بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی، پونه [1] عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه گلستان
 • ابراهیمی، زهرا [1] کارشناس ارشد مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس1، دانشگاه شهید بهشتی، سوادکوه، زیرآب
 • ابراهیمی، قنبر [1] عضو هیات علمی
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [2] استاد، گروه صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی‏، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [3] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابراهیمی، مرجان [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] استادیار، صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] استادیار صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه صنایع چوب و کاغذ
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیئت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد سوادکوه
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [2] گروه مهندسی چوب و کاغذ، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] نویسنده مسئول، استادیار، گروه چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه
 • ابراهیم زاده، محمدعلی [1] دانشیار گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، ساری
 • ابطحی، امیررضا [1] استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران
 • احمدی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • احمدی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • احمدی، حسین [1] دانشیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • احمدی، سید میرسل [1] مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج
 • احمدی، محمد [1] دانشجوی دکتری، رشته رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • احمدی، محمد [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • احمدی، محمد [1] دانشجوی دکترا، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • احمدی، محمد [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ،دانشگاه محقق اردبیلی
 • احمدی، محمد [1] استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • احمدی، محمد [1] کارشناسی ارشد، رشته صنایع چوب و کاغذدانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران اردبیلی
 • احمدزاده، مسعود [2] استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی لاجیمی، علی [2] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشگاه تهران
 • اختری، ملیحه [1] استادیار صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 • اختراع، محمد حسن [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • ارازنیا، زهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اربابی قمصری، فرزاد [1] کارشناس ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران
 • ارومیه ای، عبدالرسول [1] دانشیار، پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران
 • ارومیه ای، عبدالرسول [1] دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • ایزدیار، سهیلا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایزدیار، سهیلا [2] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران
 • ایزدیار، سهیلا [1] مربی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • استادی، الهام [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد صنایع پلیمر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران،
 • اسحاقی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اسحاقی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اسحاقی، سعید [1] کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اسدی، امین [1] کارشناس ارشد، تهران، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • اسدی، فاطمه [1] کارشناس ارشد خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • اسدالله زاده، محمد تقی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • اسدالله زاده، محمد تقی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسدپور، حمیده [1] دانش‌آموخته کارشناسی صنابع چوب و کاغذ منابع طبیعی ساری
 • اسدپور، قاسم [1] استادیار گروه خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسدپور، قاسم [3] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • اسدپور، قاسم [2] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسدپور، قاسم [1] هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسدپور، قاسم [1] استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسدپور اتویی، قاسم [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • اسدپور اتویی، قاسم [1] استادیار تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسد پور اتویی، قاسم [1] استادیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسدپور اتوئی، قاسم [1] استادیار خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسدپور اتوئی، قاسم [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • اسدپور اتوئی، قاسم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسدی خرم آبادی، لیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسدی خوانساری، روزبه [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده فنی و حرفه‌ای صومعه‌سرا، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • اسدی ملک جهان، فراز [1] گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • اسکینی، نیما [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • اسکینی، نیما [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
 • اسکندری، احمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • اسکندری، جعفر [1] دانشیار، مهندسی مکانیک، مرکز کامپوزیت تهران
 • اسماعیلی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسماعیلی، ندا [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسماعیل زاده ساعیه، سالومه [1] دانشجوی دکترای گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • اسمعیلی مقدم، سعید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران
 • اسمعیلی مقدم، سعید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران.
 • اسمعیلی مقدم، سعید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، تهران، ایران
 • اسمعیلی مقدم، سعید [1] دانشجو کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • اشتری، هادی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اشراقی، امیر [1] کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
 • اشرفی بیرگانی، صباح [1] کارشناسی ارشد، گرایش خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اشرفی راد، باقر [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اصلاح، فرناز [1] کارشناس‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اعلم پور، سید جعفر [1] معاونت عمران و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
 • افرا، الیاس [2] استادیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • افرا، الیاس [1] استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افرا، الیاس [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • افرا، الیاس [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افرا، الیاس [1] معاون اموزشی دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان
 • افراز، صدیقه [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • افسونی، فاطمه [1] کارشناس ریاضی، مدیرعامل شرکت آرین سینا، ساری، ایران
 • افسونی، فاطمه [1] مدیر عامل
 • افهامی، داوود [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افهامی، داوود [1] کارشناسی‌ارشد رشته صنایع چوب و چوب شناسی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • افهامی سیسی، داود [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • افهامی سیسی، داود [2] عضو هیات علمی
 • اکبری، حامد [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • اکبری، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • اکبری، مقدسه [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر وکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبری، مقدسه [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبری، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه صنایع خمیروکاغذ
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • اکبرپور، ایمان [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبرپور، ایمان [3] کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبرپور، ایمان [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبری مقدم، بیت الله [1] گروه اقتصاد،دانشکده حسابداری ومدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
 • اکبری نیا، مسلم [1] دانشیار گروه جنگل‌داری دانشگاه تربیت مدرس
 • اکرمی، علی [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • الیاسی، عبدالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • الفت، عالیه [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • امامی نسب، محمد [1] دانشجوی کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • ایمانی، رضا [1] دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • ایمانی، منیره [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر وکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • امیدبخش امیری، الهام [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
 • امیدوار، اصغر [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
 • امیدوار، اصغر [1] استاد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • امیری، پرویز [1] استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • امیری، سهیل [1] کارشناس‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • امیری، شامحمد [3] عضو هیئت علمی/ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • امینی، محمدرضا [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • امینیان، هدایت الله [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • امینی نسب، سید مجتبی [1] استادیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج
 • امینی نسب، سید مجتبی [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان
 • اولادی، رضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اولادی، رضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اولادی، رضا [3] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • اولادی، رضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ب

