بررسی اشباع چوب تبریزی (Populus nigra L. var. italica) به روش تیوب لاستیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در این بررسی چوبهای سبز و تازه قطع شده تبریزی (Populus nigra L. varitalica) به روش تیوب لاستیکی اشباع گردیدند. پس از قطع درختان و اندازه بری چوب، بلافاصله فقط سر قطور تیر به طول حدود 15 سانتیمتر پوست کنی شدند. یک سر تیوب لاستیکی در قسمت پوست کنی شده نیز قرار گرفته و با نوار لاستیکی محکم بسته شد. تیرها در حالت شیب دار قرار گرفتند به طوری که سر قطور تیرها حداقل 45 سانتیمتر بالاتر از سر باریک آن قرار داشتند. ماده حفاظتی محلول در آب سلکور (ACC) که حاوی اسید کرومیک با نسبت 1.7 درصد، سولفات مس با نسبت 50% و دی کرومات سدیم با نسبت 48.3% بود با غلظت 5% آماده و در داخل تیوب لاستیکی ریخته شد. ابتدا شیره گیاهی (آب چوب) از سر باریک تیر جاری، بعد ماده حفاظتی از آن جاری شد. زمانی که سطح ماده حفاظتی داخل تیوب، از مقطع تیر کمی پایین تر آمده بود، تیوب از سر تیر جدا شده و تیر در حالت افقی (بدون شیب) قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که چوب برون تبریزی به طور کامل و چوب درون آن تقریبا تا حدود کمی اشباع گردیدند. مدت زمان اشباع در تیرهایی که درختان آنها خوب آبیاری شده و دارای تنه راست و کم گره باشند، کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات