بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای روزنامه باطله جوهرزدایی شده با آنزیم سلولاز در مقایسه با روش متداول شیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ.

3 استادیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه صنایع خمیروکاغذ.

چکیده

در این تحقیق جوهرزدایی کاغذهای روزنامه باطله به دو روش متداول شیمیایی و آنزیمی‌مورد بررسی قرار گرفت. جوهرزدایی شیمیایی با استفاده از مواد شیمیایی در زمان‌های خمیرسازی10،20و30 دقیقه همراه با فرایندهای مختلف شستشو، شناورسازی و ترکیب شستشو و شناورسازی انجام شد. جوهرزدایی آنزیمی‌با استفاده از آنزیم سلولاز با درصدهای مختلف 025/0، 05/0، 1/0 و2/0 درصد(براساس وزن خشک کاغذ باطله)، محدوده 5/5-5 pH ، زمان‌های خمیرسازی10، 15 و20 دقیقه همراه با یک مرحله شستشو انجام گرفت. ترکیب‌های بهینه از هرکدام از تیمارهای شیمیایی و آنزیمی‌انتخاب شده و بعد ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای ساخته شده در شرایط بهینه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه ویژگی‌های فیزیکی تیمارهای بهینه شیمیایی و آنزیمی‌نشان داد که کاغذ‌های حاصل از خمیرکاغذ جوهرزدایی شده به روش متداول شیمیایی دارای مقاومت به عبور هوا، ضخامت و بالک بیشتری می‌باشند. استفاده از 1/0 درصد آنزیم سلولاز در مقایسه با تیمار شیمیایی، کاغذهای با شاخص مقاومت کششی و طول پارگی بیشتری تولید نموده است. همچنین با استفاده از 1/0 درصد آنزیم سلولاز می‌توان کاغذهای با شاخص مقاومت به ترکیدگی و پارگی تقریباً مشابه با تیمارهای شیمیایی تولید کرد.

کلیدواژه‌ها


- افرا، ا. 1384. مبانی ویژگی‌های کاغذ (ترجمه). نشر علوم کشاورزی تهران، 392 صفحه.

- فائزی پور، م .، خلفی ،ع .، میرشکرایی ، ا .، محمدنژاد، م .و لهراسبی ، ع .1384. بررسی اثر نوع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهرزدایی آن. مجله منابع طبیعی ایران، جلد 58 ، شماره 4، صفحات 65-53 .

- قاسمیان، ع.1382. بررسی استفاده از خمیرجوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله در ترکیب خمیرCMP داخلی برای تولید کاغذ روزنامه. رساله دکترا. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. صفحات 44-9.

-Bajpai,P.,1998. Biotechnology for Environmental Protection in pulp and paper industry. Germany springer, Tappi Journal, 81(12),111-117.

- Heise , O.U. , Unwin, J.P., Klungness , J.H ,. Fineran . Jr ,W.G.,Sykes , M ., and S .Abubakr . 1996. Industrial scale-up of enzyme enhanced deinking of non-impact printed toners. Tappi Journal,79 (3), 207- 212. 

- Kent Kirk,T., Jeffries,Thomas W.1996. Roles for microbial enzymes in pulp and paper processing, 78 (3), 207- 212. 

- Mitsuhiro, sugino., yasuyuki,Matsusita.2000. the study for the mechanism of  enzymatic deinking, 19 (1),285-296.

- Mohandass , C and Raghukumar , C. 2005. Biological deinking of inkjet- printed paper using Vibrio alginolyticus and its enzymes. Journal of industrial microbiology and biotechnology 32 (9),424-429.

-Pala,H and Mota,M and Gama,F.M.2003.enzymatic versus chemical deinking of non-impact ink printed paper. Journal of biotechnology,108,79-89.

-Pelach,M.A and Pastor,F.J and Puing,J and Vilaseca, F and Mutje,P. 2002 enzymatic deinking of newspaper with cellulose, 32 (9), 424-429.

-Quinghua, XU and et al.2006.Structural changes in lignin during the deinking of old newsprint with Laccase-Violuric acid system, 49(9), 334-449.

- Viesturs , U ., Leite ,M .,Treimanis ,A., and  Eisimonte ,M.1999. Enzyme-improved recycling of laser-printed office waste paper. 98(7), 884-897.

- Vyas,S.R.,and Lachke,A.2003. Biodeinking of mixed Office Waste Paper by Alkaline Active Cellulases from alkalotolerant Fusarium SP. Enzyme and microbial technology, Journal of biotechnology, 108 (3),79-89.

- Welt , T.1996. Enzymatic deinking effectiveness and mechanisms. Doctoral dissertation .The Institute of Paper Science and Technology, Atlanta, Georgia . 10 pp.