 • بیات کشکولی، علی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • بیات کشکولی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • بیات کشکولی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • بیات کشکولی، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل.
 • بادامچی، شهرام [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بی اذیت، علیرضا [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • بایرام زاده، ویلما [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ایران
 • بایرام زاده، ویلما [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بایرام زاده، ولیما [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار گروه تخصصی علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه صنایع چوب و کاغذ.، تهران، ایران
 • بازیار، بهزاد [3] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه صنایع چوب و کاغذ.، تهران، ایران.
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار ، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • بازیار، بهزاد [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع چوب و کاغذ، تهران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بازیار، بهزاد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
 • باستانی، سعید [1] دانشیار، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
 • باغبانی، راضیه [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • باقری، امیر [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • باقری، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی
 • باقری، علیرضا [1] فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، ایران
 • بالاپور، شمس‌الدین [1] کارشناس‌ارشد جنگلداری، پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • بالاپور، شمس الدین [1] کارشناس‌ارشد جنگلداری ـ پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بالا پور، شمس الدین [1] کارشناس ارشد پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری
 • بی پروا، پوریا [1] استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بی پروا، پوریا [1] استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بی پروا، پوریا [2] استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بی پروا، پوریا [1] گروه علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • بخشی، محمد [1] گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • براتی یوسف آبادی، مصطفی [1] گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان- ایران
 • برآزنده، محمد مهدی [1] نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، هیئت علمی پژوهشی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، پست الکترونیک :mbaraz@rifr-ac.ir
 • برازنده، محمد مهدی [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • برازنده، محمد مهدی [2] کارشناس ارشد،، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • برازنده، محمد مهدی [1] هیأت علمی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع
 • برانی، ابراهیم [1] کارشناس، بازرسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میانه
 • بردی فتوحی¬فر، خلیل [1] گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
 • برزاکیلو، اسونتا [1] استاد، گروه علوم شیمی و فناوری مواد، کامپوزیت و بایو مواد، مؤسسه پلیمر، انجمن تحقیقات ملی ایتالیا، ناپل، ایتالیا
 • برزعلی، سمیرا [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • برزن، علی [1] دانشجوی دکترای خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • برزن، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بریمانی، عبدااله [1] گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان- ایران
 • بریمانی، عبدالله [1] - مدرس مدعو، کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه پیام نور،
 • برهلنی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 • بروشکیان، هادی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بسیجی، فرشید [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بشارتی، شاهین [1] مربی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • بقانشو، لوئیک [1] استادیار گروه مکانیک دانشگاه مونتپلیر
 • بهروز، ربیع [1] - دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
 • بهروز، ربیع [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • بهروز، ربیع [1] استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهروز، ربیع [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهروز، ربیع [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بهروز، ربیع [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس،
 • بهروز، ربیع [1] استادیار و مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، نور
 • بهروش، امیرحسین [1] دانشیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
 • بهزادی، فرحناز [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • بهزادی شهربابک، امینه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فراورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بهمنی، محسن [1] استادیار، گروه علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • بهمنی، محسن [1] کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • بهمنی، محسن [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • بهنام، بهزاد [1] گروه مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج - ایران
 • بوانقی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناس ارشد صنایع چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پ

 • پایان، محمد حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • پایان، محمد حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • پارساپژوه، داوود [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • پارساپژوه، داوود [1] عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی تهران
 • پارساپژوه، داوود [2] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پیرایش، حمید رضا [1] استادیار، گروه صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا، بهبهان، ایران
 • پیرایش فر، امیر سهیل [1] کارشناس نخبه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، باشگاه پژوهشگران جوان
 • پیرایش فر، امیر سهیل [1] کارشناس نخبه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ساختمان فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر
 • پیرامون، محمد رضا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، استان البرز، کرج، ایران
 • پربار، سمیرا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • پرتوی، طیبه [1] استادیار گروه شیمی بخش علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • پرتوی نیا، علی [1] استادیار، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پیرمرادیان، کمال [1] مدیر ماشین کاغذ، صنایع خمیروکاغذ اترک، اصفهان، ایران
 • پرهیزکاری، محمد مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، ، گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،
 • پسرکلو، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • پسرکلو، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • پیشان، سکینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • پنق، حلیمه [1] کارشناس ارشد صنایع چوب ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • پودینه پور، محمد علی [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پودینه پور، محمد علی [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پودینه پور، محمد علی [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • پورطهماسی، کامبیز [1] - دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • پورطهماسی، کامبیز [4] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پور کرمی، سمانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • پورمحمودی، سهیل [1] دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
 • پورموسی، شادمان [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • پورموسی، شادمان [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پورموسی، شادمان [1] استادیار گروه علوم وصنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • پورموسی، شادمان [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،کرج ،ایران.
 • پورموسی، شادمان [1] دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پورموسی، شادمان [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پورموسی، شادمان [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
 • پورموسی، شادمان [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (عضو هیئت علمی‌‌دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد کرج).
 • پورموسی، شادمان [1] دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • پور موسی، شادمان [1] علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پورهوشیار ضیابری، کامران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پوزش، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چند سازه چوبی دانشگاه زابل
 • پولادی، میلاد [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

ت

 • تابعی، اصغر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
 • تابعی، اصغر [1] استادیار رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
 • تابعی، اصغر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، ایران
 • تابعی، اصغر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آستارا، آستارا، ایران.
 • تابعی، اصغر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 • تابعی، اصغر [1] ، استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 • تابعی، اصغر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
 • تابعی، اصغر [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
 • تابعی، اصغر [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آستارا
 • تابعی، اصغر [3] عضو هیات علمی - دانشگاه آزاد اسلمی واحد آستارا
 • تاجدینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم وصنایع چوب وکاغذ دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج
 • تاجدینی، آژنگ [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [9] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • تاج دینی، آژنگ [1]
 • تاج دینی، آژنگ [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • تاج دینی، آژنگ [1] استاد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،کرج ،ایران.
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تاج‌دینی، آژنگ [1] دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • تاجیک، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 • تجویدی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] عضو هیات علمی
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [4] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • تجویدی، مهدی [1] هیات علمی دانشکده منابع جنگلی-دانشگاه مین آمریکا
 • تذکررضایی، وحید [1] استادیارگروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، نوشهر و چالوس
 • تذکر رضایی، وحید [1] استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس.
 • ترابی، امیرمهیار [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران
 • ترابیان، محمد بشیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • ترابی وسطی کلائی، ایمان [1] دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران
 • ترکمن، جواد [1] استادیار، گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا
 • تسوجی، محمد [1] دانشجو
 • تسوجی، محمد [1] دانشجوی دکترای گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • تسوجی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • تسوجی، محمد [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • تقی یاری، حمیدرضا [1] گروه صنایع چوب، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • تقی‌یاری، حمید رضا [1] استادیار گروه صنایع چوب دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • تقی‌یاری، حمید رضا [1] دانشیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران
 • تقی‌یاری، حمید رضا [2] مدیر گروه صنایع چوب
 • تقی پور جاوی، مسعود [1] گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،
 • تقدسی، امیر حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • تک زارع، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • تمجیدی، عباس [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • تمجیدی، عباس [1] دانش‌آموخته دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تمجیدی، عباس [1] دانشجوی دکتری تخصصی،گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات تهران
 • توپااسفندیاری، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • توسلی، افشین [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران
 • توکلی، امیر [1] دانشجوی دورة دکتری علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران
 • توکلی، امیر [1] دانش آموخته دکترای تخصصی، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • توکلی، امیر [1] مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده آمار
 • توکلی، حسین [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • توکلی، مجید [1] مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • توکلی، مهرنوش [1] کارشناس ارشد خمیرکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ث

 • ثمریها، احمد [1] دانشجوی دکتری، صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران
 • ثمریها، احمد [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ثمریها، احمد [1] دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • ثمریها، احمد [1] دانشجوی دکتری، صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ج

