برآورد غیرمخرب مقاومت خمشی و مقایسه با مقاومت خمشی استاتیک در چوب دو گونه کاج و راش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج، ایران

3 استاد گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

چکیده

آزمون‌های غیر مخرب امروزه در زندگی انسانها نقش حیاتی را ایفا می کنند. تکنولوژی ارزیابی غیر مخرب کاربرد وسیعی در صنایع، به خصوص در صنایع چوب و مواد مبتنی بر چوب دارد و موجب پیشرفت در درجه بندی مقاومت الوار، تعیین معایب مواد و مصالح چوبی، بازرسی الوار و اعضای سازه های چوبی شده است. هدف از انجام این تحقیق، برآورد مقاومت خمشی از روی آزمونهای دینامیکی و مقایسه آن با نتایج آزمونهای استاندارد استاتیکی دو گونه کاج جنگلی(Pinus sylvestris) و راش (Fagus orientalis)، می باشد. نتایج حاصل از مقایسه‌ی ارزیابی مدول‌الاستیسیته و مدول‌گسیختگی برآورد شده با روش غیرمخرب ارتعاش آزاد در تیر دوسر آزاد با نتایج مشابه حاصل از آزمون استاتیک همبستگی بسیار مطلوبی را با یکدیگر نشان دادند. به طوریکه مطابق با محاسبات صورت گرفته با اعمال اصلاح کاهشی 18% برای گونه راش و 11% برای گونه کاج می‌توان آزمون غیرمخرب ارتعاش را جایگزین آزمون استاندارد مخرب استاتیکی در برآورد فاکتورهای ذکر شده در این دو گونه چوبی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Baillere, B., 2012. Strength grading of pine.  BioResources, 7(1): 1264-1282.

-Bodig, J. and Jayne, B., 1982. Mechanics of wood and wood composites (Persian translated by G. Ebrahimi),               University of Tehran press, 686 p.

-Bowye, J.L., Shmulsky, R. and Hygreen, J.G., 1942. Forest Products and Wood Science an Introduction (Persian       translated V.R. Safdari, S.M. J. Sepidehdam, S.KH. Hoseynihashemi), Islamic Azad University of Karaj Press .805 p.

-Dundar, E., 2012. Wood thermal conductivity.  BioResources, 7(3): 3306-3316.

-Divos, F. and Tanaka, T., 1997.  Lumber Strength Estimation. Holzforschung, 51: 467-471.

-Divos, F. and Tanaka, T., 2005. Relation between Static and Dynamic MOE of Wood.  Acta Silve. Lign. Hung., 1: 105-110.

-Divos, F. and Sismandy Kiss, F., 2010. Strength Grading of Structural Lumber The Future of Quality Control for              Wood & Wood Products’, 4-7th May 2010, Edinburgh The Final Conference of COST Action E53.

-EN338 .2003. Structural timber-Strength Glasses.

-Ghofrani, M. and  Noori, H., 1393. Physical and Mechanical Properties of Wood. Tehran University Press, Iran                 Printing & Publishing Company, 181p.

-Hashemi tabalvandi, S M., 2010. Young and Shear moduli, in static and dynamic standard approach. Msc. Thesis,       in Islamic Azad University Karaj Branch, 124pp

-ISIRI9854.1386. Structural timber-Machine strength grading-Basic principles.

-ISIRI9850. 1386. Structural timber- Visual strength grading-Basic principles.

-ISO13910. 2005. Structural timber-Characteristic values of strength-graded timber-Sampling, full-size testing and     evaluation.

-Karimi, A., Yari, Z., Vaziri, V. and  Koshesh, H., 1396. Non-destructive Testing in Wood Industry, Seventh                       Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference, Tehran, Center for Achievement of Sustainable             Development- Higher Education Institute of  Mehr Arvand.

-Kohantorabi, M., Roohnia, M., Almasian, S. and Zarinmehr, J., 1396. Increase Timber  Productivity with Obligation         to  Machine grading Woodwork. Tenth International Furniture World Trade Conference, Designing, Art                   decoration and related industries. Tehran, International Broadcasting Center, 12 Azar 1396, 68-75.

-Ross, RJ. and Pellerin, RF.,1991.Non-destructive testing for assessing wood members in structures– a review.                           General Technical Report FPL-GTR-70. Madison, WI: USDA Forest Service, Forest Product Laboratory. 40 p.   

-Roohnia, M., Doosthoseini, K., Khademieslam, H., Gril, J. and Bremaud, I., 2006. A Study on Variations of                  Specific Modulus of Elasticity and Shear Modulus in Arizona Cypress Wood, using Vibration Method, Journal        of  the Iranian Natural Res., 59(4): 921-933

-Roohnia, M., Alavi-tabar, S.E., Hossein, M.A. and Brancheriau, L., 2011. Dynamic modulus of elasticity of drilled                                                                                                                      

     wooden beams, Non-destructive Testing and Evaluation, 26(2):141-153