امکان استفاده از آرد ساقه سویا در چندسازه های چوب- پلاستیک ساخته شده با پلی پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران

چکیده

این تحقیق با هدف تولید چندسازه های چوب-پلاستیک با استفاده از آرد ساقه سویا و بررسی اثر مصرف ذرات نانورس بر ویژگیهای مکانیکی چندسازه های ساخته شده انجام شده است. لذا با استفاده از آرد ساقه سویا در دو سطح 35 و 45 درصد ( بر اساس وزن خشک چندسازه )، 3 سطح مصرف نانورس صفر، 3 و 6 درصد ( بر اساس وزن خشک پلیمر)، پلی پروپیلن به عنوان پلیمر زمینه و همچنین 5 درصد ماده سازگارکننده MAPP ، چند سازه های چوب – پلاستیک ساخته شد.. بعد از اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی، نتایج حاصل با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش آرد ساقه سویا به استثنای مقاومت به ضربه که تغییری نداشته است، کلیه ویژگیهای مکانیکی چندسازه ها از یک روند کاهشی معنی دار برخوردار شده اند. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مصرف ذرات نانورس، مقاومت خمشی و کششی کاهش یافته، ولی مدول الاستیسیته خمشی و کششی و مقاومت به ضربه با مصرف ذرات نانورس یک رابطه خطی داشته و بیشترین این ویژگیها در مصرف 6 درصد نانورس مشاهده شدند. در حالی که کمترین مقدار واکشیدگی و جذب آب چندسازه ها در مصرف 3 درصد نانورس و 35 درصد آرد ساقه سویا مشاهده شد. ..

کلیدواژه‌ها


 

-Agricultural Statistics Year Book 2009-2010, 2011. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Deputy of planning and Economic A fairs, Bureau of Statistics and Information Technology, No (90/05). Page 97. (In Persian)

-ASTM. 2004. Evaluating Mechanical and Physical properties of wood-plastic composites products. American Society for Testing and Materials

-ASTM annual book of standard; testing methods .2007. Philadelphia, PA .U.S.A

-Chowdhury, F.H., Hoosur, M.V. and Jeelani, S., 2006. Studies on the flexural and thermo mechanical properties of woven carbon/nanoclay-epoxy laminates. Material Science and Engineering a (421), 298-306

-Faruk, O. and Matuana, L., 2008 Nanoclay reinforced HDPE as a matrix for wood-plastic composites, Composites Science and Technology 68, 2073-2077

-Han, G., Lei, Y., Wu, Q., Kojima, Y. and Suzuki, S., 2008 Bamboo-Fiber filled high density polyethylene composites: effect of coupling treatment and nanoclay J. Polym Environ 16:123-130.

-Jieming C. and Ning Y., 2013, Mechanical properties and dimensional stability of organo-nanoclay modified biofiber polymer composites, Composites: Part B, 47:248–254.

-Modirrahmati, S., Jahan-Latibari, A., Nourbakhsh, A., Roohnia, M. and Minaei, M., 2012. The impact of nanoclay on the performance of polypropylene/occ fibers/nanoclay composite. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, Vol.27, No.3, 373-385.

-Lei, Y., Wu, Q., Clemons, C.M., Yao, F. and Xu, Y.; 2007 Influnce of nanoclay on properties of HDPE/wood composites J. of Applied Polymer Sience, Vol.106, 3958-3966

-Nourbakhsh, A. and Ashori, A. 2008. Influence of nanoclay and coupling agent on the physical and mechanical properties of polypropylene/bagasse nanocomposite. Journal of Applied Polymer Science. 112. 1386-1390.

-Oksaman, K. 1994. Improved interaction between wood and synthetic polymers in wood/plastic 

composites. Wood Science and Technology Journal, vol.30, No 23, pp: 197-203.

-Razavi-Nouri, M.; Jafarzadeh, F.; Oromiehie, A. and Langroudi, AE., 2006. Mechanical properties and water absorption behavior of chopped rice husk- filled polypropylene composites. Iranian polymer Jour. No 9, pp: 757-766.

-Roger, M; Rowell, MR; Anand, R; Sanadi, Caulfield, DF; Rodney, E; and Jackson. 2000. Utilization of natural fibers in plastic composites: problems and opportunities, Lignocellulosic/plastic composites, pp.: 5-23.

-Tasooji, M., Nourbakhsh, A., Kargarfard, A. and Hosseinkhani, H., 2012. The effect of lignocellulosic material and nanoclay on physical, mechanical and morphological properties of wood plastic composite. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, Vol.27, No.2, 189-201.

-Wang, H., Zheng, C., Elkovitch, M., Lee, L.J. and Koelling, K.W, 2001. Processing and properties of polymeric nanocomposites, Polymer Engineering Science 41 (11), 236-246pp.

-Wang, L., Wang, K., Chen, L., Zhang, Y., and He, C. 2006. Preparation, morphology and thermal/mechanical properties of epoxy/nanoclay composite. Applied Science and Manufacturing 37(11): 1890-1896.

-Wan, L., Wang, K, Chen, L., Zhang, Y. and He, C., 2005. Preparation, morphology and thermal/mechanical properties of epoxy/nanoclay composites.270-282.

-Wu, Q., Lei,Y., Clemons, C.M., Yao, f., Xu, Y. and Lian, K., 2007. Properties of HDPE/ Clay/Wood Nanocomposites, journal of Plastic Technology 27(2), 108-115.

-Yeh, S.K.; Gupta, R.K., 2010. Nanoclay –reinforced polypropylene- based wood plastic composites. Polymer Engineering and Science. DOI.10.1002/Pen.21729

Zahedi, M., Pirayesh, HR., Khanjanzadeh, H., Mohseni Tabar, M., 2013. Organomodified montmorillonite reinforced walnut shell/polypropylene composites, Materials and Design, 51: 803–809