 • جدیدی، مانیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جدیدیان، فاطمه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • جزایری، رضا [1]
 • جزایری، رضا [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تخقیقات جنگلها ومراتع کشور
 • جعفری، سید رحمان [1] استادیار، گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، استان مازندران
 • جعفری، مصطفی [1] عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
 • جعفری، مصطفی [2] عضو هیئت علمی، رئیس بخش تحقیقات جنگل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جلالی ترشیزی، حسین [2] استادیار، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • جلالی ترشیزی، حسین [2] استادیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [2] استادیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • جلالی ترشیزی، حسین [1] استادیار، مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران،
 • جلالوند، سحر [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب، سوادکوه، مازندران
 • جلیلی، محمد مهدی [1] استادیار، مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی پلیمر
 • جلیلی، محمد مهدی [1] دکتری در مهندسی پلیمر، استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی پلیمر
 • جلیلوند، حمید [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جلیلوند، مهران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • جلیلوند، مهران [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران, ساری
 • جمالی، رضا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جمالی راد، لعیا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • جمالی راد، لعیا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • جمالی راد، لعیا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • جمالی راد، لعیا [2] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • جمالی راد، لعیا [1] عضو هیآت علمی دانشگاه گنبد کاووس
 • جمشیدزاده، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • جنوبی، مهدی [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،
 • جنوبی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنوبی، مهدی [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جهانی، یوسف [1] عضوهیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • جهانشاهلو، سبحان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • جهان لتیباری، احمد [1]
 • جهان لتیباری، احمد [1] ابخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جهان لتیباری، احمد [2] استاد، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [1] استاد گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • جهان لتیباری، احمد [2] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [12] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
 • جهان لتیباری، احمد [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [2] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • جهان لتیباری، احمد [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران،
 • جهان لتیباری، احمد [2] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جهان لتیباری، احمد [1] دانشیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [1] - دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [1] دانشیار- مرکز تحقیقات کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [6] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • جهان لتیباری، احمد [6] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ
 • جهان لتیباری، احمد [4] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • جهان لتیباری، احمد [2] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران ایران
 • جهان لتیباری، احمد [2] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران
 • جهان لتیباری، احمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • جهان لتیباری، احمد [1] اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮج
 • جهان لتیباری، احمد [4] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهان لتیباری، احمد [5] استاد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهانی لمر، زهرا [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه زابل
 • جهانی لمر، زهرا [1] کارشناس‌ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • جودی، حمید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چ

ح

 • حاتم زاده، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و منابع‌طبیعی ساری
 • حاتم زاده عربی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حاجی آقایی، ویدا [1] کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • حاجی حتملو، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران
 • حاجی حسنی، رضا [1] دانشجوی دکترا، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده¬های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • حاجی حسنی، رضا [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حاجی حسنی، رضا [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حاجی حسنی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس،
 • حاجی حسنی، رضا [1] دکتری، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حاجی حسنی، رضا [5] دکتری صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن
 • حاجی حسنی، رضا [3] صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن
 • حاجی حسنی، رضا [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حاجی حسنی، رضا [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران
 • حاجی حسنی، رضا [4] کارشناس بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن
 • حاجی حسنی، رضا [1] کارشناس صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن
 • حاجی رفیعی ها، احسان [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • حافظی، سیده معصومه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حامدی، سپیده [1] استادیار،گروه پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، پردیس علمی تحقیقاتی زیراب، دانشگاه شهید بهشتی ،سوادکوه، مازندران، ایران
 • حامدی، سپیده [1] استادیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • حامد بزی، محمد [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • حبیبی، مسعود رضا [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حبیبی، مسعود رضا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حبیبی، مسعود رضا [17] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حبیبی، مسعود رضا [1] دانشجوی دکتری، عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده¬های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • حبیبی، مسعود رضا [2] عضو هیات علمی
 • حبیبی، مسعود رضا [1] عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده¬های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • حبیبی، مسعود رضا [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع کشور
 • حبیبی، مسعود رضا [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
 • حبیبی، مسعود رضا [2] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حجاریان، مرضیه [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • حجازی، سحاب [1] استادیار، رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] استادیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استاد گروه صنایع چوب و کاغذ
 • حجازی، سحاب [1] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجتی مروست، ابراهیم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حیدری، سمیه [1] دانشجو
 • حیدری، سمیه [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران
 • حیدری، سمیه [1] دانشجو صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حزبی، نازبخت [1] کارشناس ارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حزبی، نازبخت [1] کارشناس‌ارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسنی، سعید [1] فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • حسین، محمد علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • حسینی، ابوالحسن [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • حسینی، سید بهزاد [1] مسئول کارگاه ساخت و تولید گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید بهنام [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حسینی، سید ضیاء الدین [1] استاد، دانشکده جنگل داری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی، سید ضیاء الدین [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه گرگا
 • حسینی، سید ضیاء الدین [1] گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
 • حسینی، سید محمد [2] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی، سیده زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حسن پور، آرش [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات
 • حسین پور، یدالله [1] کارشنا س ارشد صنا یع چوب و کاغذ، سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور
 • حسین پور، رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج
 • حسن پور تیچی، علی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ایران
 • حسن پور تیچی، علی [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • حسن پور تیچی، علی [3] فرهنگی
 • حسن جان زاده، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد
 • حسینخانی، حسین [1] کارشناس ارشد، هیئت علمی پژوهشی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسینخانی، حسین [1] استادیار، عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • حسینخانی، حسین [1] عضو هیئت‌علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران
 • حسینخانی، حسین [1] عضو هیئت علمی، کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده¬های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • حسینخانی، حسین [27] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
 • حسینخانی، حسین [1] عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • حسین خانی، حسین [1] عضو هیئت‌علمی، کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • حسنی خورشیدی، فاطمه [1] کارشناس مهندسی صنایع چوب، تربیت معلم شهید رجایی
 • حسنی خورشیدی، فاطمه [1] نویسنده مسئول، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • حسین زاده، امید [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 • حسین زاده، امید [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • حسین زاده، امید [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • حسین زاده، جابر [1] دانشجوی کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حسین زاده، سروه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسین زاده، عبدارحمن [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [3] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [34] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [2] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [5] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [9] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران -ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [3] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران
 • حسین زاده، عبدالرحمن [3] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران -ایران
 • حسین زاده، عبدالله [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • حسین زاده، فهیمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی
 • حسینی فرد، محمد صالح [2] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • حسینی هاشمی، سید خلیل [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • حسینی هاشمی، سید خلیل [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • حسینی هاشمی، سید خلیل [1] استادیار و هیئت علمی دا نشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • حسینی هاشمی، سید خلیل [5] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • حسینی هاشمی، سید خلیل [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • حق پناه، محمد [1] دانشجوی کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • حق پناه، محمد [1] کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • حقیقی پشتیری، آذر [1] دانشجوی دوره دکتری، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • حقیقی پُشتیری، آذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حقیقی‌راد، فرزاد [1] استادیار گروه مدیریت فناری اطلاعات و عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران
 • حمزه زاده، رقیه [1] دانشگاه تهران
 • حمصی، امیرهومن [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه صنایع چوب و کاغذ، تهران
 • حمصی، امیرهومن [1] دانشیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حمصی، امیرهومن [1] دانشیار گروه تخصصی صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حمصی، امیر هومن [1] استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی‌, واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (تهران)
 • حمصی، امیر هومن [1] استاد ، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران
 • حمصی، امیر هومن [1] استاد، گروه مهندسی علوم و صنایع ‏چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه صنایع چوب و کاغذ.، تهران، ایران.
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خ

