دوره و شماره: دوره 3، 4- شماره 181، بهار 1377، صفحه 1-213 
1. بررسی تاثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر ویژگیهای خرده چوب

صفحه 1-50

10.22092/ijwpr.1998.117474

مسعود رضا حبیبی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد مهدی فائزی پور


2. بررسی تاثیر pH چوب بر ویژگی های تخته خرده چوب

صفحه 51-155

10.22092/ijwpr.1998.117473

ابوالفضل کارگرفرد؛ علی اکبر عنایتی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش


3. بررسی ویژگیهای تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش

صفحه 156-212

10.22092/ijwpr.1998.117475

مسعود رضا حبیبی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی