تأثیر استفاده از مواد افزاینده حجیمی بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی مقوای تهیه شده از ترکیب خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) و خمیرکاغذ بازیافتی (OCC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشیار، گروه صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

ویژگی­های مقاومتی مقواهای تولید شده از خمیرکاغذهای بازیافتی دارای اهمیت فراوانی هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر افزودن مواد افزاینده حجیمی و نشاسته استیله بر مقاومت­های مقوای ساخته شده از ترکیب دو خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی و مقوای کهنه کنگره­ای انجام شد. برای این منظور به این خمیرکاغذ دو ماده افزاینده حجیمی شامل تری پروپیلین گلیکول بوتیل اتر (Tripropylene glycol butyl ether) و دی پروپیلین گلیکول بوتیل اتر (Dipropylene glycol butyl ether) هر یک به­طور مجزا و در سطح 9/0 درصد وزن خشک خمیرکاغذ افزوده شد، علاوه‌براین هر یک از این مواد همراه با نشاسته استیله شده (در سطح 4 درصد بر اساس وزن خشک خمیرکاغذ) به خمیرکاغذ مقوا افزوده شدند و مقاومت­های مقواهای تولید شده آزمایش گردید. نتایج آماری نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر مقواهای تولید شده معنی­دار بود. مقواهای تیمار شده با مواد افزاینده حجیمی تری پروپیلین گلیکول بوتیل اتر و دی پروپیلین گلیکول بوتیل اتر، حجم ویژه و ضخامت بیشتری نسبت به نمونه­ شاهد داشتند، اما با افزودن مواد افزاینده حجیمی، مقاومت­ها افت کرد. برای بهبود مقاومت­ها از ترکیب نشاسته استیله شده با مواد افزاینده حجیمی استفاده شد. با افزودن نشاسته استیله به همراه مواد افزاینده حجیمی، بهبود مقاومت­ها در نمونه­ها مشاهده شد. همچنین مقوای تیمار شده با تری پروپیلین گلیکول بوتیل اتر به­همراه نشاسته استیله شده دارای بیشترین مقاومت در برابر کشش، ترکیدن، پارگی، سفتی خمشی، مقاومت به لهیدگی در حالت حلقوی و لایه کنگره­ای نمونه بود.  

کلیدواژه‌ها


-Afra, A., 2002. Properties of paper: An introduction. Aeezh publication, Tehran, 392 p.
-Elyasi, SH. and Jalali, H., 2017. Effect of anionic starch solution concentration on paper surface calibration on physical and resistance properties of recycled paper. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 7(3):487-497.
-Jogikalmath, G., Soane, D. and  Schneider, A., 2015. Bulk and stiffness enhancement in papermaking. Nano paper, L1C. US Patent, 8926796 B2.
-Joseph Mauk, S. and Vanness, H.C., 2001. Thermodynamics introduction to chemical engineering. McGraw-Hill, New York, ISBN:07-240296-2.
-Lee, J., Lee, E. K., Seo, D. J., Lim, G. B. Kim, S. Y., Park, J. H. and Kim, E. H., 2014. Fundamental study on developing wood powder as an additive of paperboard. TAPPI journal, 13(11):17-22.
-Mirshokraee, A., 2008. Pulp and paper production technology. Aeezh publication, Tehran, 501 p.
-Park, J. H., Lee, J. Y. Kim, C. H. and Kim, E. H., 2015. Effects of lignocellulosic bulking agents made from agricultural byproducts on physical properties and drying consumption of duplex board. BioResources, 10(4): 7889-7897.
-Rahmani, S. F. and Talaripoor, M., 2011. Study on production of fluting paper from wheat straw soda-AQ pulp and OCC pulp blends. Iranian journl of wood and paper science research, 26(2):387-397.
-Rezayati, P., Kalantari, S. and Azizi, A., 2020. Influence of using native through modification with a-amylase enzyme for surface paper sizing as an alternative to oxidized starch. Iranian journal of wood and paper industries, 11(3): 433-443.
-Roy, D., Semsarilar, M., Guthrie, J. T. and Perrier, S., 2009. Cellulose modification by polymer grafting. Preview of Chemical Society Review, 38(7):1825-2148.
-Swerin, A., Song, J.C., Bednarik, L., Lee, P.F., Herman, M.C. and Yang, S., 2014. Paper with Improved Stiffness and Bulk and Method for Making same, Justia patent, 0335333.
-Tudarvari, Z., Farsi, M. and Asadpur, GH., 2016. Effect of fiber length variation of different OCC pulp recycled papers on strength properties of fluting paper. Journal of wood and forest science and technology, 23(4): 255–267.
-Tahmasbi, F., Ghassemian, A., Mahdavi, S. and Saraeyan, A., 2015. NSSC pulping of grain sorghum stalk to produce fluting paper. Iranian journal of wood and paper science research, 23(3): 91–108.
-Yoshida, S. and Akita, T., 1995. Method of making paper. European Patent, EP0415385B1.