اثر میزان قلیاییت در لیگنین‌زدایی با اکسیژن خمیرکاغذ سودا– آنتراکینون از کارتن‏های کنگره‏ای کهنه (OCC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، نور

2 استادیار و مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، نور

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

تأثیر لیگنین‌زدایی با اکسیژن به‌عنوان یک فرایند دوستدار محیط‌زیست، بر روی خمیرکاغذ سودا – آنتراکینون از کارتن‏های کهنه باطله (OCC) بررسی شد. لیگنین‌زدایی با اکسیژن در چهار سطح قلیاییت2، 3، 4 و 6 درصد انجام گرفت و تأثیر مقدار قلیایی بر روی عدد کاپا، بازده، روشنی و ماتی و همچنین مقاومت به کشش، مقاومت به پاره شدن و ترکیدن تعیین شد. روشنی کاغذ دست‌ساز (gr/m2 60) از این خمیرکاغذ نسبت به نمونه مشابه از خمیرکاغذ سودا – آنتراکینون افزایش زیادی نشان داد. اما در اثر این فرآوری، ماتی کاغذها به طور جزئی کاهش پیدا کرد. همچنین فراوری با اکسیژن باعث افزایش مقاومت به پاره‌شدن و کاهش مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن کاغذها شد. به طوری که افزایش روشنی (4درصدISO) و دستیابی به بازده (67 درصد) در اثر اعمال فرآوری با اکسیژن بر روی خمیرکاغذ سودا – آنتراکینون، این فرآوری را به‌عنوان روش مناسب به‌منظور آماده‌سازی خمیرکاغذ سودا – آنتراکینون برای مرحله رنگ‏بری، متعاقب آن همراه با حفظ بیشتر کربوهیدرات‏ها معرفی کرده است. معادلات نرمال‌سازی حاصل از نتایج به دست‌آمده نشان داد که، لیگنین‌زدایی با اکسیژن با استفاده از 3 درصد هیدروکسیدسدیم با کمی اختلاف بیشترین امتیاز را به دست آورده و به‌عنوان مناسب‏ترین فراوری در بین شرایط مورد بررسی انتخاب و معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-آزادفر، م. بهروز، ر.(1387). تولید خمیرکاغذ سودا – آنتراکینون از کارتن‏های کهنه بازیافتی (OCC)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 12 و13 آذر 1387، صفحه 43.

-اسکات، وای.، (1381). مبانی ویژگی‏های کاغذ، ترجمه افرا بند پی، ا.، نشر علوم کشاورزی، تهران، فصل اول و هفتم، 392 صفحه.

-بادیک، ژ. جین، ب.، (1376). مکانیک چوب و فراورده‏های مرکب آن، ترجمه ابراهیمی، ق.، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 525.

-جلال، س.ر.،(1368)، استفاده بهینه از ضایعات کاغذی، مجموعه مقالات اولین سمینار جنگل و صنعت، انتشارات وزارت صنایع، آذرماه 1368، ص 10-14 .

-کرباسچی، ا.، ( 1386). بررسی امکان استفاده از خمیر CMP حاصل از مغز ساقه کنف برای جایگزینی نسبی با خمیر CMP پهن برگان داخلی در ساخت کاغذ روزنامه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی.

-Fahey, D.J., Bormett D.W., (1982). Recycled Fibers in Corrugated Containers, TAPPI Journal, 65(10): 45- 48

-Food and Agriculture Organization , United Nation, Statistics, 2010.

-McKee,R.C. (1971). Recycling of paper, P&P. Trade Journal. 155(21): 34.

-Nguyen, Xuan,T., (1994). Oxygen Delignification of Waste Cellulosic Paper Products, United States Patent, Patent Number: 5,302,244.

-Rallming, Y., Lucian, L. (2003). Oxygen Delignification Chemistry and Its Impact on Pulp Fibers, Journal of wood Chemistry and Technology, 23(1) : 13-29

-Simrad L., Nguyen X.T., (1996). On the Delignification of OCC with Hydrogen Peroxide, Proceedings, International Pulp Bleaching Conference, 10-13Feb.