د

ذ

 • ذبیح زاده، سید مجید [1] دانشیار، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ذبیح زاده، سید مجید [2] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ذبیح زاده، سید مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • ذبیح زاده، سید مجید [1] هیات علمی دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ذبیح زاده، سید مجید [1] هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ذبیح زاده، سید مجید [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • ذبیح زاده، سید مجید [2] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • ذبیح زاده، مجید [1] دانشیار، عضو هیئت علمی گروه چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ذبیح زاده، مجید [1] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ذبیح‌زاده، سید مجید [2] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

ر

 • رادکیان، مازیار [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • راشدی، کامبیز [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • رامتین، علی اکبر [1] کارشناس ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رامتین، علی اکبر [1] کارشناس ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رامتین، علی اکبر [1] کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • رامتین، علی اکبر [2] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رجبی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رجبی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رجبی چم حیدری، حسینعلی [1] گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • رجبی چم حیدری، حسینعلی [1] گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • رحیمی، سهراب [1] دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رحیمی، سهراب [1] دانشجوی دکترای علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 • رحیمی، سهراب [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب وکاغذ
 • رحیمی، عاطفه [1] دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رحیمیان، حشمت الله [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
 • رحمانی نیا، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • رحمانی نیا، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رحمانی نیا، مهدی [2] عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • رحمانی نیا، مهدی [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • رحمانی‌نیا، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی دستجردی، حبیب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • رسالتی، حسین [1] استاد بازنشسته، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] استاد راهنما/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] استاد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
 • رسالتی، حسین [3] استاد گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه صنایع خمیروکاغذ
 • رسالتی، حسین [4] استاد گروه صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه صنایع خمیروکاغذ
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه تکنولوژی چوب و کاغذ.
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ.
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ.
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار علوم و تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار علوم و تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ.
 • رسالتی، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه گرگان
 • رسالتی، حسین [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسالتی، حسین [1] گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • رسام، غنچه [1] استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • رسام، غنچه [1] استادیار گروه صنایع چوب دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رسام، غنچه [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران
 • رستم پور هفتخوانی، اکبر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رسولی، داود [1] استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رسولی، داورد [1] کارشناس ارشد صنایع چوب، دانشگاه تهران
 • رسولی، داوود [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رسول پور هدایتی، ناصر [1] کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] عضو هیئت علمی، استادیار، گروه پالایش زیستی ،دانشکده مهندسی فناوری های نوین، پردیس علمی تحقیقاتی زیراب، دانشگاه شهید بهشتی،سوادکوه، مازندران، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] مدیر گروه مهندسی پالایش زیستی دانشگاه شهید بهشتی
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] دانشگاه شهید بهشتی، زیراب مازندران
 • رشیدی، علیمراد [1] دانشیار، مرکر تحقیقات نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت تهران، ایران
 • رشیدی جویباری، ایمان [1] دانشجو
 • رشنو، آرش [1] کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • رضایی، فاطمه [1] کارشناس، مهندسی علوم چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
 • رضایتی چرانی، پژمان [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان
 • رضایی نیارکی، پوریا [1] کارشناس‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • رضانژاد، علی [9] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رضانژاد، علی [1] عضو هیات علمی
 • رضانژاد، علی [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
 • رضانژاد، علی [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران
 • رضانژاد، مجتبی [2] دانشکده فنی حرفه ای شماره۲
 • رضائی، فاطمه [1] دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران،
 • رضائیان، علیرضا [1] دانشگاه زابل
 • رضوانی، محمدهادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران.
 • رضوانی، محمد هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه علوم و صنایع چوب ، دانشکده مهندسی مواد و فناوری نوین ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رضوانی، محمد هادی [1] گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رضوانی، محمد هادی [1] گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رفیعی، غلامرضا [1] دانشیار- گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه تهران
 • رفیعیان، فاطمه [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • رمضانی، امید [1] - استادیار، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، سوادکوه، زیرآب
 • رمضانی، امید [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی
 • رمضانی، امید [1] گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب
 • رمضانی، امید [1] استادیار، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • رمضانی، امید [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب، سوادکوه، مازندران
 • رمضانی، امید [1] دانشجوی دکترا علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • رمضانی، امید [2] گروه پالایش زیستی، دانشکده مهندسی و فناوری های نوین، پردیس علمی و تحقیقاتی زیراب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رمضانی، امید [2] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه
 • رمضانی، شیما [1] دانش آموخته رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،
 • رمضانی، نرگس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.
 • رمضانپور چروده، محدثه [1] گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • رنجبر، بابک [1] دانشجوی دکترای تخصصی رشته مهندسی صنایع چوب گرایش فراورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • رنجبر، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی، دانشکده فنی صومعه سرا
 • رنگ آور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • رنگ آور، حسین [1] استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • رنگ آور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • رنگ آور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رنگ آور، حسین [1] استاد یار گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
 • رنگ آور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رنگ آور، حسین [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رنگ آور، حسین [2] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • رنگ آور، حسین [1] دانشیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رنگ آور، حسین [1] دانشیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران
 • رنگ آور، حسین [2] دانشیار گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
 • رنگ آور، حسین [1] دانشیار گروه صنایع چوب وکاغذ ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • رنگ آور، حسین [1] هئیت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • رنگ‌آور، حسین [1] استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • روحانی، مهدی [2] استادیار گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، صندوق پستی 139-31745، ایران
 • روح بخش بیدئی، محمود [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
 • روح نیا، مهران [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1] استاد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1] استاد، گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1] استاد گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] استاد، گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار، علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه چوب و کاغذ
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [4] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [1]
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روح نیا، مهران [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار/دانشگاه شهید بهشتی
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • رودی، حمیدرضا [2] استادیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • رودی، حمیدرضا [2] استادیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، مازندران، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب،
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • رودی، حمید رضا [1] استادیار گروه خمیر و کاغذ دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی
 • روستایی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
 • روستایی، مریم [1] کارشناس ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
 • روشناسان، جلیل [1] کارشناس ارشد دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • روشناسان، جلیل [1] کارشناس ارشد، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • روشناسان، جلیل [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رئیسی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رئیسی، مرضیه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رئوف کیا، کمیل [1]

