تاثیر نوع پوسته، نحوه ی چیدمان و ارتفاع لوله های مقوایی به عنوان مغزی، بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد، تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران

3 ، تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران

4 تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران

چکیده

DOR:98.1000/1735-0913.1398.34.563.69.4.1578.32
افزایش روزافزون تقاضای استفاه از مواد اولیه مقاوم و سبک وزن در ساخت مبلمان منزل و اداری، ضرورت بررسی و بهینه سازی خواص آن ها را آشکار می سازد. در این پژوهش اثر نوع پوسته، نحوه ی چیدمان و ضخامت مغزی بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی سبک وزن مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت پانل های ساندویچی از دو نوع پوسته شامل تخته فیبر با دانسیته متوسط و تخته خرده چوب با ضخامت 8 میلی متر و مغزی از جنس لوله (بوبین) های مقوایی با ارتفاع های 30 و 50 میلی متر، در سه نوع چیدمان استفاده شد. چسب مصرفی اوره فرمالدهید انتخاب شد. در ادامه مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته براساس استاندارد ASTM C 393 و مقاومت به ضربه مطابق استاندارد DIN 5218 1992 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضخامت مغزی ها تاثیر معنی داری بر ویژگی های مکانیکی داشته است، بطوری که با افزایش ضخامت مغزی ها، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته کاهش اما مقاومت به ضربه افزایش یافت. بهترین نتایج مربوط به نمونه های ساخته شده با پوسته تخته فیبر نیمه سنگین و مغزی با ضخامت 30 میلی متر در چیدمان نوعA می باشد.

کلیدواژه‌ها


-Barboutis, I. and Vassiliou, V., 2004. Strength Properties Of Lightweight Paper Honeycomb Panels For The Furniture, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment and Department of Harvesting and Forest Products Technology,6 p.

-Cai, Z. and Ross, R.G., 2010. Mechanical properties of wood based composites materials, In: Wood Handbook, Wood as

      an Engineering Material, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report FPL-GTR-190. Madison, 12-1-12-12.

-Chen, Z., Yan, N., Deng, J. and Smith, G., 2011. Flexural creep behavior of sandwich panels containing Kraft paper honeycomb core and wood composite skins. Materials Science and Engineering, 528(16): 5621–5626.

-Ebrahimi, G., 2013. Mechanical Wood Composite Products. Tehran Univ. Press, 680p.

-Erickson, M.D., Kallmeyer, A.R. and Kellogg, K.G., 2005. Effect of temperature on the low-velocity impact

      behavior of composite sandwich panels. Journal of Sandwich Structures and Materials. vol. 7, pp: 245-264.

-Ghofrani, M., Pishan, S. and Talaei, A., 2014. The effect of core type and skin on the mechanical properties of lightweight sandwich Panels. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28(4): 720-731.

-Mazinani M., Rezaei, H. and Nikfarjam, M., 2007. Comparison between theory and experiment and balsa sheet honeycomb sandwich construction with cerebral vessels extremist, 9th Conference on Maritime, Noor- Mazandaran Province, p13.

-Paulius, G., Daiva, Z., Vitalis, L. and Marian, O., 2010. Experimental and numerical study of impact energy absorption of safety important honeycomb core sandwich, structures. Mater Sci, 16(2): 119–23.

-Saffari, M., Jabbari, M., Najafi, A., Tatari, A. and Ghaffari, M., 2013. The effect of face and adhesive types on mechanical properties of sandwich panels made from honeycomb paper. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(2): 157-169.

-Salemi, M. and Shishehsaz, M., 2013. Investigating the impact of geometrical parameters on stress in honeycomb structures. Second National Conference on Mechanical Systems and Industrial Innovation. Islamic Azad University of Ahvaz, 17-18  December

-Smardzewski, J., Gajęcki, A, and Wojnowska, M., 2019. Investigation of Elastic Properties of Paper Honycomb Panels With Rectangular Cells. BioResources, 14(1): 1435–1451.

-Tan, C.Y. and Hazizan Md.A., 2011. Impact response of fiber metal laminate sandwich composite structure with polypropylene honeycomb core. Composites: Part B, vol. 43, pp: 1433-1438.

-Wang, D., 2006. Compression breakage properties research on the honeycomb, paperboard Packaging Engineering, 27: 37–39.

-Wang, D., 2008. Impact behavior and energy absorption of paper honeycomb sandwich panels, International Journal of Impact Engineering, International Journal of Impact Engineering, 36(1): 110–114.