شناسایی و مقایسه مواد آلی موجود در برگ چنار(Platanus orientalis) و برگ کاج الداریکا (Pinus eldarica) با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

      این تحقیق با هدف شناسایی و ‏مقایسه اجزاء شیمیایی مواد آلی موجود در برگ چنار (Platanus orientalis) و برگ کاج الداریکای (Pinus eldarica) دست­کاشت ‏با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و ‏طیف­سنجی جرمی انجام شد. در این تحقیق تعداد 20 نمونه آزمونی از برگ درخت چنار و‎ ‎کاج الداریکا دست­کاشت، به‌صورت ‏تصادفی از منطقه شهری تهران جمع­آوری گردید. برای تهیه نمونه همگن، برگ‎­‎ها کاملاً مخلوط و آرد شدند. سپس درصد مواد ‏استخراجی طبق آزمون­های استاندارد ‏TAPPI‏ اندازه­گیری شدند. مواد استخراجی موجود در برگ کاج الداریکا ‏و چنار دست­کاشت به‌ترتیب 2/16 و 4/14 درصد می­باشد. مواد استخراجی توسط حلال استن از آرد برگ جداسازی ‏شد، در نتیجه باقیمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شیشه­ای منتقل و به آن واکنش­گر ‏BSTFA‏ اضافه شد. نمونه­ها به مدت 1 ‏ساعت در حمام بن­ماری در دمای ‏С‏°70 قرار گرفته، سپس برای آنالیز به دستگاه ‏‎ GC-MSتزریق شدند. شناسایی مواد با توجه ‏به دیاگرام زمان بازداری، محاسبه ضریب کواتز یا کواتس و جدول آدامز انجام شد. نتایج نشان داد که در برگ چنار 20 ترکیب وجود دارد ‏که‎-n ‎‏ هگزا دکانوئیک اسید (28/24%)، هپتا دکان-8- کربونیک اسید (05/18%)، اکتا دکانوئیک اسید (1/14%) و ویتامین‎ ‎E(81/2%)‏‎ ‎از مهمترین ترکیبات بودند. در برگ کاج دست­کاشت 45 ترکیب شناسایی شد که 15،12،9-اکتا دی کاترین-1- ال ‏‏(49/11%)، 4- متیل مانوز (68/10%)، موم اینوسیتول (65/9%) و فیتول (64/0) به عنوان مهمترین ترکیبات بودند. همچنین ‏‏5 ترکیب دکان، دودکان، نئوفیتادین و اکتادکانوئیک اسید بین پوست چنار و کاج الداریکا مشترک هستند.‏
 

کلیدواژه‌ها


-Ashrafi, S., 2011. Identification and comparison of chemical components in wood and bark of planted elder pine and plane tree by GC-MS methods, graduated of master science, Islamic Azad University of Chalous Branch, 92-93 , (In Persian).
-Balaban, M., 2001. The extractives and structural in wood and bark of oak. Holz forshung. 55. 478-486.
-Barzan, A. and Soraki, S., 2002. Procedure of experimental for pulp and paper, Mazandaran Wood and Paper Industries, Sari, Iran, 111-121, (In Persian).
-Holmbom, B., 1977. Improve gas chromatographic analysis of fatty and resin acid mixtures with special reference to tall oil. JAM oil chemistry. 54:284-243.
-Hosseini Hashemi, S.K., Parsapajouh, D., Khademi Eslam, H., Mirshokraie, S.A. and Hemmasi, A.H., 2007. Identification of extractives chemical components in Iranian walnut by GC/MS methods, Journal of Agriculture Science, Tehran, Iran, 12(4), 126-132, (In Persian).
-Hossieni, S.V., 1991. Chromatography methods, Center of edition, Tehran, Pp:29-38 (In Persian).
-Khazraie, L., 2006. Separating and Identification of lipophilic compounds in wood and bark extractives in beech by GC-MS methods, Thesis of master science, Payame- noor Univ. Tehran, Pp:1.
-Meszaros, E., Jakab, E. and Varhegyi, G., 2006. TG/MS, Py-GC/MS and THM-GC/MS study of the composition and thermal behavior of extractive components of Robinia pseudoacacia, J. Anal. Appl. Pyrolysis 79: 61-70.
-Mirshokraei, S.A., 2002. Wood chemistry. Aieg edition. Tehran, press. 194 p. (Translated in Persian).
-Rahmani, H. and Abdolkhani, A., 2010. Characterization and removal of resins from mixed tropical hardwoods, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 1(1), 45-46, (In Persian).
-Parsapajouh, D., 1993. Atlas of Iranian northern woods. Tehran Univ. Press,48 and 106 p.(In Persian).
-Tappi Test Method., 1999. Technical Association of pulp & paper industry, 135pp.
-Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI), 2009. Standard Test Methods, Tappi Press, Atlanta, GA. USA.
-Torkman, J., 1992. Analyzing of bark extractives in fives species of Iranian hard woods trees, Thesis of master science, Tarbiat Modares Univ. Tehran, Pp:1-2.
-Tunalier, Z.K., 2003. Wood essential oils of Junipers foetidissima willd. Forshung. 57:140-144.
-Vaysi, R., 2019. A study on the possibility of identification and comparison of metallic ions and chemical components in wood of persuan maple and caucasian maple wood by atomic absorption and GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology, 34(3), 361-371. (In Persian).
-Vaysi, R., 2013. Identification and comparison of chemical components in sweet locust and false acacia wood extractions by GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 28(4), 755-762. (In Persian).
-Vaysi, R., 2011. Identification of the extractives chemical compounds in newsprints by GC-MS methods, Asian journal of chemistry,23(11), 5155-5156.
-Vaysi, R., 2010. Identification and comparison the extractives chemical components in natural and planted cypress tree by GC-MS methods, Journal of sciences and techniques in natural resources, Chalous, Iran. 4:1. 79-80. (In Persian).