نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 استادیار، گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی بسته‌بندی و سلولزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: بازیافت کاغذ باطله به عنوان یک صنعت در ایران و جهان رشد کرده است و به محیط‌زیست و انسان‌ها مزایای زیادی ارائه می‌دهد. زباله‌های شهری نیز پس از فرایندهای بازیافت دوباره استفاده می‌شوند. صنعت بازیافت مقوا اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی زیادی دارد و با کمبود منابع چوبی و تقاضای بالا برای محصولات کاغذی، نقش مهمی در توسعه صنایع مرتبط با کاغذ ایفا می‌کند. بااین‌حال، بازیافت می‌تواند با کاهش ویژگی‌های نوری کاغذ همراه باشد. استفاده از نانوذرات در صنعت کاغذسازی نیز روز به‌روز در حال گسترش است. نانوسیلیکا یکی از مهمترین نانوذرات است که به‌عنوان ماده کمک نگه‌دارنده در صنعت کاغذسازی استفاده می‌شود. به منظور کاهش مصرف الیاف بلند و به‌دست‌آوردن ویژگی‌های نوری مطلوب، استفاده از نانوسیلیکا به‌تنهایی یا در ترکیب با مواد دیگر مانند نشاسته کاتیونی و پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی بررسی می‌شود. هدف از این پژوهش، مقایسه تأثیر استفاده مجزا و ترکیبی از افزودنی‌های نانوسیلیکا، پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی، نشاسته کاتیونی و الیاف بلند بر خواص نوری خمیرکاغذ لاینر سفید است.
مواد و روش­ها: در این مطالعه، برای تهیه کاغذهای دست‌ساز از خمیرکاغذ سفید با روشنی حداقل 78 درصد و براقیت حداقل 45 درصد استفاده شد. خمیرکاغذ شیمیایی الیاف بلند از کرافت سوزنی وارداتی از روسیه با درجه روشنی 89 درصد در آزمایشگاه استفاده گردید. برای افزودنی‌ها، از پودر نانوسیلیس (NanoSiO2) تولیدشده توسط شرکت Degussa آلمان، پلی‌آکریل‌آمید کاتیونی با نام تجاری Farinret K325 تولید شرکت Degussa آلمان و نشاسته کاتیونی از شرکت LyckebyAmylex اسلواکی استفاده شد. تیمارهای مستقل شامل افزودن 10 درصد خمیرکاغذ الیاف بلند پالایش شده، 6 درصد نانوسیلیس، 5/1 درصد نشاسته کاتیونی و 15/0 درصد پلی‌آکریل‌آمید کاتیونی و تیمارهای ترکیبی شامل 6 درصد نانوسیلیس و 5/1 درصد نشاسته کاتیونی و 6 درصد نانوسیلیس و 15/0 درصد پلی‌آکریل‌آمید کاتیونی بود. سپس کاغذهای دست‌ساز 127 گرمی تهیه شده و خواص نوری و میکروسکوپی آنها ارزیابی شد.
نتایج: نتایج نشان داد که با افزودن 10% الیاف بلند، روشنی کاهش یافت و با استفاده از 6% نانوسیلیکا، روشنی بیشینه حاصل شد. همچنین، سفیدی کاغذها با 6% نانوسیلیکا کمینه و با 15/0% پلی آکریل آمید کاتیونی بیشینه بود. ماتی بیشترین مقدار خود را با ترکیب 6% نانوسیلیکا و 15/0% پلی آکریل آمید کاتیونی نشان داد. همچنین، با افزایش میزان پلی آکریل آمید و نشاسته کاتیونی، به‌صورت جداگانه یا ترکیبی با نانوسیلیکا، ماتی افزایش یافت. ضریب جذب نور در کاغذهای دارای 6% نانوسیلیکا کمینه و ضریب پخش نور در کاغذهای حاوی 6% نانوسیلیکا و 15/0% پلی آکریل آمید کاتیونی بیشینه بود. از دستگاه رنگ‌سنج برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های رنگ استفاده شد و نتایج نشان داد که افزودنی‌ها تأثیری در روشنی و سفیدی کاغذها داشتند. همچنین، تغییرات در طیف رنگی و میزان تغییر رنگ نیز مشاهده شد. افزودنی‌ها موجب افزایش تیرگی و تغییرات در رنگ‌های مختلف شدند.
