اثرگذاری پیمانهای سیاسی و رویدادهای داخلی و منطقه ای بر تجارت چوب (مطالعه موردی: ایران، روسیه و کشورهای عضو پیمان ورشو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار اقتصاد جنگل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار اقتصاد بین‌الملل، گروه اقتصاد دانشگاه شهید اشرفی اصفهان

4 دانشجوی دکتری اقتصاد جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

تجارت بین الملل سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است، مسئله تنظیم روابط اقتصاد خارجی سهم بالایی در مذاکره های سیاسی کشورها دارد، رویدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی از جمله پیمان های سیاسی و اقتصادی بر تجارت کشورها تاثیر بسزایی دارد. جنگل‌ها در سراسر جهان مقادیر زیادی چوب تولید می‌کنند و تجارت محصولات آن در سراسر جهان انجام می‌شود. از آنجا که ایران از حدود 100 سال پیش با روسیه و سایر کشورهای اروپای درباره چوب مراوده تجاری داشته است این مطالعه با هدف بررسی و شناخت اثر رویدادهای سیاسی بر صادرات دوجانبه چوب خام و مصنوعات چوبی کشور ایران و روسیه و همین طور اثر تشکیل پیمان ورشو و فروپاشی آن بر تجارت چوب کشورهای عضو با ایران با استفاده از الگوی جاذبه انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پیمان ورشو به عنوان یک پیمان سیاسی روابط تجاری چوب کشورهای عضو پیمان با ایران را تحت تأثیر قرار داده است و درآمد سرانه‌ی دو شریک تجاری، تغییرات نرخ ارز و فاصله‌ی جغرافیایی بر حجم تجارت چوب و محصولات چوبی مؤثر بوده است. برای دو کشور ایران و روسیه نتایج حاکی از اثرپذیری تجارت چوب از اتفاقات سیاسی و همچنین قوانین و لوایح تصویب شده ی داخلی دو کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Aghajari, M. and Rostamifar, S., 2013. SAARC and Its Effect on Regionalism. Research Letter of International Relations, 5(20): 9-40.

-Alizadeh, H., Faezipoor, M., Azizi, M. and Ziaie, M., 2014. Determine the Parameters Affecting the Development of Iran's Exports of Wooden Furniture Using Analytic hierarchy Process (AHP). Forest and Wood Products, 66(4): 477-491.

-Amami, K. and Shabani, N., 2009. Explanation of Intra-Industry Trade in Southwest Asian Countries in the Framework of Gravity Model of Trade. Economic Modeling, 3(9), 1-28.

-Arnon, A., Spivak, A. and Weinblatt J., 1996. The Potential for Trade between Israel, the Palestinians and Jordon. The World Economy, 19(1): 113-134.

-Azarbayejani, K. and Tayebi, S.K., 1999. Investigating the Capability of Iran and Ukraine, Using the Gravity Model. Journal of Business Journal, 21 (1): 55-68

-Azarbayejani, K., Tayebi, S.K. and Safa Dargiri, H., 2015. The Effect of US and EU Economic Sanctions on Bilateral Trade Flows between Iran and Its Major Trading Partners:An Application of Gravity Model. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 50(3): 539-562.

-FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)., 2013. ForesSTAT. Forestry data 1993 2012, Available from: http://faostat3.fao.org/faostat gateway/go/to/download/F/FO/E.

-Fatolahzadeh, A., Amiri, S., Dosthoseni, K. and Faezipor, M., 2006. An examination of foreign trade in furniture in Iran. Iranian Journal of Natural Resource, 59 (1): 237-249.

-Gholami, A., 2006. Analysis of the effects of Islamic Republic of Iran trade liberalization with Muslim countries (implications of gravity model). Andeshe Sadegh, 3 (1): 30-45.

-Goharian., M.A., 1996. Non-oil export management. Institute for Trade Studies and Research, 287 p. Available from: http://www.cbi.ir/simplelist/4507.aspx

-Gujarati., D., 2004. Econometric. Translate: Abreshami., H. University of Tehran Press, Tehran, 455 p.

-Harati, J., Behrad-Amin, M. and Kahrazeh, S., 2015. A Study of the Factors Affecting Iran's Export (Gravity Model Application). Economic Growth and Development research, 6 (21): 29-46.

-Heidari, H., Salehiyan SalehiNejad, Z. and Feizi, S., 2014. Investigation and Analysis of Iran’s Trade Balance Reaction to Exchange Rate Changes: A Time Varying Parameter Approach. Economics research, 14(54):67-99.

-Kimura, F. and Lee, H., 2004. The Gravity Equation in International Trade in Services. Proceeding European Trade Study Group Conference Nottingham, 9-11 September, 110-118.

-Kishan, R., 2000. Inside Diplomacy. Manas Press, New Delhi, 344 p.

-Koznetsov, A., 1982. NATO and Warsaw. Translate: Zaman., M. Hoshtaki., P. Khojaste press, Tehran, 210 p.

-Lamotte, O., 2012. Disentangling the Impact of Wars and Sanctions on International Trade: Evidence from Former Yugoslavia. Comparative Economic Studies, 12(3): 1-27.

-Linneman, H., 1966. An Econometric Study of International Trade Flows. Economic Review, 12(2), 297–320.     

-Mohamadi Limaei, S. and Heybatian, R., 2014. Wood industrial trade partners of Iran and wood trade relation with major macroeconomics variables. Forest Sustainable Development, 1 (3): 241-249.

-Mossalanejad, A., 2011. Application of the Associative Coherence Model in East-Asia Regional Policy Making. Iranian Political Science, 6 (3): 155 -186.

-Rault, C., Sova, R. and Sova, A., 2007. Modeling international trade flows between Eastern European countries and OECD countries. Applied Economics Letters, 16(15): 1547-1554.

-Razini, A., Shahani, A., vejdani, F. and Tehrani, H., 2014. Survey of Trade Potentials between Iran and the Member Countries of Shanghai Cooperation Organization (SCO): The gravity model approach. Iranian Journal of Trade Studies, 18(69): 83-112.

-Roy, M. and Rayhan, M.I., 2011. Trade Flows of Bangladesh: A Gravity Model Approach. Economics Bulletin, 31(1): 950- 959.

-Soleimanpor, H., and Damanpak jami, M., 2009. The role of multilateralism and regional trade arrangements in advancing economic diplomacy of the Islamic Republic of Iran. Central Eurasia Studies, 2 (3): 77-96.

-Tayebi, K., Daee Karim-Zadeh, S. and Ramazani, M., 2012. Effects of Income Integration and Trade Flow Expansion on Economic Growth of Iran and Her Partners Including OECD Countries, Journal management system, 1(1): 115-126.

-Tinbergen, J. and Endeicus, K., 1962. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. The Twentieth Century Fund, New York, 330p.