تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI
 تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI جهت نمایه شدن نشریات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه "تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید.  

مطالعه بیشتر

رتبه بندی مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران در سال 1401
 مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران در رتبه بندی مجلات علمی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 موفـق بـه کسب رتبه الف گردیـده و همچنیـن در سامـانه ارزیـابی نشـریات وزارت جهـاد کشـاورزی نیز بـا امتیـاز 84 رتبه الف را بدست آورده است. 

مطالعه بیشتر

تغییر روش نگارش مقالات
روش نگارش در مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران تغییر کرده و نویسندگاه باید نکات جدید را از راهنمای نگارش دریافت و مقالات خود را مطابق با آن ارسال نمایند 

مطالعه بیشتر

نوشتن عنوان جداول و گرافها
جهت چاپ و نمایه کردن در مجلات انگلیسی نیاز است که عناوین جداول و گرافها هم به فارسی و هم انگلیسی قید گردد.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقالات در مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
در هنگام دریافت قبض پرداخت، حتما کد شناسه وارد شد باشد و کد رهگیری داشته باشد 

مطالعه بیشتر

پست الکترونیکی مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران بصورت زیر تغییر کرد: ijwpr@areeo.ac.ir
پست الکترونیکی مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران بصورت زیر تغییر کرد: ijwpr@areeo.ac.ir

مطالعه بیشتر

تغییر در نگارش منابع در قسمت ((منابع مورد استفاده))
با توجه به تصمیمات شورای انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از این به بعد منابع در قسمت رفرنس باید بصورت انگلیسی نوشته شود.

مطالعه بیشتر

سامانه جدید نشریه 1392-05-26
از تاریخ 1392/05/26 ساملنه جدید نشریه جتحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از طریق آدرس  زیر قابل دسترسی است: http://ijwpr.rifr-ac.org

مطالعه بیشتر