ز

 • زیادزاده، امیر [1] کارشناسان ارشد صنایع چوب و کاغذ
 • زارع، عباس [2] گروه علوم و مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • زارع، محمد صالح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • زارع بیدکی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • زاهدی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زاهدی، میثم [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • زاهدی تجریشی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زاهدی طبرستانی، احمد رضا [1] کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ مازندران، ساری
 • زبیح زاده، مجید [1] دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • زرین مهر، جمشید [1] کارمند دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • زمانی، امیر [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • زمانی، زهرا [1] استادیار اقتصاد بین‌الملل، گروه اقتصاد دانشگاه شهید اشرفی اصفهان
 • زمانی، سیده معصومه [1] استادیار، گروه تحقیقات حمایت و حفاطت از جنگلها و مراتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زمانی، سیده معصومه [1] دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس
 • زمانی، عبدا... [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تهران
 • زمانی نسب، سهیلا [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • زینالی، ستار [1] کارشناس حفاظت و حمایت
 • زنگنه، هوشنگ [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • زینلی، فرهاد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • زینلی، فرهاد [1] دانش‌آموخته دکتری صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • زینلی، فرهاد [1] دانشجوی دکترای صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، گرگان، ایران

ژ

 • ژند، سوده [1] دانشآموخته کارشناسیارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ژند، سوده [1] کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ژند، سوده [1] کارشناس ارشد، صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

س

 • سادات نژاد، سید حمزه [1] کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سادات نژاد، سید حمزه [1] کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سالاری، مینا [1] دانش آموخته دکتری شیمی استاد مدعو، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سالاریان، حمید رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • سام زاده، علیرضا [1] عضو هیات علمی استادیار، گروه شیمی دانشگاه زابل
 • سیاهی پور، ذوقعلی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، ایستگاه پیلمبرا
 • سبحانی، بابک [1]
 • سبحانی اسکویی، فروهل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سپیده دم، جواد [1] استادیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده آزاد کشاورزی مهر شهر، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد کرج
 • سپیده دم، جواد [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • سپیده دم، سید جوا [1] اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮج
 • سپیده دم، سید جواد [1] استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سپیده دم، سید جواد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج
 • سپیده دم، سید جواد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سپیده دم، سید جواد [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • سپیده دم، سید جواد [2] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سپیده دم، سید جواد [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • سپیده دم، سید جواد [1] استادیار پژوهشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج واحد مهرشهر
 • سپیده دم، سید جواد [1] استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سپیده دم، سید جواد [1] استادیار، کاغذ و صنایع چوب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سپیده دم، سید جواد [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج
 • سپیده دم، سید جواد [2] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • سپیده دم، سید محمد جواد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سپیده دم، محمد جواد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سپهر، امیر [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سپهر، امیر [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سپهری راد، حسین [2] عضو هیات علمی، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان
 • سپهوند، سیما [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ستاری، نوشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان، ایران
 • ستوده، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سخاوتی، ندا [1] کارشناس‌ارشد جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس
 • سیدی، سید مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • سیدزاده اطاق‌سرایی، سید مجتبی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران
 • سرائیان، اجمد رضا [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • سرائیان، احمدرضا [1] استادیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ.
 • سرائیان، احمدرضا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] استادیار علوم و تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشکده جنگداری و فناوری چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] استاد، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • سرائیان، احمدرضا [3] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [2] دانشیار، علوم و تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [2] صنایع خمیر و کاغذ، دنشکده مهندسی چوب و کاغذ-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمدرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • سرائیان، احمد رضا [1] استادیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ.
 • سرائیان، احمد رضا [1] استاد یار علوم و تکنولوژی خمیر کاغذ ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمد رضا [1] استادیار علوم و تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ.
 • سرائیان، احمد رضا [1] استادیار گروه فناوری خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمد رضا [1] استاد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمد رضا [1] دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمد رضا [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سرائیان، احمد رضا [1] دانشیار، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سرخوش رحمانی، فرشاد [1] استادیار، صنایع چوب و کاغذ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
 • سعادتی، حجت [1] کارشناس ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سعادت نیا، محمد علی [1] استادیار، گروه صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا، بهبهان، ایران
 • سعادت نیا، محمد علی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان، ایران
 • سعادت نیا، محمد علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • سعیدی، حسیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • سعیدی، حسیبه [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، مازندران، ایران
 • سیکستا، هریرت [1] گروه محصولات و سیستم‌های زیستی، دانشگاه آلتو، اسپو، فنلاند
 • سلیمانی، سمیه [1] کارشناس ارشد، مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر تهران
 • سلیمانی، علی [1] کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، کارشناس شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران.
 • سلیمانی، علی [1] کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، کارشناس شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندرانوب و کاغذ مازندران
 • سلیمانی آشتیانی، همایون [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • سلیمانی آشتیانی، همایون [1] مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج واحد مهر شهر
 • سلیمانی ساداتی، علی [1] گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • سلیمی فر، محمد رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • سینایی، احمد [1] دانشجوی کارشناس ارشد، گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • سنائی، داور [1] گروه اقتصاد،دانشکده حسابداری ومدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
 • سینمبری، پیمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهرشهر کرج
 • سوخته سرایی، علیرضا [1] دانشجو دکتری مهندسی علوم و صنایع خمیر وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران ،کرج، ایران
 • سوخته سرائی، علیرضا [1] دکترای صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ش

 • شاخص، جلال [1] کارشناس‌ارشد صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، تهران، ایران
 • شیارکار، ایرج [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 • شاکری، عبدالله [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار گروه شیمی دانشگاه گلستان، گرگان
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس علوم دانشکده شیمی
 • شاکری، علیرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار صنایع پلیمر دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار صنایع پلیمر- دانشکده شیمی-دانشگاه تهران
 • شاکری، علیرضا [1] دانشیار، صنایع پلیمر، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • شایگانی اکمل، امیر عباس [1] استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
 • شایگانی اکمل، امیر عباس [1] استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
 • شایگانی اکمل، امیر عباس [1] استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران
 • شالبافان، علی [1] دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شالبافان، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • شاهوردی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران؛ باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • شبان پور، صائب [1] کارشناسی ارشد
 • شیدپور، رضا [1] استادیار، استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • شیدپور، رضا [1] استادیار، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • شیردوانی، مهشید [1] دانشجوی دکتری حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • شرری، معراج [1] استادیار- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
 • شرری، معراج [1] دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • شیرعلیزاده، فرزانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • شیرعلیزاده، فرزانه [1] کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران
 • شریفی، سیدحسن [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شریفی، سید حسن [4] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شریفی، سعیده [1] کارشناس ارشد دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • شریفی، سعیده [1] کارشناس ارشد، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفی، سعیده [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفی طاسکوه، حامد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • شعبانی، بهزاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، کرج، ایران
 • شعبان¬علیزاده، فهیمه [1] کارشناس ارشد، فرآورده¬های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شفاعی، مهدیس [1] دانش آموخته‌ی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شکری، بابک [2] استاد، پژوهشکده لیزر-پلاسما، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • شمسی، راضیه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، استان البرز، کرج، ایران
 • شمسیان، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع چوب وکاعذ انشگاه زابل
 • شمسیان، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
 • شمسیان، محمد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
 • شمسیان، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل.
 • شمسیان، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • شمسیان، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • شهبازی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده صنایع مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • شهرکی، افسانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه زابل
 • شوب چاری، حسین [1] کارشناس ارشد خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ص

