اخبار و اعلانات

تغییر روش نگارش مقالات

روش نگارش در مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران تغییر کرده و نویسندگاه باید نکات جدید را از راهنمای نگارش دریافت و مقالات خود را مطابق با آن ارسال نمایند 

مطالعه بیشتر

نوشتن عنوان جداول و گرافها

جهت چاپ و نمایه کردن در مجلات انگلیسی نیاز است که عناوین جداول و گرافها هم به فارسی و هم انگلیسی قید گردد.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقالات در مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

در هنگام دریافت قبض پرداخت، حتما کد شناسه وارد شد باشد و کد رهگیری داشته باشد 

مطالعه بیشتر

پست الکترونیکی مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران بصورت زیر تغییر کرد: ijwpr@areeo.ac.ir

پست الکترونیکی مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران بصورت زیر تغییر کرد: ijwpr@areeo.ac.ir

مطالعه بیشتر

تغییر در نگارش منابع در قسمت ((منابع مورد استفاده))

با توجه به تصمیمات شورای انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از این به بعد منابع در قسمت رفرنس باید بصورت انگلیسی نوشته شود.

مطالعه بیشتر

سامانه جدید نشریه 1392-05-26

از تاریخ 1392/05/26 ساملنه جدید نشریه جتحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از طریق آدرس  زیر قابل دسترسی است: http://ijwpr.rifr-ac.org

مطالعه بیشتر