تاثیر پوشش کیتوزان – پلی(‌وینیل‌الکل) بر خواص مانع‌شوندگی و مقاومت‌های مکانیکی کاغذ بسته‌بندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علوم و صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

4 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این تحقیق ویژگی‌های مانع‌شوندگی و مکانیکی کاغذهای ساخته شده از الیاف بکر و الیاف بازیافتی بعد از اعمال ترکیبی از پوشش پلیمری کیتوزن و پلی(وینیل‌الکل) بررسی شده است. بنابراین سرعت عبور بخار آب، مقاومت به عبور هوا، مقاومت به عبور چربی و قابلیت جذب آب این کاغذهای پوشش‌دار به منظور ارزیابی تاثیر پوشش‌ها بر خواص مانع‌شوندگی تعیین شد. مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن نیز به منظور ارزیابی خواص مکانیکی اندازه‌گیری شدند. مطابق با نتایج به دست‌آمده، مقاومت‌های مکانیکی و مانع‌شوندگی این کاغذها بعد از اعمال پوشش‌ها به طور چشمگیری نسبت به نمونه‌‌های شاهد افزایش یافت. پوشش‌های پلیمری با درصد حجمی برابر از دو پلیمر مذکور در کلیه آزمون‌های مکانیکی وسرعت عبور بخار آب بهترین نتیجه را از خود نشان دادند و در ارزیابی مقاومت به عبور چربی و میزان جذب آب در نمونه‌های پوشش داده شده با نسبت ٧۵% کیتوزان و ٢۵% پلی(‌وینیل-الکل) مقاومت خوبی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Ahvenaine, R., 2003.  Novle Food Packaging Techniques. Woodhead published limited by CRC, 589p.

-Canner, C., Vergano, P. J. and Wiles, J. L., 1998. Chitosan film mechanical and permeation properties as affected by acid, plasticizer and storage.  Food Science, 63(6):1049- 1053.

-Chang, H.L., Duck, S. A., Hyun, J. P., and Lee, D.S., 2003. Wide-Spectrum antimicrobial packaging materials incorporation nisin and chitosan in the coating. Packaging Technology and Science, 16(3):99-106.

-Cristian, C., Ligia, G., Angel, L. and Deodato, R., 2005. Interactions in Blends Containing Chitosan with Functionalized Polymers .Journal of Applied Polymer Science, 97(5):1953-1960.

-De Azeredo, H. M.C., 2009. Nano composites for food packaging applications. Food Research International, 42(9):1240-1253.

-Jader, J., Engstrom, G., and Jarstrom, L., 2004. Extentional viscosity of paper coating suspension study by converging channel- flow filament stretch. Annual Transaction of the Nordic Rheology Society, 12:229- 234.

-Jull, A.B., Ni Mhurchu, C., Bennett, D.A., Dunshea-Mooij, C.A. and Rodgers, A. 2008. Cochrane Database System Review. Jul 16 ;( 3):CD003892. doi: 10.1002/14651858.CD003892.pub3

-Kjellgren, H., Gallstedt M., Engstrom, G., Jarnstrom, L., 2006. Barrier and surface properties of chitosan-coated greaseproof paper. Carbohydrate Polymers, 65(4): 453–460.

-Mucha, M. and Miskiewicz D., 2000. Chitosan blend as fillers for paper. Journal of Applied Polymer Science, 77(14): 3210- 3215.

-Natalja, J., Martins, K., Tupureina,V. and Dzene, A., 2010. Poly (Vinyl Alcohol)/Poly (Vinyl Acetate) Blend Films. Material Science and Applied Chemistry, 21: 55-61.

-Peesan, M., Rujiravanti, R., and Supaphol, P., 2003. Characterisation of beta- chitin/ poly (vinyl alcohol) blend Films. Polymer Testing, 22: 381-387.

-Pillai, C.K.S., Willi, P., and Chandra, P. Sh., 2009. Chitin and chitosan polymers: chemistry solubility and fiber formation. Progress in Polymer Science, 34(7): 641-678.

-Roller, S. and Covill N., 1998.  The antifungal properties of chitosan in laboratory media and apple juice. International Journal of Food Microbiology, 47(1-2): 67-30.

-Vartianen, J., Motion, R., Kulonen, H., Ratto, M., and Skytta, E., 2004. Chitosan – coated paper: Effects of nisin and different acids on the Antimicrobial activity. Journal of Applied Polymer Science, 94(3): 986 - 993.