ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب کلن های مختلف صنوبر تولید شده در دوره بهره برداری دو ساله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، ‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 هیات علمی

چکیده

در این تحقیق ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوبهای تولیدی 17 کلن صنوبر در دوره بهره برداری کوتاه مدت دو ساله مورد بررسی قرار گرفته است. از هر کلن (تیمار) سه تخته (در مجموع 51 تخته) با استفاده از چسب اوره – فرم آلدیید در شرایط یکسان ساخته شده، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه گیری و در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل کاملا تصادفی متعادل با یک متغیر و با استفاده از آزمون دانکن (DMRT) مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تخته های ساخته شده از چوب کلنهای Populus euramericana costanzo وPopulus euramericana 561.41 دارای بیشترین میانگین مقاومت خمشی و کلنهای Populus deltoides 72.51وPopulus euramericana triplo دارای کمترین مقاومت خمشی هستند. کلنهای Populus ciliata، Populuseuramericana 561.41 و Populus deltoides 77.51 بیشترین مدول الاستیسیته و کلنهایPopulus deltoides 72.51 وPopulus alba 44.9 کمترین میانگین مدول الاستیسیته را داشته اند. همچنین کلنهای Populus euramericana 561.41 وPopulus alba 58.57 دارای بیشترین میانگین چسبندگی داخلی و کلنهای Popalus ciliata و Populus deltoides 72.51کمترین چسبندگی داخلی را دارند.
کلنهای Populus deltoides وPopulus ciliata بیشترین مقدار جذب آب پس از 24 ساعت و کلنهای Populus alba nivea وPopulus euramericana 561.41 کمترین مقدار جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب را داشته اند. به علاوه کلنهای Populus deltoides 42.51 و Populus ciliata بیشترین واکشیدگی ضخامت و کلنهای Populus alba nivea وPopulus nigra betulifolia کمترین مقدار واکشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب را از خود نشان داده اند. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات