برای دریافت راهنمای نگارش مقاله، اینجا کلیک کنید.

- باید گرافها و جداول در داخل متن علاوه بر عنوان فارسی عنوان انگلیسی هم داشته باشد. اعداد آن انگلیسی باشد. اینجا را کلیک کنید.

- توجه در صورت دریافت ایمیل برای پرداخت پول برای داوری و پروسه مجله می توانید از اینجا استفاده کنید

- برای دریافت راهنمای فایلهای ارسالی، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت راهنمای نگارش مشخصات نویسندگان مقاله، اینجا کلیک کنید.

- برای دریافت راهنمای نکات کلی نگارش مقاله، اینجا کلیک کنید.

 - برای دریافت فرم تعهد فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران اینجا را کلیک کنید.

- برای دریافت فرم تعارض منافع، اینجا کلیک کنید.

- راهنمای نویسندگان برای پاسخ گویی به داوران اینجا کلیک کنید.

- همکاران شاغل در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و کلیه مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی استانی تابعه برای آشنایی با نحوه نگارش صحیح مشخصات سازمانی خود اینجا را مشاهده کنید.