نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، تهران، ایران

2 استادیار گروه فناوری خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکترای صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی اثر ارتفاع و رقم، بر ویژگی‌های مورفولوژیکی پوست و بخش چوبی (Core) ساقه گیاه توتون (Nicotiana tabacum) پرداخته است. همچنین در این تحقیق اثر رقم بر روی خواص شیمی‌‌ایی ساقه این گیاه بررسی شد. رقم‌های منتخب، بارلی و ویرجینیا بودند و ارتفاع‌های مورد مطالعه 5، 50 و 75 درصد کل ارتفاع تنه درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف پوست از الیاف بخش چوبی بیشتر است. به طوری که آنالیز شیمی‌‌ایی اجزای مختلف ساقه نشان داد که می‌‌زان سلولز و خاکستر پوست بیشتر از بخش چوبی ساقه توتون بوده، اما مقدار لیگنین پوست به طور قابل توجهی کمتر از بخش چوبی ساقه توتون است. مقدار مواد استخراجی نیز در پوست کمتر بود. به نحوی که نتایج آماری نشان داد که طول و ضخامت دیواره الیاف پوست رقم بارلی بیشتر از رقم ویرجینیا است، اما اختلاف معنی‌داری بین خواص مورفولوژیکی الیاف چوب این دو رقم وجود نداشت. به طوری که درصد سلولز رقم بارلی بیشتر از رقم ویرجینیا بوده و درصد لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر رقم بارلی کمتر است. همچنین نوع رقم، اثر معنی‌داری بر روی درصد اجزای تشکیل دهنده ساقه توتون نداشت. بنابراین نتایج نشان داد که طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف پوست با افزایش ارتفاع کاهش می‌‌‌یابد، اما در بخش چوبی ساقه توتون فقط طول الیاف با افزایش ارتفاع کاهش یافت و ویژگی‌های دیگر الیاف چوب تحت تأثیر ارتفاع رفتار متفاوتی از خود نشان دادند. به‌علاوه، درصد پوست و مغز (Pith) با افزایش ارتفاع افزایش و درصد بخش چوبی با افزایش ارتفاع کاهش یافت. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به ابعاد فیبر و ترکیب‌های شیمی‌‌ایی، ساقه توتون ماده اولیه مناسبی برای تولید خمی‌‌ر کاغذ می‌‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- خواجه‌پور، م.، 1378. گیاهان صنعتی. انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، 348 صفحه.
- زینلی، ف.، 1388. بررسی تأثیر استفاده از خمیر کرافت و سودای کنف بر خواص کاغذ بسته‌بندی بازیافتی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- زینلی، ف.، دهقانی، م. و میرمهدی، م.، 1388. رنگبری خمیرکاغذ سودای پوست کنف با استفاده از پراکسید قلیایی. مجله علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی، 16(6): 1-12.
- شاخص، ج.، دهقانی، م. و زینلی، ف.، 1387. بررسی تأثیر رقم بر خصوصیات مورفولوژیکی الیاف پوست کنف. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، گرگان، 8 صفحه.
- شوب چاری، ح. و سرائیان، ا.، 1387. بررسی بیومتری الیاف و ویژگی‌های شیمیایی پوست و مغز ساقه پنبه ساحل. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور. گرگان، 8 صفحه.
- فائزی‌پور، م.، کبورانی، ع. و پارساپژوه، د.، 1381. کاغذ و منابع چندسازه از منابع زراعی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 573 صفحه. (ترجمه).
- ناصری، ن.، 1384. بررسی امکان جایگزینی خمیر کرافت حاصل از پوست کنف با الیاف بلند وارداتی در بهبود کاغذ حاصل از خمیر CMP. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- Agrupis, S., Maekawa, E. and Suzuki, K., 2000. Industrial utilization of tobacco stalks II: preparation and characterization of tobacco pulp by steam explosion pulping. Journal of Wood Science, 46: 222-229
- Atchison, J.E., 1987. Data on non-wood plant fibers, In: Hamilton, F., (eds) The secondary fibers and non-wood pulping: Third edition, Tappi Press, Atlanta, USA.
- Ates, S., Ni, Y., Akgul, M. and Tozluoglu, A., 2008. Characterization and evaluation of Paulownia elongota as a raw material for paper production. African Journal of Biotechnology, 7(22): 4153-4158.
- Bisset, I.J.W. and Dadswell, H.E., 1949. The variation of fiber within one tree of Eucalyptus regnans. Australian forestry, Melbourne, 13(12): 86-96.
- Grise, V., 1988. The U.S. Tobacco Industry. U.S. Department of Agriculture Economics Research Service.
- Eroglu, H., Usta, M. and Kirci, H., 1992. A review of oxygen pulping of some nonwood plants growing in Turkey. TAPPI Pulping Conference, November 1-5, Boston, U.S.A.: 215-222.
- FAO, 2009. Higher world tobacco use expected by 2010-growth rate slowing down. Erwin Northoff Information Officer, FAO, erwin.northoff@fao.org
- Khristova, P., Kordsachia, O., Patt, R., Khider, T. and Karrar, I., 2001. Alkaline pulping with additives of kenaf from Sudan. Industrial Crops and Products, 15: 229-235.
- Martin, C., Fernandez, T., Garcia, R., Carrillo, E., Marcet, M., Galbe, M. and Johnson, L.J., 2002. Preparation of hydrolysates from tobacco stalks and ethanolic fermentation by Saccharomyces cerevisiae. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 18(9): 857-862.
- Roy, A.K. and Chattopadhyay, S.N., 2008. Effect of Accelerated ageing on paper from cold soda pulp of jute. IPPTA Journal, 20(2): 123-126.
- Schroeter, M.C., 1994. Use of kenaf for linerboard quality enhancement. In: Proceedings of Pulping Conference. TAPPI Press, San Diego, 95 p.
- Tank, T., Bostanci, S. and Enercan, S., 1985. Tutun Saplarinin Kagit Yapiminda Degerlendirilmesi, Doga Bilim Dergisi, Seri D2, 9(3): 399-407.
- Weissman, A.B., 1998. Alternative fiber papers. Green Seal, Inc, April/May 1998, 1-5.