نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

به منظور تعیین خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ Haloxylon persicum منطقه حارث آباد سبزوار تعداد 4 اصله از آن درختچه به طور تصادفی انتخاب و قطع گردید. نمونه ها جهت انجام مطالعات به آزمایشگاه شیمی بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ البرز کرج انتقال داده شد.
در بررسی خصوصیات آناتومی طول الیاف چوب تاغ 
336.2 میکرون، قطر کلی الیاف 13.61 میکرون، قطر حفره سلولی3.68 میکرون و ضخامت دیواره الیاف 4.99 میکرون اندازه گیری شد. بر اساس اندازه گیری های انجام گرفته ضریب در هم رفتگی (لاغری)، ضریب انعطاف پذیری (نرمش) و ضریب مقاومت در برابر پاره شدن (رانکل) به ترتیب برابر با 24.72 واحد،27.05 درصد و 2.71 درصد محاسبه شد.
در بررسی خصوصیات شیمیایی چوب تاغ دارای میانگین سلولز 
%46.5، لیگنین %29.54، مواد استخراجی محلول در الکل- استن %7.37، مواد استخراجی محلول در سود سوزآور %16.25 (%1)، مواد استخراجی محلول در آب داغ %6.92و نیز خاکستر %1.27 می باشد.
در بررسی خصوصیات فیزیکی چوب تاغ، جرم مخصوص ظاهری آن 
1.02 گرم بر سانتیمتر مکعب، جرم مخصوص خشک آن1.004 گرم بر سانتیمترمکعب و جرم مخصوص بحرانی آن 0.913 گرم بر سانتیمتر مکعب تعیین گردید. با استفاده از طرح کامل تصادفی توسط نرم افزار آماری MSTAT-C میانگین اندازه گیری ها میان درختان محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل نهایی از آزمون دانکن در سطح اعتماد 5% استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات