تاثیر سیاست های پولی بر رشد ارزش افزوده درزیربخش های صنعتی ایران (رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت) با تاکید برزیر بخش صنایع تولیدچوب و محصولات چوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد،دانشکده حسابداری ومدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشکاه ازاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

چکیده

DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.520.69.4.1578.41
بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع چوب و محصولات چوبی با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1395-1369 می باشد. در این روش، داده های شرایط موجود بازسازی شده و تصمیم گیرنده و تولیدکننده محدودیت ها را در شرایط واقعی لحاظ می کنند و این مدل بهینه سازی برای تحلیل سیاست ها در شرایط موجود مفید می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (نقدینگی ونرخ سود تسهیلات) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد میزان نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید چوب و صنایع چوبی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


-Alam, T. and Wahed, M., 2006. “Sectoral Effects of Monetary Policy: Evidence from Pakistan”. The Pakistan Development Review. 1103-1115.

-Amir Azadi, A. and Mohammadi, H., 2010. Analysis of the Impact of Monetary and Financial Policies on Agricultural Sector Variables, Journal of Economic Research and Policies, 18 (53): 45-57.

-Arfini, F., Donati, M. and Menozzi, D., 2005. Analysis of the SocioEconomic Impact of the Tobacco CMO Reform on Italian Tobacco Sector. Paper presented at the XIth Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists). The Future of Rural Europe in the Global AgriFood System. Copenhagen, Denmark.

-Arfini, F., Donati, M. and Paris, Q., 2003. A national PMP model for policy evaluation agriculture using micro data and administrative information. Paper presented at the international conference agricultural policy reform and the WTO: where are we heading? Capri, Italy.

-Ashrafzadeh, H. and Rahmani, M., 2015. The Impact of Monetary, Financial, Currency and Trade Policies on Production, Export and Employment of Industries, Iranian Journal of Applied Economic Studies, 4 (15): 148-133.

-Augustine, K.A. and Harold, N., 2017. Monetary Policy and Industrial Output in the BRICS Countries: A Markov-Switching Model, Folia Oeconomica Stetinensia Journal, 17(2): 35-55.

-Azizi, F. and Pasban, F., 2001. Assessment of the Production and Increasing Value of Textile Industry in Iran and the Impact of Fiscal and Monetary Policies of the Government on it from 1358 to 1998, Economic Research, 1 (3): 98-65

-Azuara, J.M., Harou, J.J. and Howitt, R.E., 2009. Estimating economic value of agricultural water under changing conditions and the effects of spatial aggregation. Science of the Total Environment, 1-10. 

-Barkaoui, A. and Butault, J.P., 2000. Cereals and oilseeds supply within The EU, under Agenda: a Positive Mathematical Programming application. Agricultural Economics Review, 2(1): 717.

-Buysee, J., Van Huylenbroeck, G. and Lauwers, L., 2007. Normative, positive and econometric mathematical programming as tools for incorporation of multifunctionality in agricultural policy modeling. Agriculture, Ecosystems and Enviroment, 120: 70-81.

-Cortignani, R. and Severini, S., 2009. Modeling farm-level adoption of deficit irrigation using Positive Mathematical Programming. Agricultural Water Management, 96: 1785-1791.

-Fahim Yahyai, F. and Falihi, N., 2003. The Impact of Monetary and Financial Policies on the Industry Sector in the Past 25 Years. Economic Research Journal, 8: 215-199.

-Farzinosh, A., Ehsani, M., Jafari Samimi, A. and Gholami, Z., 2012. Investigating the Asymmetric Effects of Monetary Policy on Production in Iranian Economy, Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 20 (61): 45 -57.

-Hoffmann M. and Ptrick H., 2016.  "Inflation expectations, disagreement, and monetary policy" , Economic Letters, , 146, 59-63

-Kordbache, H. and Kabirian, M., 2017. Asymmetric Assessment of the Impacts of Liquidity Shocks on Real Oil Production in Iran, Journal of Economic Research and Policies, 25 (84): 128-99.

-Mahmoudi Nia, D., Dalali Esfahani, R., Angvorda, J. and Bakhshi Dastrjerdi, R., 2016. Game theory and its role in determining optimal policies in the strategic contrast between monetary and financial policymakers Economic Quarterly; 24: 46-15.

-Momeni, M., 2016. Investigation of Monetary Policy for Targeting Time Variable Inflation in Iran: A Comparative Approach to Taylor and McCallum Rules ", M.Sc. Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

-Motafakker Azad, M., Mohseni Zenozi, J. and Mohammad Gholipour Tapeh, O., 2016. Investigating the Impact of Monetary and Financial Policies on Value Added Services in Iranian Economy, Monetary and Financial Economics Quarterly, 23 (12): 18-1

-Musa, Y. and Asare, B.K., 2013. “Long and Short Run Relationship Analysis of Monetary and Fiscal Policy on Economic Growth in Nigeria: A VEC Model Approach”. Research Journal of Applied Science, Engineering and Technology. 5(10), 3044-3051.

-Olatunji, S., 2019. Monetary Policy Spillovers Through Industrial Growth in Nigeria: A Time Series Analysis, Economics and Business Journal, 33(1): 94-110.

-Oliveira Luciano V. and Alexandre C., 2016. Disagreement in expectation and credibity of monetary authorities in the Brazilian inflation targeting regime, Economia, 2016, 17. 56-76

-Periklis, G., Pragdis, L. and Tabak, B.M., 2018. Asymmetric effects of monetary policy in the U.S and Brazil, Journal of Economic Asymmetries, 18(2): 55-75.

-Saibo, M. O. and Nwosa, I.P., 2011. “Effects of Monetary policy on Sectoral Output Growth in Nigeria (1986 to 2008)”. Journal of Economics and Behavioral Studies. 2, 245-254.

-Severe, S., 2016. An empirical analysis of bank concentration and monetary policy effectiveness, Jour nal of Financial Economic Policy, 8(2): 163-182

-Shakeri, A., 2009. Branson, William; Macroeconomic Theory and Policies,, Tehran, Ney, Thirteenth Edition

-Shahabadi, A. and Samari, H., 2013. Investigating and Comparing the Impact of Macroeconomic Policies, including Monetary and Financial Policies on the Banking System Performance of the Islamic Republic of Iran, First National Conference on Monetary and Banking Management Development, Tehran, Iran

-Shahbazi, K. and kimzadeh, E., 2014. The Impact of Monetary and Financial Policies on the Value Added of Iran's Industry Sector. Towards General Industrial Sector Policies, Quarterly Journal of Strategic Policies 2 (8): 110-93

-Soheili, K., Almasi, M. and Saggai, M., 2009. Expected Inflation Assessment, "Liquidity Growth, Import Inflation, Production Gap and Exchange Rate on Iranian Inflation", Macroeconomic Research Journal, 7 (13): 39-60.

-Sourn, D., 2009. “Fiscal and monetary rules for a currency union”, Journal of International Economics 77. pp 1–10

-Tatiana S., Sven J. and Vines, D., 2005 The Interactions between Monetary and Fiscal Policy. An Overview Oxford Review of Economic Policy 21(4): 532-564.

-Torabi, A., Sharifi Renani, H. and Emadzadeh, M., 2015. The Impact of Oil Shock on Production and Inflation through Monetary and Financial Policy Response in Iran, International Conference on Management Economics and Social Sciences, Spain.

-Zomorodian, A., 2016. Study of the Impact of Monetary and Financial Policy Shocks on Value Added in Industrial Sector, Economic Quarterly, 28: 46-15.