نتیجه­گیری: استفاده از نانوسیلیکا به‌صورت مجزا و در ترکیب با نشاسته و پلی آکریل آمید کاتیونی، باعث افزایش روشنی کاغذها می‌شود. همچنین، استفاده از پلی آکریل آمید کاتیونی به‌صورت مجزا و در ترکیب با نانوسیلیکا، منجر به افزایش سفیدی و ماتی کاغذها می‌شود. عامل روشنی کاغذها که با نماینده مؤلفه L* است، به استثنای افزودن 10% الیاف بلند و 6% نانوسیلیکا، کاهش یافت. میزان تغییر رنگ کلی نیز با ∆E*، در نمونه‌هایی که 5/1% نشاسته کاتیونی داشتند، کمترین و در نمونه‌هایی که 15/0% پلی آکریل آمید کاتیونی داشتند، بیشترین مقدار را داشت. استفاده از برخی تیمارها می‌تواند منجر به کاهش خواص نوری و کاهش کیفیت چاپ‌پذیری لاینر سفید شود که برای رفع این مشکل می‌توان از خمیرکاغذ مکانیکی رنگبری‌شده یا اندود سطح کاغذ استفاده کرد. حضور ذرات نانوسیلیکا در ساختار کاغذ، باعث بهبود سطح پیوند و کاهش خلل و فرج می‌شود که درنتیجه به کاهش ناهمواری سطح و شکست کمتر نور منجر می‌شود و باعث افزایش انعکاس نور و روشنی کاغذ می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Adel, A.M. El-Gendy, A.A. Diab, M.A. Abou-Zeid, R.E. El-Zawawy, W.K. and Dufresne, A., 2016. Microfibrillated cellulose from agricultural residues. Part I: Papermaking application. Industrial Crops and Products, 93: 161-174.
-Afra, A. Mohammadi, M. Sarayian, A. and Imani, R., 2015. Production of microbial nano-silver and its use in paper to improve its antibacterial properties. Forest and Wood Products, Iranian Natural Resources, 68(3): 547 – 557. (In Persian).
-Afra, A. Mohammadi, M. Imani, R. Narchin, P. and Roshani, Sh., 2015. Improving the antibacterial properties of hygiene papres using silver nanoparticles. Journal of Wood and Forest Science and Technology Research, 22(2): 119-135.
-Asadpour, GA. Resalaty, H. Dehghani, M.R. and Ghasemian, A., 2012. The influence of cationic polymer type, cationic poly acryl amid and cationic starch, on performance of nano silica for newspaper pulp and paper improvement, Journal of Wood & Forest Science and Technology, 19(3): 77-94. (In Persian).
-Chen, Y. Fan, Y. Tshabalala, M.A. Stark, N.M. Gao, J. and Liu, R., 2012. Optical property analysis of thermally and photolytically aged Eucalyptus Camaldulensis chemithermomechanical pulp (CTMP). Bioresources, 7(2): 1474-1487.
-Ebrahimpour-Kasmani, J. Samariha, A. and Mahdavi, S., 2022. The effect of different additives on the properties of handsheet prepared from office wastte paper, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 13(2), 119-131. (In Persian).
-Ebrahimpour Kasmani, J. Samariha, A. and Khakifirooz, A., 2021. Investigation of replacement of imported long fiber pulp with cellulose nanofibers and cationic materials in the production of durable paper. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 36(2): 157-169. (In Persian).
-Ghasemian, A. and Khalili, A., 2011. Principle and methods of paper recycle. Tehran: Aiij press, 184 p. (In Persian).
-Glittenberg, D. and Tippett, R. J. 2005. Highli Effective Corn Starch in the Wet-End as a Low-Cost Alternative to Popato Starch. Professional papermaking, (1): 44-48.
-Heermann, M. L. Welter, S. R. and Hubbe, M. A., 2006. Effects of high treatment levels in a dry-strength additive program based on deposition of polyelectrolyte complexes: How much glue is too much?. TAPPI journal, 5(6): 9.
-Hosseini, S.M. Saraeiyan, A.R. Ghasemian, A. and Dehghani, M.R., 2017. The effect of using synthesis zeolite 4A as coating-pigment on physical properties of paper, Journal of Wood & Forest Science and Technology, 24(2): 143-156. (In Persian).
-Hubbe, M. A. Jackson, T. L. and Zhang, M. I. N., 2003. Fiber surface saturation as a strategy to optimize dual-polymer dry strength treatment. TAPPI Journal, 2(11): 7-12.
-Kajforush, S. and Resalati, H., 2012. The effect of acid pretreatment and peroxide reinforcement in alkaline extraction on optical and strength properties of Eucalyptus Camaldulensis kraft pulp during DED bleaching sequence. Lignocellulose, 1(3): 228-240.
-Khosravani, A., 2009. Investigation on Utilizing Cationic Starch-Anionic Nanosilica System for Application of More Filler in Fine Paper. Ph.D. Thesis, Tehran University, 126p. (In Persian).
-Kumar, N. Bhardwaj, N. K. and Chakrabarti, S. K., 2011. Influence of particle size distribution of calcium carbonate pigments on coated paper whiteness. Journal of coatings technology and research, 8(5): 613-618.
-Lagaron, J.M. Catala, R. and Gavara, R., 2004, Structural characteristics defining high barrier properties in polymeric materials, Materials Science and Technology, 20: 1–7.
-Merrette, M. M. Tsai, J. J. and Richardson, P. H., 2005. U.S. Patent No. 6,843,888. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
-Minor, J. L. and Atalla, R. H., 1992. Strength loss in recycled fibers and methods of restoration. MRS Online Proceedings Library (OPL), 266.
-Mirshokraei, S.A., 2007. paper chemistry, 2th Ed., Ayig, Tehran, 184 p. (In Persian).
-Osong, S.H. Norgren, S. and Engstrand, P., 2016. Processing of woodbased microfibrillated cellulose and nanofibrillated cellulose, and applications relating to papermaking: a review. Cellulose., 23(1): 93-123.
-Pourkarim Dodangeh, H. Jalali Torshizi, H. and Rudi, H., 2021. Cationic PolyAcrylamide/Cellulose Nanofibril Polyelectrolytes Effect on Suspension and Network Properties of Packaging Recycled fibers. Journal of Applied Research of Chemical-Polymer Engineering, 5(1): 3-15.
-Sodeif, B. Nazarnezhad, N. and Sharifi, S.H., 2019. Investigation of mechanical and optical properties of papers coated with Polycaprolactone - Nanocrystalline cellulose - zinc oxide Nanoparticle. Wood and Paper science research, 34(1): 31-46.
-Svedberg, A., 2007. Valuation of retention/formation relationships using a laboratory pilot-paper machine, Licentiate thesis, Royal institute of Technology, Stockholm, Sweden, 86p.
-Vaysi, R. and Vaghari, K., 2021. The effect of using cationic starch, long fiber and nano-clay on physical and mechanical properties of recycled pulp, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 36(4): 404-416. (In Persian).
-Zhang, L. Jiang, Y. Ding, Y. Povey, M. and York, D., 2007. Investigation into the antibacterial behavior of suspensions of Zno nanopzrticles (Zno nanofluids). Journal of Nanoparticle Reearch, 9(3): 479–489.