اثر تیمار حرارتی با روغن سویا اصلاح شده بر خواص فیزیکی ومکانیکی چوب راش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه شیمی دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

تیمار حرارتی چوب، یکی از روش‌های اصلاح خواص چوب می‌باشد. توسعه تیمارهای حرارتی چوب منجر به پیشرفت تیمار حرارتی با روغن‌های گیاهی شده است. تیمار حرارتی سبب افزایش ثبات ابعادی و دوام بیولوژیکی می‌شود اما خواص مکانیکی چوب را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به منظور بهبود خواص مکانیکی در کنار سایر خواص، از روغن سویای اصلاح شده با انیدرید مالئیک جهت تیمار حرارتی چوب راش استفاده شده است. تیمار حرارتی با روغن سویا اصلاح شده در دو دما ( 180و 200 درجه سلسیوس )و در سه زمان ( 2، 4 و 6 ساعت) انجام شد. از نمونه‌های راش تیمار نشده جهت مقایسه با هر تیمار، استفاده شد. در این پژوهش اثر تیمار حرارتی بر خواص فیزیکی (جذب آب و تغییرات حجمی) و خواص مکانیکی از جمله مقاومت خمشی (ISO 3133-1975)، مقاومت فشار موازی الیاف (ISO 3787-1976) و مقاومت به ضربه (DIN 52189) اندازه گیری شد. مقایسه نمونه‌های تیمار شده با روغن سویای اصلاح شده بهبود خواص فیزیکی افزایش خواص مکانیکی را در مقایسه با نمونه شاهد نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Bak, M. and Nemeth, M., 2012.Modification of wood by oil heat treatment. International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint: 1-5.

-DahmardehGhalehno, M., 2011. Changes in the Physical and Mechanical Properties of Iranian Hornbeam Wood (carpinusbetulus) with Heat Treatment. European Journal of Scientific Research: 490-498.

-Guller, B., 2012.Effects of heat treatment on density, dimensionalstability and color of Pinusnigra wood. African Journal of Biotechnology Vol. 11(9): 2204-2209.

-Gunduz, G., Korkut.S. and Sevimkorkt, D., 2008. The effects of heat treatment on physical and technological properties ans surface roughness of camigani Black Pine (Pinusnigraarn.subsp. pallasianavar.pallasiana) wood. Bioresource technology: 2275-2280.

-Kocaefe, D. Younsi, R.Poncsak,S. and Kocaefe,Y., 2007. Comparison of different models for the high-temperature heat-treatment of wood. International Journal of Thermal Sciences, 46: 707-716.

-Korkut, S.and Hiziroglu, S., 2009. The effect of heat treatment on mechanical properties of Hazelnut wood (coryluscolurnal). Matrials and design: 1853-1858.

-Manalo, RD. and Acda, M.N., 2009. EffectS of Hot Oil Treatment on Physical and Mechanical PropertiesofThreeSpeciesofPhilippineBamboo. Journal of Tropical Forest Science, 21(1): 19–24

-Mohebby, B. and Sanaei, I., 2005. Influences of the hydro-thermal treatment on physical properties of beech wood (Fagusorientalis). The international research group on wood protection. 24 – 28.

-Sadat nezhad, H. Tajvidi,M. and Uosefi, H., 2008. Effect compress in the strength Parallel to grain on Mechanical Properties of Beech .Iranian Journal of wood and paper science research , 23,(2): 191-199

-Sahinkol, H., 2010. Characteristics of heat treatment Turkish Pine and Fir wood after thermo wood processing. Environmental Biology. 1007-1011

-Tjeerdsma, B.F., Swager, P., Horstman, B., Holleboom, W., and Homan, J., 2005. Process development of treatment of wood with modified hot oil. European Conference on WoodModification.