بررسی تاثیر نانوولاستونیت، پلی مرهای پلی اتیلن سنگین وپلی وینیل کلراید و ساختار تخته بر مقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه فلفل وخرده چوب صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر نانو ولاستونیت و استفاده از پلیمرهای پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن سنگین بر مقاومت به آتش تخته خرده چوب سه لایه و همسان ساخته شده از خرده چوب صنعتی و ساقه فلفل انجام شد. چسب مورد استفاده از نوع اوره فرمالدئید به میزان 12 درصد و مقدار نانو ولاستونیت به میزان ثابت 10 درصد نسبت به جرم خشک مواد چوبی به صورت مخلوط با چسب مورد استفاده قرار گرفت. نوع تخته در سه سطح شامل همسان(مخلوط خرده چوب صنعتی با خرده های ساقه فلفل) ، سه لایه به دو شکل، شامل لایه مغزی خرده چوب ساقه فلفل و لایه سطحی خرده چوب صنعتی و لایه مغزی خرده چوب صنعتی و لایه سطحی خرده چوب ساقه فلفل و نوع پلیمر در دو سطح پلی اتیلن سنگین و پلی وینیل کلراید و استفاده از نانو در دو سطح (با نانو و بدون نانو) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. نمونه های آزمونی جهت بررسی ویژگیهای مقاومت به آتش تخته های ساخته شده شامل زمان اشتعال، زمان گداختگی، درصد کاهش وزن و سطح کربونیزه شده هر یک در دو زمان 2 و 30 دقیقه طبق استاندارد ISO 11925 تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از نانو ولاستونیت و پلیمرهای پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن سنگین سبب بهبود مقاومت به آتش تخته ها شد. در این خصوص پلیمر پلی اتیلن سنگین تاثیر مناسبتری در مقاومت به آتش تخته ها داشت. تخته های سه لایه با ساختار خرده چوب صنعتی در لایه های سطحی دارای زمان اشتعال و گداختگی بیشتری بودند اما درصد کاهش وزن و سطح کربونیزه شده در تخته های سه لایه با ساختار خرده ساقه های فلفل در لایه های سطحی کمتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

- Ebrahimi, G. and Rostampour, A., 2010. Wood-Plastic Composite. University of Tehran press, 886p.

-Haghighi A., Taghiyari H.R.and Karimi A., 2013. Study on fire-retardant properties of nano-wollastonite in fir wood (abies alba). Iranian  Journal of Wood and Paper Science Research. 28 (2): 258-365

- Jinshu, SH., Jianzhang, L., Wenrui, ZH. and Derong ZH., 2007. Improvement of wood properties by urea-formaldehyde resin and nano-Sio2, Front. For China, 2(1): 104-109..

-Kartal, S.N., Green, F. and Clausen, C.A., 2009. D the unique properties of nanometals affect  leachability of efficacy against fungi and termites,International Bio.

-Khosravian, B., 2009. Evaluation of mechanical, physical, thermal and morphological properties of hybrid composites and nano-hybrid composites polypropylene/wood flour/wollastonite. Ms. Thesis. Tehran University. 103 p.

-Luyt, A.S., Dramicanin, M.D., Antic, Z. and Djokovic, V., 2009. Morphology, mechanical and thermal properties of composites of polypropylene and nanostructured wollastonite filler, Polymer testing 28: 348-356.

-Mai, C. and Militz, H., 2004. Modification of wood with silicon compounds inorganic silicon compounds and sol-gel systems: a review, Wood SciTechnol 37: 339-348.

-Mantanis, G.I. and Papadopoulos, A.N., 2010. Reducing the thickness swelling of wood based panels by applying a nanotechnology compound, Eur. J. Wood Prod. DOI 10.1007/s00107-009-0401-6.

-Papadopoulos, A.N., 2010. chemical modification of solid wood and wood raw material for composites production with linear chain carboxylic acid anhydrides: a brief review modified wood composites, BioResources,5(1): 1-8.

-Rangavar H., Taghiyari H.R. and Abdollahi A., 2012. Effects of nanosilver in improving fire-retarding properties of Borax in solid woods. International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterial; 1(3): 159 – 167.

-Stark, N.M., White, R.H., Mueller, S.A. and Osswald, T.A., 2010. Evaluation of various fire retardants for use in wood flour-polyethylene composites, Polymer Degradation and Stability 95: 1903-1910.

-Taghiyari H.R., Rangavar H. and Nouri P., 2013. Fire-retarding properties of nanowollastonite in MDF. European Journal of Wood and Wood Products.71(5):573-581.

 

-Taghiyari H.T., 2012. Fire-Retarding Properties of Nano-Silver in Solid Woods. Wood Science and Technology; 46(5): 939 – 952.

-Taghiyari, H.R., Mobini, K., Sarvari Samadi, Y., Doosti, Z., Karimi, F., Asghari, M., Jahangiri, A. and Nouri, P., 2013. Effects of nano-wollastonite on thermal conductivity coefficient of medium-density fiberboard. Journal of Molecular Nanotechnology; 2:1 http://dx.doi.org/10.4172/2324-8777.1000106