نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (تهران)

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

تاثیر زبری و جذب آب کاغذ و نیز ویژگی‌های مرکب، برخواص نوری مورد بررسی قرارگرفت که بدین منظور سه نوع کاغذ و چهار نوع مرکب چاپ مورد استفاده قرارگرفت. بعد از اینکه ویژگی‌های کاغذ و مرکب اندازه‌گیری شد، مرکب‌ها را بر کاغذهای انتخابی چاپ نموده وسپس خواص نوری(L،a   و b) اندازه‌گیری شد که نتایج نشان داد  زبری و جذب آب سه نوع کاغذ تأثیر معنی‌داری بر خواص نوری(L،a   و b)  نداشته  ولی درصد مواد جامد، pH و قطر ذرات چهار نوع مرکب تأثیر معنی‌داری  بر خواص نوری(L،a   و b) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- اوصیال،. فلکسوﮔرافی برای چا پ روی کارتن .
- سرابچی٬ ع. ﺁموزش فن فلکسوﮔرافی.
- مالمیرچگینی، خ. بررسی متغیرهای تاثیرگذار کاغذ و مرکب بر کیفیت چاپ فلکسوگرافی در صنایع کارتن سازی، پایان نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
- علم بسته‌بندی کاغذی و مقوایی،  مولف: گروه کارشناسی بسته‌بندی معاونت نگهداری
 - Cook , B., 2004.The effects of ink viscosity of Water-Based  inks on print quality in flexographic printing.
- E.Scott ,William.,1978.  Properties  of  paper an introduction.
- Fribert , M.,2003. Separation model of colour regions in halftone print.  Snider,E.H.AND Thompson,C.A Printing and paper of the 21st century  P & P Canada 81:12:T447 (December,1987).
-G.A.Smook.1992.,Handbook for Pulp and Paper Thechnologists.
- P.J.Heard, J.S.Preston, D.J.Parsons, J.Cox, G.C.Allen, August 2004. Visualisation of the distribution of ink comporents in printed coated paper using focused ion beam techniques.