بررسی همبستگی ابعاد الیاف و جرم مخصوص با میزان رویش قطری و سن در چوب اکالیپتوس E.camaldulensis Dehnh

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

2 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

سه درخت 17 ساله اکالیپتوس camaldulensis از ایستگاه تحقیقات پاسند واقع در نزدیکی بهشهر قطع شد. برای اندازه گیری ابعاد فیبر، میزان رویش قطری سالیانه، جرم مخصوص و ترکیب شیمیایی، از ارتفاع برابر سینه این درختان دیسکهای چوبی تهیه شد. اندازه گیری سه ویژگی اول، برای هر دو دایره سالیانه و از مغز درخت به طرف پوست انجام شد و همبستگی آنها با هم و نیز سن درخت مورد بررسی قرار گرفت. میانگین ابعاد فیبر درختان شامل طول و قطر فیبر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 758، 15.93، 8.63 و 3.65 میکرومتر محاسبه شد. میانگین جرم مخصوص خشک و بحرانی نیز به ترتیب 0.708 و 0.552 گرم بر سانتیمتر مکعب بدست آمد. میزان متوسط رویش قطری سالیانه درختان با فاصله کاشت 5×5، 11.1 میلیمتر با تولید چوب خشک 12.38 متر مکعب در هکتار در سال تعیین شد. میانگین ترکیب شیمیایی شامل سلولز، لیگنین، خاکستر و مواد استخراجی محلول در استن به ترتیب 47.44، 30.87،0.26 و 6.96 درصد محاسبه شدند. نتایج این بررسی نشان داد که این گونه در میان پهن برگان از الیاف کوتاهتری برخوردار است و پراکنش طولی آنها کم است. ابعاد فیبر و جرم مخصوص چوب با افزایش سن درختان (از مغز به طرف پوست) از روند افزایشی با شیب ملایم برخوردار است. تغییرات ضخامت دیواره سلولی با جرم مخصوص چوب دارای همبستگی زیاد میباشد، در حالی که بین میزان رشد قطری و سایر خواص چوب (مثل جرم مخصوص و ابعاد فیبر) همبستگی معنی داری وجود ندارد. در میان خصوصیات مختلف بررسی شده چوب اکالیپتوس camaldulensis، ضخامت دیواره سلولی و نیز طول فیبر بیشترین تغییرات را در میان درختان و نیز دوایر رویش سالیانه آنها داشتند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات