ارزیابی خواص مکانیکی تخته خرده چوب های همسان و لایه ای به وسیله تکنیک امواج فراصوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 عضو هیئت علمی، دانشکده فنی صومعه سرا

3 عضو هیئت علمی دانشکده فنی صومعه سرا

چکیده

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین سرعت امواج فراصوت با مقاومت‌های مکانیکی تخته خرده چوب انجام شد. بدین منظور تخته خرده چوب‌های همسان و لایه‌ای با دانسیته 7/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و ضخامت 16 میلی متر از خرده چوب صنوبر ساخته شدند. پس از متعادل سازی و تهیه نمونه‌های آزمونی، سرعت امواج فراصوت در جهات طولی، عرضی و ضخامت نمونه‌ها اندازه‌گیری گردید. سپس مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی و چسبندگی داخلی هر یک از نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. در نهایت همبستگی بین سرعت امواج فراصوت و مقاومت-های مکانیکی در جهات مختلف تخته‌ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سرعت امواج فراصوت در جهت طولی نمونه‌ها به طور معنی‌داری بیش از سایر جهات بود. همبستگی بین سرعت امواج فراصوت با مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی و چسبندگی داخلی در جهت ضخامتی تخته خرده چوب‌ها معنی‌دار بوده است. تایج نشان داد که سرعت امواج فراصوت در جهت طولی نمونه‌ها به طور معنی‌داری بیش از سایر جهات بود. همبستگی بین سرعت امواج فراصوت با مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی و چسبندگی داخلی در جهت ضخامتی تخته خرده چوب‌ها معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Abbasi Marasht, A., 2004. Study on Orthotropical
Properties of Particleboard and fiberboard Using
Ultrasonic Technique, MSc. Thesis, Tarbiat
Modares University, 72 pages.
- Behjati, S., 2008, Nondestructive evaluation of wood
plastic composites using ultrasonic techniques, MSc.
Thesis, Tarbiat Modares University, 51 pages.
-Bodig, J., and Jayne, B.A., 1989. Mechanics of Wood
and Wood Composites, Tehran University
Publications, 680 pages.
-Bucur, V., and Feeney, F.,1992. Attenuation of
Ultrasound in solid Wood, Ultrasonics, 30:76-81.
-Kazemi Najafi, S., 2002. Mechanical (Elastic
Constants) characterization of particleboard by
ultrasonic technique, Ph.D. Thesis, University of
Tehran, 127 pages.
-Kazemi Najafi, S., 2011. Introduction on wood
nondestructive tests, NDT Workshop, Tarbiat
Modares University.
-Masoudifar, S., Kazemi Najafi, S., Ghofrani, M., and
Zaki Dizaji, H., 2011. Effect of finger joint and scarf
Joint on ultrasonic parameters, Journal of Forest and
Wood Products. Iranian Journal of Natural
Resources. 46 (1): 77-89.