بررسی تولید خمیرکاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی‌های آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 عضو هیأت علمی - موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این پژوهش، تولید خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی رنگبری شده از کاه گندم به منظور تولید کاغذ روزنامه بررسی شد. کاه گندم مورد نیاز جهت تهیه خمیرکاغذ از استان لرستان تهیه شد. بدین منظور با تغییر مقدار ماده شیمیایی در سه سطح 10 ،12 ،14 درصد (بر مبنای وزن خشک کاه گندم) و دمای پخت در سه سطح 120، 140 و 160 درجه‌ی سانتیگراد با زمان پخت ثابت 45 دقیقه، خمیر‏کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شد. دامنه بازده بعد از جداسازی الیاف بین 54/56 تا 55/72 درصد به دست آمد که از این بین، دو خمیرکاغذ بهینه با روش بدون کلر (TCF) و تغییر شرایط شامل دو سطح هیدروکسید سدیم (2 و 3 درصد)، دو سطح پراکسید هیدروژن (5/1 و 2 درصد) با دو زمان 60 و 120 رنگبری شد. تجزیه واریانس یک طرفه بین متغیرهای مستقل (مدت زمان، هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن) و متغیرهای وابسته (روشنی، ماتی و زردی) نشان داد که مدت زمان رنگبری بیشترین تاثیر را بر ویژگی‌های نوری کاغذها داشته است. شرایط مناسب رنگبری برای هر دو نوع خمیرکاغذ رنگبری شده شامل استفاده از هیدروکسید 3%، پراکسید هیدروژن 2% و مدت زمان رنگبری 120 دقیقه می‌باشد که منجر به تولید کاغذی با حداکثر روشنی وماتی 9/52 و5/79 درصد ایزو شده است. میانگین شاخص مقاومت به کشش خمیرکاغذ بهینه N.m/g87/43، شاخص مقاومت به ترکیدن kPa.m2/g 18/2 وشاخص مقاومت به پاره شدن mN.m2/g 46/8 تعیین شد که از مقاومت‌های کاغذ روزنامه شرکت چوب و کاغذ مازندران و نوع کره‌ای بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Ebrahimi, Z., Kermania, H., Ramazani, O., and Zabihzadeh, 2013. Comparative analysis of paper properties from rice straw with sodium and potassium based chemimechanical pulping processes, Vol. 28 :(3), 534-544 (In Persian).

-Franklin, G.L., (1954). A rapid method for softening wood for anatomical analyzer, Tropical woods 88, 35-36.

-Hedjazi,S., Kordsachia, O., Patt, R., Latibari, A.J. and Tschirner, U., 2009. Alkaline Sulfite–Anthraquinone (AS/AQ) pulping of Wheat straw and Totally Chlorine Free (TCF) bleaching of pulps. Industrial Crops andProducts, 29(1):27-36.

-Jahan Latibari, A., Hossein, M.A., Hosseinpour, R., and Tajidini, A., 2014. ELEMENTAL CHLORINE FREE BLEACHING OF WHEAT STRAW CHEMIMECHANICAL PULP, Cellulose Chem. Technol., 48 (1-2), 119-125.

-Kashani, p., 1997. Investigation on paper strength produced from wheat and rice straw by cold soda process, M.Sc. thesis, Wood and Paper University, Agriculture and natural resources of Gorgan University, 64 p., (In Persian).

-Kojasteh, A., 1997. Writing and printing paper production in Iran, Printing industry journal, No. 163 (In Persian).

-Mahdavi, S., Investigation on organosolv pulping of wheat straw, Wood and Paper University, Agriculture and natural resources of Gorgan university, 78 p., (In Persian).

-Moradian, M.H., Jahan Latibari, A., Resalati, H., and Fakhrian, A. 2003. Investigation on CMP pulping of wheat ٍStraw, Iranian J.Natural Res., Vol. 56. No. 4 (In Persian).

-Tappi test methods, 2000. Tappi Press, USA.

-Wong, A., 1995. Agricultural Fibers for Pulp and Paper Manufacture in Developed Countries, Proc. 2nd Biomass Conference of the Americas, Portland, Oregon, USA, August, 1181-1189.