مقایسه اثر مواد لیگنوسلولزی در سطوح مختلف انیدریدمالئیک پلی پروپیلنی (MAPP) در چند سازه های الیاف و آرد چوب / پلی پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات خمیر و کاغذ دانشگاه کبک، کانادا

3 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

این تحقیق اثر افزودن انیدریدمالئیک پلی پروپیلنی (MAPP) به عنوان عامل جفت کننده در چهار سطح، نوع ماده سلولزی به عنوان تقویت کننده در فرآیند و اصلاح کنندگی آنها را بر ویژگیهای مکانیکی چند سازه های مواد سلولزی/ پلیپروپیلن مورد توجه قرار داده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که اتصال سطح مشترک میان الیاف و آرد چوب و ماتریس اثر زیادی بر ویژگیهای مکانیکی چند سازه داشته است. همچنین مشخص گردید که اضافه کردن عامل جفت کننده در فرآیند به طور واضح باعث بهبود ویژگیها شده است. براساس نتایج بدست آمده، بهترین ویژگیهای مکانیکی چند سازه الیاف و آرد چوب/ پلیپروپیلن به شرح زیر میباشد: - ویژگیهای مقاومت به ضربه فاقدار و مقاومت کششی چند سازه ساخته شده با الیاف چوب صنوبر در سطح 2 درصد عامل جفت کننده (MAPP) بالاتر از چند سازه ساخته شده با آرد چوب صنوبر بدون حضور عامل جفت کننده میباشد. - مقاومت به ضربه فاقدار در چند سازه ساخته شده با الیاف چوب صنوبر در سطح 2 درصد عامل جفت کننده (MAPP) کمتر از پلیپروپیلن خالص بوده است، ولی از سایر تیمارهای مورد بررسی بیشتر می باشد. به طور کلی اتصال سطح مشترک میان الیاف / آرد چوب و ماتریس پلیمر با انیدریدمالئیک پلیپروپیلنی (MAPP) نقش مهمی بر بهبود ویژگیهای مقاومت به ضربه فاقدار و مقاومت کششی چند سازه الیاف و آرد چوب صنوبر/ پلیپروپیلن داشته است.

کلیدواژه‌ها