امکان استفاده از روزنامه باطله در تولید آجر الیاف سیمان سبک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،

4 دکتری، بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق نقش تقویت الیاف روزنامه باطله در ساخت تخته‌سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی برای اعمال دو عامل متغیر یعنی الیاف روزنامه باطله و کلرید کلسیم طراحی شده است. تخته الیاف سیمان با دانسیته 7/0 کیلوگرم بر مترمکعب با استفاده از نسبت‌های الیاف/سیمان 90:10، 15/85، 20/80 و 25/75 و کلرید کلسیم با 3% و 5% به‌عنوان شتاب‌دهنده تولید و مورد بررسی قرار گرفت. تخته‌ها حداقل در چهار تکرار برای هر ترکیب از متغیرها ساخته شده و خواص مکانیکی و فیزیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل آماری نشان داد که اثر مقدار الیاف روزنامه باطله و مقدار کلرید کلسیم در مدول گسیختگی و واکشیدگی در 24 ساعت تخته الیاف سیمان‌های تولید شده در سطح 1% معنی‌دار بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کلریدکلسیم مقاومت به خمش استاتیک افزایش و واکشیدگی ضخامت کاهش می‌یابد. تمام خواص تخته الیاف سیمان‌ها با تغییر مقدار کلرید کلسیم از 3% به 5% بهبود یافته است. مدول گسیختگی و مدول‌الاستیسیته تخته‌ها با افزایش مقدار درصد الیاف روزنامه باطله کاهش می‌یابد و حداکثر مقدار آن در استفاده از 10% الیاف روزنامه باطله به‌دست‌آمده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش میزان الیاف روزنامه باطله افزایش قابل‌توجهی در جذب آب و واکشیدگی الیاف در ضخامت رخ می‌دهد. افزایش میزان الیاف روزنامه باطله از 10% به 25% خواص مقئمت به خمش را کاهش و واکشیدگی ضخامتی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. با بررسی‌ نتایج به‌دست‌آمده مطلوب‌ترین شرایط هنگامی به دست می‌آید که مقدار الیاف روزنامه باطله و کلرید کلسیم به ترتیب 10% و 5% باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-ASTM ,1979. Standard method of the properties of wood base fiber and particle panel material USA.

-Doosthosseini, K., 1996.Effect of material added on connection quality of Portland cement with populous particleboard, magazine of Iran Natural Resources 48 (47-58).in Persian

-Doosthoseini, K, 2001.wood composite materials, volume1 Publications of Tehran university  (compilation).in Persian.

-Fernandes, E c., and Delgado ,1999,.Cement bonded board from waste water treatment sludge of recycle paper mill. Department of Forest Product and Paper Science in the University of New Brunswick.

Jenifer ,2003. Wood fiber surface treatment level effect on selected mechanical of wood fiber-cement composites. Forest Resources Laboratory.

-Huang Chen , 1998.study on the manufacturing technology of cement bonded particle board using CCA-treated wood.                      

-However, M., 2012, The fiber-cement panel manufacture using waste paper, thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

-Kolofta, J.L. and Miler, M.L. 1994. Effect of deinking on the recycle potential of papermaking fibers, Pulp and Paper Canada, 95: 8. 41-49. (In Persian)

-Tabarsa, T.1, Hossieni, M.1*, Valizadeh, E., 2012. Effect of nano- wollastonite on microscopic, mechanical and physical properties of cement-wood fibers composite

-Mirshokrai,1995,Technology of pulp &paper  (translation),volume 1&2,publication of Payamenoor university. in Persian

-Mohr,B.j and K.L,Kurtis,2003.Fiber cement composites for housing construction .Georgia institute of technology.

-Moslemi, A.,1980. A new technique to classify the compatibility of wood with cement. Wood Science and Technology. Volume 24, Number 4, 345-354.

-Stevulova, N., Hospodarova, V., Junak, J., 2016 Potential utilization of recycled waste paper fibres in cement CHEMINĖ TECHNOLOGIJA. 2016. Nr. 1(67)

- Qixuate 2001, Effect of alkaline accelerator on cement composite properties. Faculty of Civil Engineering.

-Younguist, J.A.1997. Properties of composite panels. WOOD HANDBOOK. Printed in 1999 by the Forest Products Society FSP catalogue no. 7269. Page 10-26