بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

درتحقیق حاضر به بررسی رفتار مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری برای خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی پرداخته شده است. جامعه آماری را در این تحقیق کلیه مشتریان مبلمان چوبی خانگی در بازار مبل یافت آباد ‌تشکیل می دادند که 385نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی- مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از انجام تحقیقات و بررسی های اولیه با توجه به مسائل مطرح شده و اهمیت موضوع وتعیین اهداف پژوهش، 5 متغیر مکنون عوامل فرهنگی، ترجیحی، فروش، کیفیتی و زیبایی به عنوان شاخص های موثر درخرید مبلمان چوبی خانگی و انتخاب محصول وارداتی در قیاس با تولیدات داخلی کشورمطرح گردید. برای جمع آوری داده‌های استنباطی از پرسشنامه محقق ساخته و برای داده های کتابخانه ای از مطالعه منابع ، پایان‌نامه‌ها و مقالات پژوهشی مورد نظر در این رابطه استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی، داده های بدست آمده توسط نرم افزارSPSS وبه منظور تعیین رابطه میان متغیرها، توسط نرم افزار لیزرل برای انجام معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل مورد پژوهش در مدل های اندازه گیری مرتبه اول و مدل ساختاری برازش مناسبی داشته است. در مدل اندازه گیری شاخص‌های اندازه گیری بار عاملی معناداری ایجاد کرده ، این موضوع نشان می دهد که مدل به درستی از ادبیات نظری تعیین گشته و سنجه های اندازه گیری آن بدرستی شناسایی شده است و این موجب روایی بالای ابزار اندازه گیری تحقیق گردید. همچنین کلیه متغیرهای مکنون مورد ذکر و ابعاد آن به عنوان سازه های مدل ساختاری پیشنهادی برترجیحات مشتریان در فرآیند تصمیم گیری خرید مبلمان چوبی خانگی داخلی و خارجی(خریداران) تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Ahmadvand, F. and Sardari, A., 2014. Investigating the impact of brand equity on consumer responses. Journal of Business Strategies, Shahed University, 21(4): 63-78.

-Ayanwale, A.B., Alimi, T. and Ayanbimipe, M. A., 2005. The Influence of Advertising on Consumer Brand Preference. Journal of Social Science, 10(1): 9-16.

-Cai, Z. and Aguilar, F.X., 2013.Consumer stated purchasing preferences and corporate social responsibility in the wood products industry: Aconjoint analysis in the U.S. and china. Ecological Economics, 95: 118-127

-Callarisa Fiol, L. J., Alcañizb, E. B., Moliner Tenaa, M. A. and Garcíaa, J. S., 2009. Customer Loyalty in Clusters: Perceived Value and Satisfaction as Antecedents. Journal of Business-to-Business Marketing, 16(3): 276-316.

-Cretu, A. E. and Brodie, R.J., 2007. The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing Management, 36(2): 230– 240.

-Dasmohapatra, S. and Smith, P.M., 2008. Customer value in the oOriented strandboard industry. Wood and Fiber Science, 40(1): 42-54.

-Eskildsena, J. and Kristensena, K., 2008. Customer satisfaction and customer loyalty as predictors of future business potential. Total Quality Management & Business Excellence, 19(7-8): 843-853.

-Ghafari Ashtiani, P., Charsetad, P. and Loni, N., 2010. Analysis of factors affecting consumer preferences for foreign versus domestic brands. Journal of Marketing Management, 5(8): 227-253

-Ghofrani, M.,Farshchi,V. and Azizi,M., 2014.Investigate and identify the indicators of customer loyalty to the brand in the furniture industry by AHP. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(2): 310-323.

-Gokay, N., Hiziroglu, S., Serin, H., Akyuz, K. C., Akyuz, I. and Toksoy, D., 2007. A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey. Journal of Building and Environment, 42 (4): 1699-1706.

-Hooman, H.A., 2002. Statistical inference in social sciences. Parsa Publishing Co., Iran. 412pp.

-Hooman, H.A. and Asgari, A., 2005.Factor Analysis: it’s difficulties and constrains. Journal of Psychology and Education, 35(2): 1-20

-Lee, M.Y., Youn-Kyung, K. and Fairhurst, A., 2009. Shopping value in online auctions: Their antecedents and outcomes. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(1): 75–82.

-Maleki, Gh.,M.,Tajdini, A., Pourmousa, Sh. and Agha rafie, E., 2014. Identifying and ranking of the effective factors on customer satisfaction of the household wood furniture industry by Multi-Attribute Decision Making Methods (Case Study: Wood home furniture). Karaj, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28:4.700-717. (In Persian)

-Martineau, P., 1971. Motivation In Advertising: Motives That Make People Buy, 4th Ed. McGraw-Hill, England, 210pp.

-Mowen, J.C. and Minor, M., 2017. Consumer behavior, internal and external factors. Aylar Publication, Iran, 568pp. (Translated)

-Nazari, A., 2006.The factors affecting consumer excitement in the process of buying electric appliances in Tehran, Ms.c thesis, Department of Commercial management, Shahid Beheshti University, Teran, 148pp.

-Niraj, R., Foster, G., Gupta, M.R. and Narasimhan, C., 2008. Understanding customer level profitability: implications of satisfaction programs. Journal of Business & Industrial Marketing, 23(7): 454–463.

-Prakash, A., 2002. Green Marketing, Public Policy and Managerial Strategies. Business Strategy and the Environment banner, 11(5): 285-297.

-Panels & Furniture (Group of Wood Magazines)., 2017. Global outlook of world trade furniture for 2017. Pablo Publishing Pte. Ltd.  http://www.panelsfurnitureasia.com/en/news-archive/global-outlook-of-world-trade-furniture-for-2017/848

-Rangavar, H. and Khojasteh khosro, S., 2014. Investigating the effective index on customers choice in Buying Furniture. Iranian Journal of Wood and Paper Industries. 5:1.22-39. (In Persian).

-Toppinen, A., Toivonen, R., Valkeapaa, A. and Ramo, A-K., 2015. Consumer perceptions of environmental and social sustainability of wood products in the finish market. Scandinavian Journal of Forest Research, 28(8):  775-783.

-Tracogona, A., Pelizzari, S. and Finzi, U., 2013.The World furniture outlook 2012.Centre for industrial studies, , Italy. 5p.

-Wood, V.R., Darling, J.R.  and Siders, M., 1999. Consumer desire to buy and use products in international markets. International Marketing Review, 16(3): 231-256