21 44787282-5

h-index: 18  

سردبیر

احمد جهان لتیباری

خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

www.kiau.ac.ir
latibari.ajgmail.com
02634183913

اعضای هیات تحریریه

محمد مهدی فائزی پور

مدیریت صنایع چوب و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

nr.ut.ac.ir
internationalut.ac.ir
02632223044

قنبر ابراهیمی

مکانیک فرآورده های مرکب چوبی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

nr.ut.ac.ir
ibrahimiut.ac.ir
02632223044

سید احمد میر شکرایی

شیمی آلی استاد دانشگاه پیام نور تهران، ایران

www.pnu.ac.ir
mishokrpnu.ac.ir
021-44704570

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علیرضا خرازی پور

بیوتکنولوژی استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان

www.uni-goettingen.de
akhararzgwdg.de
0551 39-0

اعضای هیات تحریریه

محمد غفرانی

استاد گروه آموزشی صنایع چوب دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

ghofranisru.edu
09121545285

علی بیات کشکولی

استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

ali.bayatkashkoligmail.com
09177153975

علیرضا مدیر رحمتی

جنگلداری دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
modirrahmatirifr-ac.ir
02636775242

امیر نوربخش

فرآورده های مرکب چوبی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
nourrifr-ac.ir
02636770810-11

h-index: 25  

ابوالفضل کارگرفرد

صنایع چوب وکاغذ دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.org
a_kargarfardyahoo.com
02636770811

h-index: 3  

آژنگ تاج دینی

صنایع چوب و کاغذ - مدیریت و اقتصاد چوب دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

www.kiau.ac.ir
ajang.tajdinikiau.ac.ir
02634183913

h-index: 6  

سعید مهدوی

صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.rifr-ac.ir
mahdavi43gmail.com
026367782030

h-index: 6  

مجید ذبیح زاده

علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

www.sanru.ac.ir
majid_zabihzadehyahoo.com
011-3388298

ویراستار انگلیسی

احمد جهان لتیباری

خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

www.kiau.ac.i
latibari.ajgmail.com
02634183913

دبیر اجرایی

فرداد گلبابائی

فیزیک و مکانیک چوب مربی پژوهشی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

www.rifr-ac.org
golbabaei.fgmail.com
026-6772482

h-index: 2  

مدیر هماهنگ کننده

مریم معصوم‎ تمیمی

کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دبیر انتشارات، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
publicationrifr-ac.ir
021-44787282-5

کارشناس نشریه

فرداد گلبابائی

بیولوژی و آناتومی چوب - فیزیک و مکانیک چوب مربی پژوهشی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

www.rifr-ac.org
golbabaei.fgmail.com
026-6772482

دستیار مدیر اجرایی

صدیقه نظری

کارشناس حفاظت از محیط زیست کارشناس، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
nazaririfr-ac.ir
02636770813

ویراستار ادبی

اصغر احمدی

زبان و ادبیات فارسی (ویراستار ادبی نشریه) کارشناس - مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
ahmadirifr-ac.ir
021-44787282-5

صفحه آرا

حمیده کرمانی

کارشناس ادبیات کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
kermanirifr-ac.ir
021-44704570