داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
پونه ابراهیمی شیمی چوب عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه گلستان
قنبر ابراهیمی فیزیک و مکانیک چوب استاد، گروه صنایع چوب، دانشکده منابع طبیعی‏، دانشگاه تهران
محمد هادی آریائی منفرد خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیات علمی، گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد آزادفلاح خمیر کاغذ و کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
قاسم اسدپور خمیر کاغذ و کاغذ دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
امیر اشراقی
داود افهامی سیسی بیولوژی و حفاظت چوب عضو هیات علمی
ابراهیم آقا رفیعی تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی
رضا اولادی بیولوژی و حفاظت چوب، فیزیک و آناتومی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
علی بیات کشکولی تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، مدیریت و اقتصاد چوب عضو هیات علمی دانشگاه زابل
محمد مهدی برازنده شیمی چوب هیأت علمی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع
حمید رضا پیرایش فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
کامبیز پورطهماسی بیولوژی و حفاظت چوب گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
شادمان پورموسی مدیریت و اقتصاد چوب دانشگاه آزاد اسلامی کرج
اصغر تابعی تبدیل شیمیایی، خمیر کاغذ و کاغذ استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
آژنگ تاج دینی مدیریت و اقتصاد چوب دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،
حمید رضا تقی‌یاری بیولوژی و حفاظت چوب مدیر گروه صنایع چوب
عباس تمجیدی فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی دانشگاه
رضا جزایری تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مصطفی جعفری اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
مهدی جنوبی فراورده های مرکب چوب دانشیار
احمد جهان لتیباری خمیر کاغذ و کاغذ، فراورده های مرکب چوب استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا حاجی حسنی بیولوژی و حفاظت چوب دکتری صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن
مسعود رضا حبیبی فراورده های مرکب چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سحاب حجازی خمیر کاغذ و کاغذ
حسین حسینخانی فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن
سید خلیل حسینی هاشمی بیولوژی و حفاظت چوب دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
حبیب الله خادمی اسلام فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران
امیر خسروانی خمیر کاغذ و کاغذ استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
فروغ دستوریان فیزیک و مکانیک چوب هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داود ربیع تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، فراورده های مرکب چوب مشاور خبره سازمان نظام مهندسى منابع طبیعى استان تهران مدیر عامل شرکت ربیع چوب عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مهدی رحمانی نیا خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اکبر رستم پور تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، فیزیک و مکانیک چوب هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
علی رضانژاد بیولوژی و حفاظت چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
حسین رنگ آور فراورده های مرکب چوب دانشیار گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی
مهدی روحانی خمیر کاغذ و کاغذ استادیار گروه سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، صندوق پستی 139-31745، ایران
مهران روح نیا فیزیک و مکانیک چوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا رودی خمیر کاغذ و کاغذ استادیار/دانشگاه شهید بهشتی
حمید زارع حسین آبادی فراورده های مرکب چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید جواد سپیده دم خمیر کاغذ و کاغذ
محمد علی سعادت نیا فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
علیرضا شاکری فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی شالبافان فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کامیار صالحی خمیر کاغذ و کاغذ مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محسن صفاری فراورده های مرکب چوب دانشگاه آزاد اسلامی- واحد چالوس
وحیدرضا صفدری بیولوژی و حفاظت چوب، فیزیک و آناتومی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
اصغر طارمیان بیولوژی و حفاظت چوب، چوب خشک کنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
نوشین طغرایی فیزیک و آناتومی بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد طلایی پور خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیات علمی
علی عبدالخانی شیمی چوب
حمیده عبدل زاده تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران
حمیدرضا عدالت فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
مجید عزیزی مدیریت و اقتصاد چوب عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد عزیزی موصلو خمیر کاغذ و کاغذ گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
علیرضا عشوری فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
پانته آ عمرانی هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی اکبر عنایتی فراورده های مرکب چوب، فیزیک و مکانیک چوب علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمد غفرانی تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی دانشیار دانشگاه شهید رجائی
هادی غلامیان تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی، صنایع مبلمان هیئت علمی دانشگاه تهران - گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - تخصص مهندسی صنایع مبلمان
رامین فارسی شیمی چوب استادیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین فامیلیان فیزیک و آناتومی بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد مهدی فائزی پور فراورده های مرکب چوب، مدیریت و اقتصاد چوب
عباس فخریان روغنی خمیر کاغذ و کاغذ مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی قاسمیان خمیر کاغذ و کاغذ گروه تخصصی صنایع خمیروکاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
مریم قربانی بیولوژی و حفاظت چوب هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ابوالفضل کارگرفرد فراورده های مرکب چوب عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
سید محمود کاظمی بیولوژی و حفاظت چوب عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجید کیائی فراورده های مرکب چوب، فیزیک و آناتومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
بهزاد کرد فراورده های مرکب چوب گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
حسین کرمانیان خمیر کاغذ و کاغذ رئیس پردیس علمی تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی - زیراب
علیرضا کوچکزایی خمیر کاغذ و کاغذ دانشگاه هنر اصفهان
فرداد گلبابائی فیزیک و مکانیک چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
محمد لایقی فیزیک و مکانیک چوب
امیر لشگری تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
بهبود محبی بیولوژی و حفاظت چوب عضو هیات علمی
رحیم محبی گرگری مدیریت و اقتصاد چوب عضو هیات علمی دانشگاه زابل
فاطمه محمدکاظمی فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
محراب مدهوشی بیولوژی و حفاظت چوب، تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی دانشکده مهندسی پوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمود میری دکتری،حفاظت و اصلاح چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.
محمد هادی مرادیان خمیر کاغذ و کاغذ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
پیام مرادپور تبدیل مکانیکی چوب و اتصالات چوبی هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگا تهران
سید احمد میرشکرایی تبدیل شیمیایی رئیس بخش علوم دانشگاه پیام نور - سازمان مرکزی
مصطفی معدنی پور فراورده های مرکب چوب عضو هیات علمی
حمیدرضا منصوری شیمی چوب، فراورده های مرکب چوب مدیر گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل
سعید مهدوی خمیر کاغذ و کاغذ بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،
مرتضی ناظریان فراورده های مرکب چوب هیات علمی
عبدالله نجفی فراورده های مرکب چوب، فیزیک و مکانیک چوب دانشگاه آزاد چالوس
بابک نصرتی فیزیک و آناتومی دانشگاه زابل
نورالدین نظرنژاد خمیر کاغذ و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشیار گروه چوب و کاغذ
امیر نوربخش فراورده های مرکب چوب بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
یحیی همزه خمیر کاغذ و کاغذ استاد- دانشکده منابع طبیعی کرج- دانشگاه تهران
علی ورشوئی تبریزی
حسین یوسفی فراورده های مرکب چوب هیئت علمی گروه تکنولوژی چوب و کاغذ
حامد یونسی دانشگاه سمنان
to show list of reviewers)