تحلیل موانع صادرات مبلمان در ایران با بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناری اطلاعات و عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران

2 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران

چکیده

در این مقاله موانع صادرات مبلمان از ایران شناسایی شده و با استفاده از متدولوژی ساختاری تفسیری رتبه بندی شده اند. به منظور شناسایی موانع صادرات ابتدا پیشینه پژوهش بررسی و لیستی از موانع استخراج شد. سپس با تعدادی از خبرگان در حوزه تولید و فروش مبلمان مصاحبه هایِ عمیق و نیمه ساخت یافته برگزار شد. از ادغامِ لیست حاصل از مطالعاتِ نظری و بررسیِ میدانی، مهمترین موانع در عرضه مبلمان به کشورهایِ خارجی تعیین شدند. در مرحله بعد، رابطه موانع با یکدیگر دو به دو توسطِ خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و ماتریسِ مقایسات زوجی تکمیل شد. به پشتوانه مدلسازی ساختاری تفسیری و مدل مفهومی توسعه داده شده سطح هر یک از موانع مشخص شدند. نتایجِ مدلسازی نشان دهنده آن است که روابطِ ضعیفِ سیاسی ایران با سایرِ کشورها پیشران اصلی در صادراتِ ضعیف این نوع از محصولات است. در سطحِ دوم نوساناتِ نرخِ ارز، دور بودن از مبادیِ تأمین کننده مواد اولیه و روابط ضعیف با سفارت خانه ها نیز جزوِ موانعِ ریشه ای هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Akerman, A., (2010). A theory on the role of wholesalers in international trade based on economies of scope. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économiqu . 1.

-Alizadeh, H., Faezipour, M., Azizi, M., & Ziaei, M., (2014). Investigating the Status of Foreign Trade of Furniture, Determining and Prioritizing Indicators Affecting Export Development (Household Case Study). Journal of Research in Wood and Paper Sciences 29(2): 299-309.

-Colak, M., Cetin, T., & Engin, B., (2015). Reasons for Inability of organizations furniture industry to get into international markets. Procedia Economics and Finance, 26: 818-826.

-Daneshnia, M., Houshmand, M., Abdollahi, Z., & Eskandaripour, Z. (2010). Factors Affecting Non-oil Export to Iran. Journal of Science and Development, 7(34): 69-83.

-Darisavi, R., Bafandeh, A., & Azizi, F., (2010). Investigation of barriers of non-oil exports in Khuzestan province using factor analysis. Commercial Reviews, 41.

-Farshchi, V., & Ghofrani, M., (2015). Assessing the Factors Affecting the Development of the Steel Furniture Market (Case Study of Qom Province). Journal of Science and Technology of Wood and Forest, 23(3).

-Ghofrani, M., Rahimi, F., Nouri, H., & Azizi, M., (2016). A Study of Indicators Effective in the Development of Furniture Industry in Developing Countries. Forest and Wood Products, Journal of Natural Resources of Iran, 69(3): 551-560.

-Gokay, N., Hiziroglu, S., Serin, H., Akyuz, K., Akyuz, I., & Toksoy, D., (2007). A perspective fromfurniture and cabinet manufacturers inTurkey. ,Journal of Building andEnvironment, 42: 1699-1706.

-Goudarzi, A., & Tajdini, A., (2015). Application of Analytical Hierarchy Process in Ranking Indicators Affecting the Competitiveness of the Furniture Industry in Iran. Journal of Research in Wood and Paper Sciences of Iran, 30(4): 578-594.

-Han, X., Wen, Y., & Shashi, K., (2009). The global competitiveness of theChinese wooden furniture industry. Journalof Forest Policy and Economics, 11: 561-569.

-Maleki Golandouz, M., Tajdini, A., Pourmousa, S., & Agharafiei, A., (2013). Identification and ranking of factors affecting customer satisfaction from domestic wood furniture industry using multi-criteria decision making (case study of home furniture). journal of research in wood and paper sciences of iran, 691-708.

-Mandal, A., & Deshmukh, S., (1994). Vendor selection using interpretive structural modeling (ISM). International Journal of Operations & Production Management. 14(6): 52–59.

-Mohebbi, N., Azizi, M., Ziaei, M., & Hoseinzadeh, A., (2016). Providing a model for sustainable development in Iran's wooden furniture industry. Journal of Science and Technology of Wood and Forest, 24(1).

-Porto, G. G., (2004). Informal export barriers and poverty. Journal of International Economics, 24.

-Rantasingam, J., & Loras, F., (2005). The Asian furniture industry: thereality behind the Statistics. European Journal of Wood and Wood Products, 63(1): 64-67.

-Ravi, V., & Shankar, R., (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting & Social Change 72: 1011–1029.

-Sage, A., (1977). Interpretive Structural Modeling: Methodology for Large-Scale Systems. McGraw-Hill, New York, NY, 91–164.

-Saxena, J., Sushil, & Vrat, P., (1992). Scenario building: a critical study of energy conservation in the Indian cement industry. Technological Forecasting and Social Change, 41 (2): 121–146.

-Sharma, H., Gupta, A., & Sushil., (1995). The objectives of waste management in India: a futures inquiry. Technological Forecasting and Social Change, 48: 285–309.

-Singh, M., Shankar, R., Narain, R., & Agarwal, A., (2003). An interpretive structural modeling of knowledge management inengineering industries. Journal of Advances in Management Research, 1 (1): 28–40.

-Tajdini, A., Rabi', D., Latibari, A., & Pourmousa, S., (2011). Study of Indicators Effect on the Export of Wooden Furniture Products in the Country. Journal of Natural Resources Science and Technology, 6(2).

-Xinijan, L., Changyou, S., Hongfei, J., Ying, Y., & Qian, M., (2015). International trade after intervention: The case of bedroom furniture. Forest Polocy and Economics. 50: 180-191.

-Xue, B., Kala, K., & Hong Mae, C., (2016). How you export matters: Export mode, learning and productivity in China. Journal of International Economics, 104: 122-137.