نویسنده = محسن محمدی آچاچلویی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر ضدقارچ بنومیل بر مرکب مازو حین تیمار آثار تاریخی کاغذی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 276-289

10.22092/ijwpr.2019.126279.1543

محسن محمدی آچاچلویی؛ فهیمه یوسفی؛ یحیی همزه


2. بررسی تأثیرات قارچ‌کش تیوفانات متیل بر ویژگی‌های بصری و ساختاری کاغذ

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 261-274

10.22092/ijwpr.2017.113142

محبوب عبدالعلی زاده؛ مهرناز آزادی؛ محسن محمدی آچاچلویی


3. تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-144

10.22092/ijwpr.2017.107594

جواهر چعباوی زاده؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ مهشید شیردوانی