 • صادقی، سید موسی [1] مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صادقی، کی موسی [1] مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صادقی فر، حسن [1] استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه شیمی، واحد قائمشهر
 • صادقی فر، حسن [1] دانشجوی پست دکترا دانشگاه کارولینای شمالی، آمریکا
 • صالحی، کامیار [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صالحی، کامیار [10] مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • صالحی، کامیار [2] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • صالحپور، شوبو [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صالحچور، شوبو [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صانعی سیستانی، احسان [1] مربی، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • صبحی نصرت، اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
 • صبور، مهدی [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، مسئول مکاتبات پلاک 54، پاساژ خیام، خیابان باهنر، بناب، آذربایجان شرقی
 • صداریی، نیرالسادات [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صداریی، نیر السادات [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صدرایی، نیرالسادات [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • صدرایی، نیرالسادات [2] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صدرایی، نیرالسادات [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران
 • صدیفی، بردیا [1] گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • صدقیان، بهمن [1] مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صفاری، محسن [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • صفدری، وحیدرضا [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صفدری، وحیدرضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صفدری، وحیدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • صفدری، وحیدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
 • صفدری، وحیدرضا [1] استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صفدری، وحیدرضا [1] دانشیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صفدری، وحیدرضا [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صفدری، وحیدرضا [5] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • صفدری، وحیدرضا [1] دانشیارگروه علوم وصنایع چوب وکاغذدانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج
 • صفدری، وحیدرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صفدری، وحید رضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • صفدری، وحید رضا [3] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • صفدری، وحید رضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • صفرپور، ارسلان [1] کارشناس ارشد صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • صفی زاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • صلح نژاد، رضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد آستارا
 • صمدی، ابراهیم [1] گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ض

 • ضیایی، حسن [1] دانشجوی دکتری ، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،
 • ضیایی، محسن [1] مدرس، گروه چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
 • ضیاپور، علیرضا [2] گروه علوم و مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان، گرگان، ایران
 • ضیایی خسرو شاهی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • ضیائی طبری، حسن [2] دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد اسلامی.واحد علوم و تحقیقات

ط

 • طارمیات، اصغر [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [3] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، استان البرز، کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طارمیان، اصغر [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • طارمیان، اصغر [6] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • طاهری، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • طاهری، فاطمه [1] کارشناس‌ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • طبیبی، محمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • طبرسا، تقی [1] استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] علوم و صنایع چوب کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] دانشیار دانشکده چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب دانشگاه گرگان
 • طبرسا، تقی [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طبرسا، تقی [1] گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • طریق نور، الناز [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، استان البرز، کرج، ایران
 • طغرایی، نوشین [3] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • طغرایی، نوشین [3] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • طغرایی، نوشین [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران - ایران
 • طلایی، آیسونا [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • طلایی، آیسونا [1] استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • طلایی، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • طلایی پور، محمد [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم و تحقبقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (تهران)
 • طلایی پور، محمد [1] استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • طلایی پور، محمد [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • طلایی‌پور، محمد [1] دانشیار گروه تخصصی صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طلائی، آیسونا [1] استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • طلائی، آیسونا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران
 • طلائی، آیسونا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران ، ایران
 • طلائی، آیسونا [1] عضو هیات علمی
 • طلائی، آیسونا [1] عضو هیات علمی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران
 • طهماسبی، شهرام [1] کارشناس ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ظ

ع

 • عابدی بفراجرد، عبدلله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • عادلی، کامران [1] استادیار اقتصاد جنگل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • عارف خانی، مهدی [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ ، مربی سازمان فنی و‌حرفه‌ای استان خراسان شمالی
 • عالیشاهی، محمد [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب، سوادکوه، مازندران
 • عباسی، مرضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • عباسیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عبدالخانی، علی [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشجوی دکتری, گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالعلی زاده، محبوب [2] کارشناس ارشد مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، تبریز
 • عبدالعلی سربندی، میثم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • عبداللهی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • عبدالله بیک مرندی، مرتضی [1] کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • عبدل زاده، حمیده [1] دانشجوی دکتری، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدل زاده، حمیده [1] دکتری علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 • عبدل زاده، حمیده [1] فارغ‌التحصیل دکترای علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدل زاده، حمیده [2] فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران
 • عبدل زاده، حمیده [1] کارشناسی‌ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عدالت، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عدالت، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عراقی، محمد کاظم [1] عضو هیئت علمی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • عربی، محمد [2] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عرب تیار، حبیب الله [1] اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، صندوق پستی 116-13185 تهران
 • عربتبار، حبیب الله [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عرب تبار، حبیب الله [2] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عرب تبار، حبیب الله [1] مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • عرب تبار، حبیب الله [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • عرب تبار فیروزجایی، حبیب الله [9] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عرب تبار فیروز جایی، حبیب الله [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • عزیزی، جعفر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی،
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • عزیزی موصلو، احمد [1] استادیارگروه مهندسی صنایع سلولزی ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران
 • عیسی پور، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • عیسی پور، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • عسگری، علیرضا [1] دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج
 • عشریه، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد چوب و کاغذ واحد چالوس
 • عشقی، ایوب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • عشوری، علیرضا [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌‌های علمی و صنعتی ایران، تهران
 • عشوری، علیرضا [1] استادیار پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • عشوری، علیرضا [1] استاد، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • عصاره، محمد حسن [2] مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عطارد، مونا [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.
 • عظیمی دلارستانی، علی [1] کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابنام نویسندگاآدرس:ن:ع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • عظیم وند، جعفر [1] کارشناس ارشد شیمی‌ آلی، دانشگاه پیام نور تهران
 • علی آبادی، میثم [1] کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • علی آبادی، میثم [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • علی آبادی، میثم [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای، بجنورد
 • علیپور، مریم [1] کارشناس ارشد خمیرکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • علیزاده، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • علیزاده، ملیحه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علی نیای لاکانی، صهباء [1] دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • علوی سرشت، سید اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • عمادی، مهدی [1] دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • عمرانی، پانته آ [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • عمرانی، پانته آ [1] استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • عمرانی قهجاورستانی، شهرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استادT صنایع چوب و کاغذT دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران،
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [2] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [4] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • عنایتی، علی اکبر [2] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] دانشیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ته
 • عنایتی، علی اکبر [1] دانشکده منابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ
 • عنایتی، علی اکبر [6] علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عین‌اللهی، یاشار [1] گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • عندالیبیان، lمحمد امین [1] کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی

