دوره و شماره: دوره 3، 6- شماره 183، پاییز 1377 
1. بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ

صفحه 1-77

10.22092/ijwpr.1998.117480

علاس فخریان؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی


2. بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی

صفحه 78-160

10.22092/ijwpr.1998.117481

سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان روغنی