سنجش شاخص های موثر بر رضایت خریدار صنعتی در زنجیره تامین صنعت مبلمان چوبی منزل در استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این پژوهش با استفاده ازنظراساتید ومتخصصین ومطالعه مقالات مرتبط،فاکتورهای تعیین کننده روابط شرکت(خریداران صنعتی ) وتامین‌کننده‌ها شناسایی و مفهوم رضایت در زنجیره تامین با بررسی متغیرهای اعتماد، ارتباط، همکاری، تطابق با انتظارات،کیفیت، هزینه و زمان تامین مواد اولیه وتولید، زمان سفارش و زمان تحویل تا رسیدن به دست مشتری نهایی اندازه‌گیری شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران و مسولان تامین کننده مواد اولیه کارخانجاتی که در صنعت مبلمان چوبی منزل در سطح استان تهران فعال می باشند، در نظر گرفته شد و داده‌های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی بود. برای توصیف یافته‌ها از جداول توزیع فراوانی استفاده گردید. در مرحله استنباط از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر استفاده گردید. هفت فرضیه در این پژوهش به کار رفته است که یکی از آنها در مرحله تجزیه تحلیل حذف گردید و از شش فرضیه پژوهش به کار رفته یک فرضیه آن مورد تایید واقع نشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای اعتماد،ارتباط و همکاری، هزینه با رضایت خریداران صنعتی ارتباط معنی دار و قوی وجود دارد .در مورد متغیر سرعت تحویل به‌موقع ، گرچه این ارتباط از نظر آماری معنی دار می باشد ، اما همبستگی چندانی وجود ندارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Abdolvand, M.A. and Shamaei, M.A., 2009.The evaluation of effective factors on buyer’s satisfactiobn in supply chain-A case study of food factories in Esfahan. Iranian Journal of Marketing Management, 14 (7):69-98

-American National Research Council. 2000. Surviving supply chain integration: Strategies for small manufacturers.National Academy Press, Washington, Dc.

-Azar, A. and Momeni, M., 2013.Tstatistic and it’s application in management. SAMT Press, Tehran, 312pp.

-Bharadwaj, N. and Matsuno, K., 2006. Investigating the antecedents and outcomes of customer firm transaction cost savings in a supply chain relationship .Journal of Business Research,59(1):62-72

-Cambra-Fierro, J.J. and Polo Redondo, Y., 2005. Moderating effect of type of product exchanged in long-term orientation of firmsupplier relationships: an empirical study. Journal of Product & Brand Management,14 (7):424-437

-Cambra-Fierro, J.J. and Polo-Redondo, Y., 2008. Influence of the standardization of a firm's productive process on the long-term oriention of its supply relationships: An empirical study. Industrial Marketing Management, 37(4):408-420

-Christopher, M.L., 1994. Logistics and supply chain management, Irwin Professional, Burr Ridge, Illionoise.

-Christopher, M.L. and Towill, D.R., 2002. An integrated model for the design of agile supply chains. International Journal of Physical Distribution and logistics, 31(4):235-246

-Fazlollahtabar, H., Aghasi, E. and Aghasi, A. 2013. Effect of customer satisfaction measures on a supply chain: Advanced in Industrial Engineering and Management, 2(2013):35-39

-Faynes, B., Voss, C. and Burca, S., 2005. Impact of supply chain relationship quality on quality performance. International Journal of Production Economics, 96(3):339-354

-Handfield, R. and Nichols, E., 2002. Introduction to supply chain management. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersy.

-Heidari ghareh blagh, H., 2008. Model of supply chain management implementation in small and medium companies. Quarterly Specialized of Growth Centers and Parks, 17:43-50

-Heikkilä, J. 2002. From supply to demand chain management: efficiency and customer satisfaction.Journal of Operations Management 20 (6): 747–767

- Hooman, H. 2002. Statistical inference in social sciences. Parsa Publishing Co., Tehran. 412pp.

-Hoover, W., Eloranta, E., Holsmstorm, J. and Huttunen, K., 2001.Managing the demand –supply chain: value innovation for customer’s satisfaction .John Willey & Sons, New York.

-Humphreys, P., McIover, R. and Cadden, T. 2006. B2B commerce and its implications for the buyer-seller interface. Supply Chain Management: An International Journal,11(2):131-139

-Joreskog, K. and Sorbom, D., 1993. Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command Language. Scientific Software International, Inc. Chicago.

-Kazazi, A., Azar, A. and Zanguie Nejad, A. 2012. The competitiveness measuring of supply chains. Journal of Commercial Strategies, 2:55-72

-Kotler, Ph. and Keller, K., 2011. Marketing Management, 14th Ed.Prentice Hall,New York,816pp.

-Lam, C.Y. and Ip, W.H., 2011. A customer satisfaction inventory model for supply chin integration. Expert Systems With Applications, 38 (2011):875-883

-Lin, C.T., Chiu, H. and Chu, P.Y., 2006. Index in the supply chain .International Journal of Production Economics,100(2):285-299

-Mabudi, M., Javanshir, H., Rashidi, A. and Valipour, P., 2010. Effect of supply chain management on customer satisfaction in textile industry. Journal of Textile Science &Technology,5(1):13-23

-Maleki, Gh., Tajdini, A., Pourmousa, Sh. and Agharafie, E., 2014. Identifying and ranking of the effective factors on customer satisfaction of the household wood furniture industry by Multi-Attribute Decision Making Methods (Case Study: Wood home furniture).Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(4):700-717.

-Mansori, Y., Hashemi, S.R. and Maroofi, F., 2013. Factors affecting demand management in the supply chain (case study: Kermanshah Province’s manufacturing and distributing companies).International Joural of Agriculture and Crop Sciences,6(14):994-999.

-Matopoulos, A., Vlachopoulou, M., Manthou, V. and Manos, B., 2007. A conceptual framework for supply chain collaboration: mpirical evidence from the agri-food industry. Supply Chain Management: An International Journal, 12(3):177-186.

-Mohr, J. and Nevin, J., 1990. Comminication strategies in marketing channels: A theoretical perspective. Journal of Marketing, 54(10):36-51

-Morgan, R. and Hunt, S.D., 1994. The Commiment –trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58:20-38

-Parsons.A., 2002.What determines buyer-seller relationship quality? An investigation from thr buyer’s perspective. The Journal of Supply Chain Management, 38(2): 4-12.

-Rao,M., Phillips, Ch. and Johnson, M., 2006.Assesing supply chain management succsess factors:a case study.Supply Chain Management: An International Journal,11(2): 179-192.

-Sila, I., Ebrahimpour, M. and Birkholz, C., 2006. Quality in supply chains: an empirical analysis. Supply Chain Management: An International Journal, 11 (6):491-502

-Tikkanen, H., Alajoutsisijarvi, K. and Tahtinen, J., 2000. The concept of satisfaction in industrial markets: a contextual perspective and a case study from the software industry. Industrial Marketing Management, 29(4):373-386

-Toivonen, R., 2011. Dimensionality of quality from a customer perspective in the wood industry, PhD dissertation, Department of Forest Science, University of Helsinki.71 p.

-Tracey, M., Lim, J. and Vonderembse, M.A., 2005. The impact of supply-chain management capabilities on business performance. Supply Chain Management, 10(3, 4):179-186

-Van der Haar, J., Kemp, R. and Otma, O., 2001. Creating value that cannot be copied. Industrial Marketing Management, 30(8):627-636