غ

 • غیاث وند، افروز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • غزنوی، محمد رضا [1] ‌کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • غفاری، رباب [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • غفرانی، محمد [1] استادیار گروه صنایع چوب دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • غفرانی، محمد [1] استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • غفرانی، محمد [1] استاد دانشگاه شهید رجائی
 • غفرانی، محمد [2] دانشیار دانشگاه شهید رجائی
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار، گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی، تهران
 • غفرانی، محمد [3] دانشیار، گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران
 • غفرانی، محمد [1] دانشگاه شهید رجائی
 • غفرانی، محمد [1] استاد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • غلامی، زهرا [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشگاه تهران
 • غلامیان، هادی [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • غلامیان، هادی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • غلامیان، هادی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

ف

 • فاتحی، احسان [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • فارسی، رامین [1] استادیار، صنایع چوب و کاغذ، عضو هیات علمی دانشگاه بروجرد
 • فارسی، رامین [1] استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • فایزی پور، محمدمهدی [1] استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
 • فاضلی، انوشه [1] گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • فاضلی، فائزه [1] استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • فامیلیان، حسین [6] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • فامیلیان، حسین [3] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور
 • فامیلیان، حسین [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ صندوق پستی 116- 13185 تهران – ایران
 • فائزی پور، محمد مهدی [2] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] گروه چوب و کاغذ- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [2] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، گروه چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • فائزی پور، محمد مهدی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • فائزی پور، مهدی [1] استاد, گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فتحی، شادابه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • فتحی، لیلا [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فتحی، لیلا [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • فتح الله زاده، علی [1] دانشجو
 • فخریان، عباس [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • فخریان، عباس [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،
 • فخریان، عباس [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • فخریان، عباس [1] کارشناس ارشد، هیئت علمی پژوهشی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • فخریان، عباس [1] مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • فخریان، عباس [1] - کارشناس‌ارشد، عضو هیئت‌علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • فخریان، عباس [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • فخریان، علاس [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • فخریان روغنی، عباس [1] رئیس آزمایشگاه
 • فخریان روغنی، عباس [18] مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • فراشیانی، ابراهیم [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • فراشیانی، ابراهیم [1] مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • فرجی، فرشید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • فرجی، فرشید [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • فرجی، فرشید [1] عضو هیآت علمی دانشگاه گنبد کاووس
 • فرج الله پور، محمد [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فرج پور رودسری، آرش [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آستار
 • فرج پور رودسری، آرش [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آستارا
 • فرج پور رودسری، آرش [1] گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
 • فرج پور رودسرس، آرش [1] - استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 • فرخ پیام، سعید رضا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی گروه علوم صنایع چوب وکاعذ انشگاه زابل
 • فرخ پیام، سعید رضا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
 • فرخ پیام، سعید رضا [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • فرخ پیام، سعید رضا [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • فرخ پیام، سعید رضا [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • فرشچی، وجیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • فرضی، مجید [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فرضی، مجید [1] کارشناسان ارشد صنایع چوب و کاغذ
 • فرنود، رامین [1] همکار مدیر مرکز خمیر و کاغذ، مهندسی شیمی و شیمی کاربردی، دانشگاه تورنتو، کانادا
 • فرهادی، زینت [1] دانش آموخته صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • فرهادی، زینت [1] کارشناسی ارشد صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • فرهادی، فائزه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی
 • فرهادی، فائزه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • فروزان، زینب [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فروزان، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فروزان، زینب [1] دانشگاه تهرکارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فیروزبهی، فرهود [1] Ms. in wood science and technology, University of Tehran, I. R. Iran
 • فشاری، مجید [1] دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران
 • فلاح، اصغر [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • فلاح دوست، شاهرخ [2] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • فولادی، حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • فولادیان، فرهاد [1] گروه مهندسی چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

ق

 • قاسمی، اسماعیل [1] استادیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • قاسمی، اسماعیل [1] دانشیار گروه پلاستیک پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • قاسمی، اسماعیل [1] دانشیار گروه پلاستیک پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران
 • قاسمی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه فرایند، تهران
 • قاسمی، اسماعیل [1] استاد، گروه فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه فرایند، تهران، ایران
 • قاسمی، اسماعیل [1] دانشیار، گروه فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه فرایند، تهران
 • قاسمی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گنبد کاووس
 • قاسمی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • قاسمی، سمیه [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
 • قاسمی، هادی [1] گروه گرافیک دانشکده فنی شهید هاشمی نژادب
 • قاسمی، هانیه [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • قاسمی، هانیه [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
 • قاسمیان، علی [1] استادیار علوم و تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشکده جنگداری و فناوری چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] استاد راهنما/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار، علوم و تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] عضو هیئت علمی دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [3] گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • قاسمیان، علی [2] دانشیار، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قاسمی چهاردهی، علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پالایش زیستی، پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران، ایران.
 • قاسمیه، مهدی [1] دانشیار، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
 • قربانی، مریم [1] استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی، مریم [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • قربانی، مریم [1] دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی، مریم [2] دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی، مریم [1] دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی، مریم [5] هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قربانی کوبنده، مریم [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قزوینی، زهره [1] کارشناس ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • قطب الدین، فرهاد [1] کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • قطبی فر، علیرضا [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • قلی پور، طاهره [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • قلی پور، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • قلیپور، طاهره [1] کارشناس ارشد صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • قلی زاده، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
 • قمری، رضا [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • قمی مرزدشتی، حمیدرضا [1] گروه مهندسی پلاسما، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قهری، سامان [1] گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • قهرمانی، صالح [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • قویدل، محمدعلی [1] عضو هیئت علمی دانشکده فنی صومعه سرا

