تأثیر بازآسیاب بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فرآورده مرکب چوب پلاستیک ساخته‌شده با پلی‌اتیلن سنگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

2 استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

3 مربی، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

4 دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

چکیده

درباره‌ی استفاده از مواد ضایعاتی مانند پلاستیک‌های دست‌دوم، تحقیقات زیادی به چشم می‌خورد اما به بازگشت فرآورده‌ی کامل چوب پلاستیک (بازآسیاب) به چرخه‌ی تولید کمتر پرداخته‌شده است؛ بنابراین، این کار پژوهشی تمرکز خود را بر روی تأثیر بازآسیاب یک‌باره و دوباره بر خواص کاربردی فرآورده چوب پلاستیک پلی‌اتیلنی سنگین قرار داده است. نمونه‌ها به روش پرس تخت، با مواد اولیه به شکل پودر و تحت شرایط آزمایشگاهی ساخته شدند. برای ساخت نمونه‌ها از پلی‌اتیلن سنگین و آرد چوب صنوبر با درصد وزنی 50-50 استفاده شد. برای برآورد اثر بازآسیاب، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته‌شده پس از هر بار بازآسیاب اندازه‌گیری شد و برای برآورد اثر بازآسیاب بر روی اندازه ذرات پرکننده و همچنین فصل مشترک بین آرد چوب و پلیمر تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) تهیه گردید. نتایج حاصل از این کار پژوهشی نشان داد که بازآسیاب چوب پلاستیک منجر به کاهش خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی، مدول خمشی، مقاومت کششی و مدول کششی می‌شود و همچنین فرآیند بازآسیاب منجر به بهبود خواص فیزیکی شامل جذب آب 24 ساعت و واکشیدگی ضخامت 24 ساعت می‌شود. تصاویر میکروسکوپی نشان داد که در خلال فرآیند بازآسیاب اندازه ذرات پرکننده کاهش پیداکرده است و ماتریس، ماده پرکننده را به‌صورت بهتری در برگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Beg, M.D.H. and Pickering, K.L., 2008. Reprocessing of wood fibre reinforced polypropylene composites. Composites, Part A 39: 1091–1100.

-Chaharmahali, M., Kazemi Najafi, S. and Tajvidi, M., 2006. The Effect of Producing Method on the Mechanical Properties of Wood Plastic Composites Made From Particleboard Wastes. Iranian Journal Of Wood and Paper Science Research, Vol. 21 No.)1)

-Ghahri, S., Kazemi-Najafi, S., Mohebby, B. and Tajvidi, M., 2012. Impact strength improvement of wood flour–recycled polypropylene composites. Journal of Applied Polymer Science, 124: 1074-1080.

-John, J., Balatinecz, M. and Sain, M., 2009. The Influence of Recycling on the Properties of wood Fiber–plastic composites. Polymer Science & Technology General, 135(1): 167-163.

-Kamdem, D.P., Jiang, H.Cui.W., Freed, J. and Matuana L.M., 2004. Properties of wood plastic composites made of recycled HDPE and wood flour from CCA-treated wood removed from service. Department of Forestry, Michigan State University, 35: 347-355.

-Kazemi Najafi, S., Mostafazadeh-Marznaaki, M., Chaharmahali, M. and Tajvidi, M., 2009. Effect of thermomehcanical degradation of polypropylene on mechanical properties of woodpolypropylene composites, Journal of Composite Material, 43: 2543-2554.

-Mignealt, S., Koubaa, A., Erchiqui, F., Chaala, A., Englund, K. and Wolcott, M., 2008. Effects of processing method and fiber size on the structire and properties of wood-composites. Composites, Part A 40: 80–85.

 -Miranda Leao, R., Maria da Luz, S., Araújo, J.A. and Christoforo, A.L., 2015. The Recycling of Sugarcane Fiber/Polypropylene Composites, Materials Research, 18(4): 690-697.

-Nourbakhsh, A., 2013. The utilization of two recycled polymers and bagasse fiber in wood  plastic nano / clay composites production, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, Vol. 28 No. (3).

-Nawadon, P., Sirijutararana, C. and Jakkid, S,. 2011. Recycling of wood plastic composite prepared form poly(vinyl chloride) and wood flour. Construction and Building Materials, 28(1): 557-560.

-Pillin, I., Montrelay, N., Bourmaud, A. and Grohens, G., 2007. Effect of thermo-mechanical cycles on the physico-chemical properties of poly (lactic acid). Polymer Degradation and Stability, 93: 321-328.

-Prachayawarakorn, J. and Yaembunying, N., 2005. Effect of recycling on properties of rice husk-filled-polypropylene. Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(2): 343-352.

-Ramiah, M.V., 1970. Thermogravimetric and differential thermal analysis of cellulose, hemicellulose, and lignin. J. Appl. Polym. Sci.14, 1323–1337.

-Shahi, P., Behravesh, A.H., Daryabari, S.Y. and Lotfi, M., 2012. Experimental Investigation on Reprocessing of Extruded Wood Flour/HDPE Composites. POLYMER COMPOSITES. 754-763.

-Shojaei, A., Yousefian, H. and Saharkhiz, S., 2006. Performance characterization of composite materials based on recycled high-density polyethylene and ground tire rubber reinforced with short glass fibers for structural applications. J Apple polym Sci, 104:1-8.

-Tajvidi, M. and Takemura, A., 2011. Effects of Reprocessing on the Hygroscopic Behavior of Natural Fiber High-Density Polyethylene Composites. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 122, 1258–1267.

-Wechsler, A. and Hiziroglu Salim., 2006. Some of the properies of wood-plastic composites, Building and Environment, Vol. 42, No. 5, pp. 2637-2644.

-Wolcott, M.P. and Englund, K., 1994. A technology review of wood-plastic composites. 33rd international particleboard/ Composite material symposium Booklet, A.