بررسی اثر میزان مصرف رزین ، درجه حرارت و زمان پرس بر خواص تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گونه Acacia salicina

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تخقیقات جنگلها ومراتع کشور

2 استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات

3 استادیار، پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان تولید تخته خرده چوب از گونه آکاسیا سالیسینا و تعیین بهترین شرایط ساخت برای این گونه بوده است. بدین منظور سه عامل متغیر تولید شامل درصد مصرف جسب‌‍، درجه حرارت پرس و زمان پرس مد نظر قرار گرفت. مصرف چسب در دو سطح 9 و11 درصد ، درجه حرارت در دو سطح 165 و175 درجه سانتیگراد وزمان پرس در سه سطح5 ،6 ، 7 دقیقه تعیین شد.روش آماری مورد استفاده، آزمون فاکتوریل سه عامله بلوکهای کاملا تصادفی انتخاب گردید. بنابراین 12 شرایط ساخت در نظر  گرفته شد که با احتساب 3 تکرار برای هر تیمار جمعا 36 تخته ساخته شد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل مصرف چسب اثر معنی دار روی مقاومت خمشی » چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامت دارد (افزایش مصرف از 9 به 11 درصد مقاومت خمشی را از 4/16به 7/18مگاپاسکال، چسبندگی داخلی را از 24/1 به 46/1 مگاپاسکال افزایش می‌دهد ضمن انکه واکشیدگی ضخامت را در 2 و 24 ساعت پس از غوطه وری  در آب بترتیب  از 8/13 به 7 درصد و 22 به 4/15 درصد کاهش میدهد. همچنین حرارت پرس اثر مستقل معنی دار روی مدول الاستیسیته تخته دارد بطوریکه با افزایش حرارت از 165 به 175 درجه این ویژگی را از 1951 به1731 مگاپاسکال کاهش میدهد. زمان پرس نیز روی مقاومت خمشی تخته اثر مستقل معنی دار دارد بطوریکه با افزایش زمان از 5 به 6 دقیقه این ویژگی از 17 به 19مگاپاسکال افزایش سپس با افزایش زمان به 7 دقیقه به 7/16 مگاپاسکال کاهش می‌یابد.  اثر متقابل مصرف چسب و زمان پرس را میتوان روی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته مشاهده نمود ضمن آنکه حرارت وزمان پرس نیز اثر متقابل معنی دار روی مدول الاستیسیته تخته دارد. سه عامل مصرف چسب ، درجه حرارت و زمان پرس دارای اثر متقابل معنی دار روی واکشیدگی ضخامت دارد.برآیند نتایج حاصل بیانگرآن است که امکان تولید تخته خرده چوب از این گونه با خواص لازم وجود دارد که در این میان   11 درصد مصرف ، 165 درجه حرارت و 6 دقیقه زمان پرس بهترین شرایط ساخت را ارائه می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حاجی حسنی، ر( 1379 ) امکان استفاده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در صنایع تخته خرده چوب نشریه شماره 225، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

حبیبی، م، ر. جهان لتیباری ا. حسین زاده، ع. فائزی پور، م، 1377. بررسی تأثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر ویژگیهای خرده چوب. نشریه شماره 181، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

حبیبی، م، ر. جهان لتیباری ا. حسین زاده، ع. فائزی پور، م، گلبابایی ،ف 1377بررسی ویژگیهای تخته ویفر چوب از ضایعات چوب زاش نشریه شماره 181، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

حسین خانی، ح( 1379 )امکان استفاده از باگاس و ضایعات چوب اکالیپتوس در تولید تخته خرده چوب نشریه شماره 223، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

خادمی اسلام، ح (1368) بررسی تاثیر عوامل مهم تولید بر خواص کاربردی تخته خرده چوب حاصل از سرشاخه درختان میوه و چوب صنوبر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

طبرسا، ت( 1383 ) بررسی تعیین بهترین شرایط ساخت از مخلوط سرشاخه های بادام و صنوبر. مجله پژوهش و سازندگی شماره 65 صفحه 29

طبرسا، ت( 1385 ) بررسی اثر بهبوددهندگی گونه پالونیا در ساخت تخته خرده چوب از گونه اکالیپتوس . مجله پژوهش و سازندگی بهار 85 صفحه  236- 225

کارگرفرد، ا فتح اله زاده ، ع. حسین زاده، ع. نوربخش ا، 1381  امکان ساخت تخته خرده چوب از چوب تاغ و کاه گندم. نشریه شماره 300 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

نوربخش، ا. حسین زاده، ع. کارگرفرد، ا. گلبابائی، ف. و حسینخانی ، ح 1375 . بررسی امکان ساخت تخته خرده جوب از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (پتانسیل استفاده از چوب گز در صنایع تخته خرده چوب) نشریه تحقیقات چوب و کاغذ شماره 7. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. شماره 199 (1-42) 

نوربخش، ا. حسین زاده، ع. کارگرفرد، ا. گلبابائی، ف. و حسینخانی ، ح 1380 . بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (پتانسیل استفاده از ضایعات نخل و سرشاخه های کهور پاکستانی) نشریه تحقیقات چوب و کاغذ شماره15. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. شماره 278

Boxshell ,B.Jenkyn,T.(2001) Farm forestry species profile for north central victoria . www.dpi.vic.gov.au

Francis , John , K (2002).Tropical trees seed manual ..USDA Forest service agriculture handbook 721,

Xavier,P,V(2006)Using Acacia mangium as a single raw material in producing particleboard properties NATPRO (poster – paper 17-19 august(2006)    .School of international tropical forestry university malysia sabah