ک

 • کیایی، مجید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • کاریان، ایمان [1] دانشجو
 • کارگرفرد، ابوالفضل [2]
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآودههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار، بخش تحقیقات چوب و فرآورده‏های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع کشور
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،
 • کارگرفرد، ابوالفضل [2] دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [2] دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیارپژوهشی بخش تحقیقات علوم چوب وفراورده های آن،موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار، تحقیقات علوم چوب و فراورده‏های جنگلی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [2] دانشیار، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار - عضو هیات علمیدانشیار، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران،
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار، فرآورده¬های مرکب، چندسازه چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع، تهران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • کارگرفرد، ابوالفضل [43] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • کاظمی، سید محمود [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
 • کاظمی، سید محمود [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران, ساری
 • کاظمی، سید محمود [1] عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاظمی، سعید [1] دانشیار, گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس.
 • کاظمی، محمود [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاظمی، محمود [1] استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاظمی تبریزی، علی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • کاظمی تبریزی، علی [1] دانشجوی دکترا صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واخد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران
 • کاظمی تبریزی، علی [1] دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد و مدیر گروه علوم چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ‌، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [3] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کامرانی، سعید [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کامرانی، سعید [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کیانی، حامده [1] گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کیائی، مجید [1] استادیار گروه تخصصی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • کبودی ترابی، نادیا [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کتابی، اخسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، مهرشهر
 • کر، فرشته [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد چالوس
 • کرد، بهزاد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، صندوق پستی 139-31745، ایران
 • کرد، بهزاد [1] دانشجوی دکتری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
 • کرد، بهزاد [1] استادیار گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد،
 • کریمی، عل نقی [1] استادگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • کریمی، علی نقی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کریمی، علی نقی [1] صنایع چوب، دانشگاه پوترا مالزی و دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کریمی، علی نقی [1] استاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کریمی، علینقی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کریمی، علینقی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،
 • کریمی، علینقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، مؤسسه تحقیقاتی INTROP، دانشگاه پوترا، مالزی
 • کریمی، علینقی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کریمی، علینقی [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • کریمی، علینقی [1] دانشیار رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • کریمی، علینقی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • کرمانیان، حسین [1] - استادیار، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، پردیس 1، دانشگاه شهید بهشتی، سوادکوه، زیرآب
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی
 • کرمانیان، حسین [1] گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیراب، سوادکوه، مازندران
 • کرمانیان، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، مازندران، ایران
 • کرمانیان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کرمانیان، حسین [2] رئیس پردیس علمی تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی - زیراب
 • کرمی متقی، لیلا [1] دانشجوی دکترا، صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه هامبرگ، آلمان
 • کشاورز روبهقانی، اشکان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • کشته گر، براتعلی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کشته‌گر، براتعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 • کشن دهقان، افشین [1] کارشناس ارشد علوم صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کلاگر، مهدی [1] دانشجوی دکترا، صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کلاگر، مهدی [1] دکترای صنایع چوب و کاغذ، مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا
 • کلاگر، مهدی [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا
 • کلاگر، مهدی [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه صنایع چوب و کاغذ.، تهران، ایران.
 • کلاگر، مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • کلاگر، مهدی [1] دکتری صنایع چوب و کاغذ، کارشناس جنگل، شرکت جنگل شفارود، گیلان
 • کلائی موخر، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کی موسی، خشایار [1] دانشگاه آزاد اسلامی
 • کهن ترابی، مصطفی [1] فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
 • کهن ترابی، مصطفی [3] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • کهن ترابی، مصطفی [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کهن ترابی، مصطفی [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کهوند، محمد [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 • کوشا، مجتبی [1] استادیار، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • کوشا، مجتبی [1] عضو هیئت علمی، استادیار، گروه پالایش زیستی ،دانشکده مهندسی فناوری های نوین، پردیس علمی تحقیقاتی زیراب، دانشگاه شهید بهشتی،سوادکوه، مازندران، ایران
 • کوهپایه زاده، مژگان [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا - ورامین
 • کوهپایه زاده، مژگان [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا - ورامین
 • کوهکن، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

گ

 • گرگیج، رحمت اله [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • گلی، مجتبی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • گلی، مجتبی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • گلی، مجتبی [1] کارشناسی ارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • گلبابائی، فرداد [1]
 • گلبابائی، فرداد [2] بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • گلبابائی، فرداد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • گلبابائی، فرداد [1] عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • گلبابائی، فرداد [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • گلبابائی، فرداد [1] عضو هیئت علمی، کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده¬های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
 • گلبابائی، فرداد [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع کشور، تهران
 • گلبابائی، فرداد [2] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • گلبابائی، فرداد [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • گلبابائی، فرداد [1] کارشناس ارشد، عضو هیات علمی، صنایع چوب و کاغذ، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • گلبابائی، فرداد [1] کارشناس ارشد، مربی پژوهشی، عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده‌های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • گلبابائی، فرداد [58] بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • گلچین فر، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • گنجایی ساری، مرتضی [1] استادیار، گروه نانو مواد، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران
 • گنجیان، اسماعیل [1] دانشیار گروه بتن و مصالح ساختمانی دانشگاه کاونتری انگلستان
 • گورزی، الهام [1] دانشجو/ گروه علوم و صنایع چوب و کاعذ،دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج
 • گوهری اصل، سید صالح [1] تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران

ل

 • لاری، جلیل [1] استادیار، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور،
 • لایقی، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] استادیار صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] استادیار، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] استاد یار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [2] استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، استان البرز، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] عضو هیات علمی
 • لایقی، محمد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لایقی، محمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لشکری زاده، مریم [1] استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • لشگری، امیر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج،گروه صنایع چوب و کاغذ – ایران
 • لشگری، امیر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاداسلامی، واحد کرج
 • لشگری، امیر [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • لشگری، امیر [1] ، استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • لشگری، امیر [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهرشهر کرج
 • لشگری، امیر [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – کرج – ایران
 • لشگری، امیر [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • لشگری، امیر [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، مهرشهر
 • لشگری، امیر [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • لشگری، امیر [2] دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)
 • لشگری، امیر [1] علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • لشگری، امیر [1] استادیار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • لشگری، امیر [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • لشگری، امیر [1] دانشیار ، گروه صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد کرج ، البرز ، ایران

م

 • مازندرانی، مهدیه [1] کارشناس ارشد، صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ماستری فراهانی، lمحمد رضا [1] گروه حفاظت و چند سازه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ماستری فراهانی، محمدرضا [1] استادیار، فراورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ماستری فراهانی، محمدرضا [1] استادیار گروه حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ماستری فراهانی، محمدرضا [1] عضو هیات علمی
 • ماستری فراهانی، محمد رضا [1] دانشیار، عضو هیئت‌علمی، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ماستری فراهانی، محمد رضا [1] دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • ماستری فراهانی، محمد رضا [1] استادیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مایلی، نادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران
 • مالمیر چگینی، خداداد [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • مالمیر چگینی، خداداد [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • مامی زاده، یعقوب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران
 • متینی بهزاد، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • متینی بهزاد، حامد [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
 • مجدآبادی فراهانی، پرستو [1] گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • محبی، بهبود [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریائی دانشگاه تربیت مدرس
 • محبی، بهبود [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • محبی، بهبود [1] گدانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • محبی، بهبود [1] معاونت آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • محبی، روح اله [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • محب علیان، عبدالرحیم [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • محبی گرگری، رحیم [1] مربی، دانشکده منابع طبیعی، عضو هیئت علمی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
 • محبی گرگری، رحیم [1] مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل
 • محجوب، حسین [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • محرابی، سعید [1] مدیر کارخانه ساقه سلولز، شهرک صنعتی تاکستان
 • محسنی توکلی، صبرینه [1] کارشناس ارشد، کارخانه تکاب – مازندران- آمل
 • محمدی، ایرج [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ پردیس 1 دانشگاه شهید بهشتی، زیرآب، سوادکوه، مازندران
 • محمدی، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج
 • محمدی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • محمدی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محمدی، علیرضا [1] کارشناس‌ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محمدی، علیرضا [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,