نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سه اصله درخت 4، 6 و 12 ساله صنوبر دلتوئیدس Populus deltoids کلن 77.51 به طور تصادفی از ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرا بسته واقع در استان گیلان قطع و جهت بررسی خصوصیات آناتومیکی، شیمیایی و فیزیکی به آزمایشگاه شیمی چوب و کاغذ بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انتقال داده شد.
میانگین طول الیاف درخت 4 ساله 
1.02 میلیمتر، 6 ساله 1.17 میلیمتر و 12 ساله 1.29 میلیمتر اندازه گیری شد. میانگین قطر الیاف بین 34.45-28.67 میکرون، قطر حفره سلولی بین 21.96-19.56 میکرون و ضخامت دیواره سلولی بین 6.24-3.99 میکرون بدست آمد. بین طول الیاف درختان در سه سن بهره برداری 4، 6 و 12 ساله اختلاف معنی داری در سطح1% بدست آمد.
میانگین سلولز چوب درخت 4 ساله 
51.23 درصد، 6 و 12 ساله به ترتیب 52.83 و 51.78 درصد و میانگین لیگنین این درختان به طور متوسط حداقل 22.03 و حداکثر 23.46 درصد اندازه گیری شد. مواد استخراجی این درختان بین 2.85-2.41درصد و خاکستر آنها بین 0.60-0.27 درصد بدست آمد.
وزن مخصوص خشک درختان 4 ساله 
0.331، 6 ساله 0.370 و 12 ساله g/cm3 0.376 و وزن مخصوص بحرانی آنها 0.308،0.331 و g/cm3 0.336 به ترتیب برای درختان با دوره بهره برداری 4، 6 و 12 ساله تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات