نوشتن عنوان جداول و گرافها

جهت چاپ و نمایه کردن در مجلات انگلیسی نیاز است که عناوین جداول و گرافها هم به فارسی و هم انگلیسی قید گردد.