نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه علوم و صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی خواص بیومتریک پوست،گره و میان گره و ترکیبات شیمیایی میان گره و گره بامبو Phyllostachys pubescens انجام شد. نتایج نشان داد بین طول الیاف پوست، گره و میان گره اختلاف معنی داری وجود دارد و میان گره دارای بیشترین طول الیاف و گره دارای کوتاه ترین الیاف است. همچنین بین قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی نیز اختلاف معنی داری وجود دارد، و گره از این لحاظ دارای بیشترین مقدار است. از لحاظ ترکیبات شیمیایی میزان مواد استخراجی، لیگنین و خاکستر گره بیشتر از میان گره است اما از این لحاظ در سطح اطمینان آماری 95 درصد اختلاف معنی دار آماری ندارند، در حالی که میزان سلولز میان گره به طور معنی داری از گره بیشتر است. همچنین ضریب درهم رفتگی (لاغری)، ضریب نرمش(انعطاف پذیری) و ضریب رانکل نیز محاسبه شد که برای پوست به ترتیب 93.06، 36.641، 172.916، برای گره به ترتیب 46.308، 33.108، 202.035 و برای میان گره به ترتیب 88.151، 31.678، 215.666درصد به دست آمد. به طور کلی نتایج حاصله حاکی از آن است که با توجه به مشخصات الیاف این گونه غیرچوبی ، می توان استفاده از آن را به منظور تولید خمیرکاغذ توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
-Ahmadi, M., Zabihzadeh, M.andDastoorian, F., 2008. The anatomical and chemical properties of Abutilon theophrasti. The first Iranian conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood & Paper Industries. Gorgan.
-Amiri, Sh.M., 2005.Investigation on Soda Pulping of Cotton Stalks. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 23:185-206.
-Asadollahzade, M.T. and Resalati, H.,2012. Investigation on Soda and Soda- AQ Pulping of Whole Kenaf.J. of Wood & Forest Science and Technology,18. 93-110.
-Ebrahim, Z., Esmaeili, A., Zabihzadeh, M., Dastoorian, F. and Ahmadi, M., 2008. Study on anatomical and chemical properties of rapeseed stem. The first Iranian conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood & Paper Industries. Gorgan.
-Fakhryan, A., Golbabaei,F., Hosseinkhani,H. and Salehi, K. 2008. Investigation on CMP and APMP Pulping of Corn Stalks. 22 : 155-167.
-Franklin G.L.1945. Preparation of thin sections of synthetic resins and wood-resin composites, and a new macerating method for wood. Nature 155,51–59.
-Kamthai, S. and Puthson, P.2005. The Physical Properties, Fiber Morphology and Chemical Compositions of Sweet Bamboo (DendrocalamusasperBacker).Kasetsart J (Nat. Sci.) 39 : 581 – 587.
-Ogunsile, B.O. and Wajeh, C.F.U., 2009. Evaluation of the pulp and paper potentials of a Nigerian growbambusa vulgaris. world applied sciences journal,6(4):536-541.
-Scurlock, J.M.O., Dayton, D.C.and Hames, B., 2000. Bamboo: an overlooked biomass resource?. Biomass and Bioenergy, 19 (4): 229-244.
-Sodjoudi, M.E. and Hemmati, A.R., 1993. Bamboo the Green Gold. Tehran. Building and Housing ResearchCenter,110pp.
-Sodjoudi, M.E. and Hemmati, A.R., 1996. An Introduction to Bamboo. Authorpublisher, 24pp.
-Staki, M. and davazdaimami, s., 2012. A completed Guidelines for Growing & Conserving Lucky Bamboo.Tehran, Agricultural Extension and Education, 130pp.
-Vaysi, R., 2010. The Study of the Possibility of Using Bamboo CMP Pulp for Newsprint Production in Mazandaran Wood and Paper Industeries. Journal of Sciences and Techniques in Natural Resources.5:79-90. www.farsnews.com